?Verimlilik ve ?a?da?l?k? savunmas?

Tar?m makineleri konusunda uzmanla?m?? olanlar?n makinele?me konusundaki fikrini almak i?in g?r??t???m?z ?ukurova ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi Tar?m Makineleri B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Emin G?zel sorular?m?z? yan?tlad?.


Tar?m makineleri konusunda uzmanla?m?? olanlar?n makinele?me konusundaki fikrini almak i?in g?r??t???m?z ?ukurova ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi Tar?m Makineleri B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Emin G?zel sorular?m?z? yan?tlad?.

Bu y?l pamuk hasad?n?n y?zde 50?sinin makinelerle yap?ld??? s?yleniyor. Bug?ne kadar el ile hasat yap?l?yordu. Hangisi daha fazla verim sa?l?yor?
Asl?nda pamuk hasad?n?n y?zde 100??n?n makine ile hasat edilmesi laz?m. Nedeni ise pamuk hasad?n?n son derece emek yo?un bir ?retim olmas?d?r. Pamuk, insan eliyle hasat edilmeye kalk???l?rsa, insanlar ?ok k?t? ko?ullarda ?al???yorlar. Sabah?n k?r?nden, ak?am?n ge? vaktine kadar el ile pamuk topluyorlar. ?leriki d?nemlerde el eme?inin yerini makineler alacak ve b?yle de olmas? gerekiyor. Bizim temel amac?m?z insanlar?n daha verimli ve ?a?da? ko?ullarda ?al??mas? ve eme?inin iyi bir ?ekilde de?erlendirilmesi olmal?d?r

Makinenin el eme?ine kar?? avantajlar? nelerdir?
El ile pamuk toplaman?n en b?y?k dezavantaj?, zamanl?l?k. ?ok b?y?k bir zaman kayb?na neden oluyor. Zaman kayb? olunca da, ?zellikle ?ukurova B?lgesi?nde ya?murlara yakalan?l?yor. Ya?mura yakalan?nca da o pamuktan ?ok fazla bir ?ey elde edilemiyor. Bu sene dikkat ederseniz o kadar ?ok ya?mur ya?d? ki, pamuklar?n b?y?k bir k?sm? tarlada kald?.

?reticiler pamu?un kalitesinin d??t???n? s?yl?yorlar...

Evet. Bu y?l pamuk 4. kaliteye kadar d??t?, hatta bazen bu ya?murlar ?yle uzar ki 5. kaliteye kadar da d??ebilir. Hatta baz? zamanlarda ?retici ?r?n? hi? toplatamaz. O nedenle pamu?un mutlaka makine ile toplanmas? gerekir.

Makinele?me ile hasad?n bug?ne kadar uygulanmamas?n?n nedenleri nelerdir?

Uzun s?re T?rkiye?de pamu?a makinenin girmemesinin en b?y?k nedeni; el eme?inin ?ok ucuz olmas?. El eme?i ?ok ucuz oldu?u i?in, makine daha pahal?ya geliyor. Bug?n nereden baksan?z kendi y?r?r bir pamuk toplama makinesi 250-300 bin YTL, leasing ile al?n?rsa 500 bin YTL?ye kadar ??k?yor. Bunlar a?m?? olan kozalar? al?yor. Pamukta ?i?eklenme periyodu farkl? zamanlarda oldu?u i?in farkl? d?nemde olgunla??yor. O y?zden i??iler toplarken 1. a??z, 2. a??z. 3. a??z diye topluyor. Fakat bug?n bu sorun ila?lama tekni?i ile ??z?lebiliyor. ?la?lama yoluyla, bitkinin ayn? boyda olmas?n? sa?l?yorsunuz. ?kinci a?amada pamu?un y?zde 70?i a?t?ktan sonra havadan uygulanan ila?la yapraklar d?k?l?yor ve makine b?ylece girip hepsini al?yor. Tabii yine kay?p oluyor ama bu sene yeni ?al???ld??? i?in, bu ?ok b?y?k bir kay?p say?lmaz.

H?l? ge?imini sadece pamuk toplayarak kazanan i??iler var. Bu i??ilerin durumu ne olacak?

Pamukta ?al??an i??iler de s?re? i?erisinde pamuk i?leyen fabrikalarda ?al??acaklar, zaten ?u an sadece pamuk hasat edilmiyor, mesela yer f?st??? hasad? da yap?l?yor. E?er bu makineler T?rkiye?de ?retilseydi, bu i??iler ?retim fabrikalar?nda ?al??acaklar derdim. Ama ?u an a??s?ndan bu ko?ullar yok. Fakat zaman?nda makineli hasada ge?ilseydi, bug?n bu sorun ortadan kalkm?? olacakt?. Makinele?me ile ?a?da?la?ma kesinlikle e?de?er. Teknolojiyi zaman?nda yakalayamazsan?z geri kal?yorsunuz. E?er zaman?nda T?rkiye?de ziraat fak?ltelerindeki hocalar b?yle ?r?nler ?zerinde ?al??m?? olsayd?, belki de bug?n bu makineler yerli olarak ?retilirdi. Herhangi bir sorun olmazd?.

A???a ??kan istihdam sorunu nas?l ??z?lecek?

?stihdam ?nemli, ama bunu d???n?rken de makinele?meye kar?? gelemeyiz, makinele?meye kar?? gelirsek ?a?a ayak uyduramaz, teknolojiye zaman?nda yeti?emezseniz. Elbette i?in sosyal boyutunu da d???nmeliyiz, ordaki i??ilerin mutlaka istihdam edilmesi laz?m. Fakat s?rf bu kayg?larla hareket edersek son derece geri kal?r?z. E?er siz i??iyi tarlaya ba?larsan?z, diyelim ki makineyi sokmuyorsunuz, i??ininin ?al??ma ko?ullar? ?ok k?t?, ama siz onu bir sanayi i??isi haline getirirseniz, sendikal? sosyal g?venceli, o bir ki?i d?rt ki?inin ge?imini sa?layabiliyor. O nedenle makinele?me gerekiyor, e?er makinele?irseniz o i??iyi tar?m i??isi olmaktan ??kar?p, sanayi i??isi haline getirebilirsiniz. Ben b?yle bakmakta yarar var diye d???n?yorum. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net