Halde 13 kuru?, markette 2 lira!

T?rkiye Ziraat?iler Derne?i?nin haz?rlad??? 2006 Sebze ve Meyve Raporu?na g?re Antalya?da ?reticinin elinden 13 kuru?a ??kan portakal? Ankara?da t?ketici 2 YTL?ye al?yor.


T?rkiye Ziraat?iler Derne?i?nin haz?rlad??? 2006 Sebze ve Meyve Raporu?na g?re Antalya?da ?reticinin elinden 13 kuru?a ??kan portakal? Ankara?da t?ketici 2 YTL?ye al?yor. ?retici fiyatlar? ile t?ketici fiyatlar? aras?ndaki fark baz?n ?r?nlerde 15 kat? buluyor. Y?z? g?len ise komisyoncular oluyor. TZD Ba?kan? ?brahim Yetkin, ??retici de t?ketici de kaz?k yiyor, yaz?klar olsun? diyor.
T?rkiye Ziraat?iler Derne?i Ba?kan? ?brahim Yetkin, ?retici ve t?ketici fiyatlar? aras?nda 15 kata ula?an farklar oldu?una dikkat ?ekerek, ??retici de t?ketici de kaz?k yiyor, yaz?klar olsun? dedi.
Yetkin, d?n bir bas?n toplant?s? d?zenleyerek TZD?nin haz?rlad??? 2006 Meyve ve Sebze Raporu?nu a??klad?. T?rkiye?de y?ll?k sebze ve meyve ?retiminin 43 milyon ile 45 milyon ton aras?nda oldu?unu belirten Yetkin, T?rkiye?nin d?nyadaki toplam sebze ve meyve ?retiminin y?zde 4??n? ger?ekle?tirdi?ini bildirdi. Yetkin, T?rkiye?nin tek ba??na 25 AB ?lkesinin toplam meyve ?retiminin y?zde 40??, sebze ?retiminin ise y?zde 20?si kadar ?retim yapt???n? kaydetti.
Yetkin, T?rkiye?nin bu ?retiminin yaln?zca y?zde 7-8?ini ihra? edebildi?ine i?aret ederek, izlenen yanl?? tar?m politikalar? nedeniyle AB?ye 16 milyar dolarl?k ihracat yapma olana??n?n de?erlendirilmedi?ini ifade etti. T?rkiye?deki sebze ve meyve ticaretinin y?zde 65-70?inin ka?ak ve kay?td??? oldu?unu da belirten Yetkin, sebze ve meyveleri hale sokmadan da??tanlar?n y?zde 13?l?k hal masraf?n? da ?demedi?ini ancak bu masraf? fiyatlara yans?tt???n? ifade etti.
Yetkin, ?Ka?ak ve kay?td???n?n maliyeti y?lda 5 milyar dolar? dedi.
?Yaz?klar olsun!?
Yetkin, rakamlarla ?retici ve t?ketici fiyatlar? aras?ndaki u?uruma da dikkat ?ekti. ?reticinin Antalya haline 13 kuru?a verdi?i portakal?n, Ankara?da marketlerde 2 YTL?ye sat?ld???n? bildiren Yetkin, ?Aradaki fark 15 kat. Domatesi ?retici fiyat?n?n 7 kat?na, mandalinay? ise 11 kat?na yiyoruz. ?reticinin eme?i s?m?r?l?yor, t?ketici de ma?dur ediliyor. ?retici de t?ketici de kaz?k yiyor. B?yle bir sistem d?nyan?n hi? bir yerinde yok, yaz?klar olsun? dedi.
Yetkin, 2005 Raporu?nda da benzer ger?eklere dikkat ?ektiklerini an?msatarak, ?1 y?lda hi?bir ?ey de?i?medi. Fark daha da b?y?d?. Yap?lmas? gereken ?ok a??k. Sanayi Bakanl????n?n haz?rlad??? Hal Yasa Tasla???na, ?retici birlikleri de monte edilmeli. ?retici birlikleri g??lendirilmeli. Tasla?? destekliyoruz ancak bu haliyle yasala??rsa sorunu ??zmez. Hal Yasas? ile ?retici birliklerinin g??lendirilmesi birlikte ele al?nmal?? dedi.
?Al?m g?c? artmad??
TZD Ba?kan? Yetkin, bir soru ?zerine Ba?bakan??n ?Al?m g?c?n?z artmad?ysa bize oy vermeyin? s?zlerini ?reticiler a??s?ndan de?erlendirdi. Yetkin, ??ift?inin al?m g?c?n?n artt???n? s?ylemek m?mk?n de?il. ?reticinin al?m g?c? d??meye devam ediyor. ?retici pahal?ya mal ediyor, ucuza bile satam?yor. ?r?n t?keticinin elinde kal?yor? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net