Erdo?an?dan ?n?kleer? diplomasisi

Ba?bakan Erdo?an??n, ?ran?da yapt??? g?r??melerde, bu ?lkenin n?kleer program? ile ilgili sorunun diplomatik yollarla ??z?lmesi konusunda g?r??lerini iletti?i ??renildi.


Ba?bakan Erdo?an??n, ?ran?da yapt??? g?r??melerde, bu ?lkenin n?kleer program? ile ilgili sorunun diplomatik yollarla ??z?lmesi konusunda g?r??lerini iletti?i ??renildi.
Erdo?an, ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad?la bir g?r??me yapt?. Erdo?an ve Ahmedinejad??n, g?r??mede Irak?taki durum ve iki ?lke aras?ndaki g?venlik i?birli?i konusunda de?erlendirmeler yapt??? belirtiliyor. Erdo?an??n temaslar? s?ras?nda Ortado?u?daki geli?meler ve do?algaz konusu ile ter?r ve g?venlik sorunlar? da ele al?n?yor.
Ahmedinejad??n g?r??mede, T?rkiye ile her alanda i?birli?inin daha da geli?tirilmesine tam destek verdi?ini s?yledi?i ??renildi. Ahmedinecad??n Ba?bakan Erdo?an??n ziyaretinden duydu?u memnuniyeti ifade etti?i de kaydedildi. Erdo?an??n da davet i?in te?ekk?r etti?i, g?r??melerde, ?ranl? muhataplar?na bu ?lkenin n?kleer program? ile ilgili sorunun diplomatik yollarla ??z?lmesi konusunda g?r?? ve ?nerilerini iletti?i ??renildi.
Erdo?an, ?ran?da ilk olarak Cumhurba?kan? Birinci Yard?mc?s? Perviz Davudi ile bir araya geldi. Ba? ba?a ve heyetleraras? g?r??melerde a??rl?kl? olarak ikili sorunlar, ticari ili?kiler ve do?algaz konusundaki i?birli?inin geni?letilmesi ele al?nd?. Do?algaz konusunun gerekirse ?ran?daki ?al??ma ziyareti s?resince veya T?rkiye?de enerji bakanlar? aras?nda ele al?nmaya devam edilmesinde g?r?? birli?ine var?ld??? ??renildi.
Erdo?an??n Temmuz 2004?te Tahran?a yapt??? ziyarette 1 milyar dolar?n ?zerinde seyreden ikili ticaret hacmi i?in konulan 5 milyar dolarl?k ticaret hacminin de g?ndeme geldi?i ve bug?n bu hedefin a??ld??? ifade edildi. Erdo?an-Davudi g?r??mesinde b?lgesel konularda ele al?n?rken, Irak?taki geli?meler, L?bnan?daki i? gerilim ve Filistin-?srail konular? g?r???ld?. Irak ve L?bnan??n toprak b?t?nl???n?n, siyasi birli?inin korunmas? konular?nda g?r?? birli?ine var?ld??? ifade edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net