Newsweek: A??r ?ekim tren kazas? herkes i?in felaket

T?rkiye ve AB ili?kilerindeki olumsuz geli?meler uluslararas? camiada kayg? yarat?yor. ABD?nin etkili haftal?k dergilerinden Newsweek, ?Bu bir a??r ?ekim tren kazas? ve Ankara?n?n AB hedefinin ?ok yak?nda yapaca?? kaza, herkes i?in bir fe lakettir? yorumunu yapt?.


T?rkiye ve AB ili?kilerindeki olumsuz geli?meler uluslararas? camiada kayg? yarat?yor. ABD?nin etkili haftal?k dergilerinden Newsweek, ?Bu bir a??r ?ekim tren kazas? ve Ankara?n?n AB hedefinin ?ok yak?nda yapaca?? kaza, herkes i?in bir fe lakettir? yorumunu yapt?.
Dergi, son say?s?nda T?rkiye-AB ili?kilerindeki son geli?meleri Owen Matthews imzal? uzun bir haberde de?erlendirdi. Papa 16. Benediktus?un Sultanahmet Camii?ndeki duas?na dikkat ?ekerek, ?Dua, jeopolitik bir strateji haline geldi?inde, bir sorun var. En yak?n sorun: T?rkiye ile AB aras?ndaki ili?kilerin ?ok yak?n ??k???? ifadesini kulland?.
Avrupa?n?n ?nyarg?lar?n ?stesinden gelerek kendisini bir co?rafyadan ?ok bir ideolojik tan?mlama ?ans?n? kaybetti?ini savunan dergi, ?Bu, ?ok b?y?k bir trajedi, bir potansiyel felakettir? diye yazd?.
Generallerin sesi ??k?yor
K?rtler ve K?br?s ile ilgili olarak meydana gelebilecek geli?melere dikkat ?eken dergi, T?rk generallerinin ?g?reli sessiz? y?llar?ndan sonra ?seslerini y?kseltmelerini en tehlikelisi? olarak nitelendirdi. A??r? milliyet?iler ile ordudaki ?AB kar??tlar?? aras?nda ?kutsal olmayan bir ittifak?n kan?tlar??n?n g?r?nd???n? ?ne s?ren dergi, ?Sahne, may?s ay?nda AKP?nin kontrol?ndeki parlamento, T?rkiye?nin yeni cumhurba?kan?n? se?ti?inde askerler ile Erdo?an aras?ndaki bir kavga i?in haz?rd?r? yorumunu yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net