YA?ADIK?A

 • Ba?bakan??n ?ran gezisinden ?nce (02.12.2006) yapt??? a??klamay? dinledim. Yapt??? a??klamada d?? ticaret a????n?n nedeninin enerji ithalat? oldu?unu itiraf etmekteydi.


  Ba?bakan??n ?ran gezisinden ?nce (02.12.2006) yapt??? a??klamay? dinledim. Yapt??? a??klamada d?? ticaret a????n?n nedeninin enerji ithalat? oldu?unu itiraf etmekteydi.
  Bizim de y?llard?r s?yledi?imiz bu de?il mi? Ama kendisi bu a???? biraz daha b?y?tmek i?in ?ran?dan al?nacak gaz?n miktar?n? art?rmaya ?al??acak gibi. O da ayr? bir tutum?
  ?imdi i?in ?z?ne geldi?imizde kendimize ?u soruyu sormam?z gerekiyor: Biz ger?ekten enerjide bu ?l??de d??a ba??ml? olmak zorunda m?y?z? Bu zorunlulu?un olmad???n? bizzat devletin kendi kurumlar?n?n verdi?i rakamlar g?stermektedir.
  Kendi ulusal kaynaklar?m?z?n ?ok b?y?k bir k?sm? at?l beklerken, neden yabanc? kaynaklara y?neliyoruz?
  Acaba bu tercihlerin nedeni; birilerinin ??karlar?n?n memleketin ??karlar?na bask?n gelmesi midir? Yoksa ba?ka nedenler mi var?
  Bu ?lkenin jeotermal kaynaklar?n?n potansiyeli y?ll?k 30 milyar metre k?p do?algaza e?de?er bir b?y?kl?kteyse ve bu kaynak derlendirilmiyorsa ne d???nmemiz laz?m? Hatta jeotermal kaynaklar?n bulundu?u b?lgelere bile do?algaz hatt? d??eniyorsa, bunun nas?l bir a??klamas? olabilir?
  Haz?r jeotermal kaynakla ?s?nmak varken, do?algaz kullan?m? neden?
  Ayn? ?ekilde elektrik ?retiminde kullan?lacak kendi yerli kaynaklar?m?z dururken elektri?in neredeyse yar?s?n?n do?algazla ?retilmesini de bug?ne kadar yetkililer a??klayamam??lard?r. Enerji di?er sekt?rlere benzemez. Enerji demek ekonomi demektir.
  Enerjinin en uygun ?ekilde ?retilip, halka arz edilmesi gerekir. Bunun ko?ulu ise; enerjinin hem kamunun tekelinde olmas?, hem de yerli kaynaklar?n tam kapasite de?erlendirilmesiyle olur. Biz kendi enerji modelimizi kendi ger?eklerimizden yola ??karak olu?turmak zorunday?z. End?strisi geli?mi? di?er ?lkelerde zaten bu ?ekilde hareket etmektedirler.
  Ama bu konuda, ulusal ??karlar? savundu?unu s?yleyen veya savunan kesimlerin de kafalar? kar???k gibi? Cumhuriyet gazetesinin pazartesi g?nleri verdi?i ?Srateji? ekinde Say?n Ali K?lebi?nin yazd??? makale de do?ru tespitlerin yan? s?ra, bana g?re baz? temel yanl??lar bulunmaktad?r. K?lebi, elektri?in ucuz olmas?n?n ko?ullar?ndan birisini, n?kleer enerji kullan?m? olarak g?rmektedir. Oysa n?kleer enerjiyi be?ikten mezara kadarki maliyetiyle inceledi?imizde, olduk?a farkl? bir tablonun ??kt???n? g?rmekteyiz. Di?er yandan K?lebi bu makalesinde, enerji sekt?r?n?n rekabeti esas almas?ndan da s?z etmektedir ki; bu da enerjinin maliyetini art?r?c? bir yoldur. Oysa enerji; birincil enerji temininden son kullan?m teknolojilerine kadar bir b?t?n olarak ele al?nmak zorundad?r. Ancak o zaman enerji-?evre-ekonomi optimizasyonunuzu (optimizasyon=en iyi ?ekle sokma) olu?turabilirsiniz.
  Siyasi karar vericilerin ?v?n?p durduklar? bir ba?ka konu ise, ?enerji koridoru? olmam?z yolundaki ilerlemeler?
  ?nemli olan koridor olmak de?ildir. ?nemli olan bu koridorun olu?turaca?? katma de?erden pay alabilmek ve bu pay? halk?n ya?am standartlar?n? y?kseltici y?nde kullanabilmektir. Bug?n Dilovas??nda kurulmu? olan tesisler olduk?a y?ksek katma de?er ?retmektedir. Ama yarat?lan bu katma de?er Dilovas??n?n bir felaket b?lgesi olmas?n? sa?lam??t?r. ?stelik yarat?lan katma de?er hi?bir ?ekilde Dilovas??nda kalmam??t?r. Dilovas??na kalan sadece zehir, kirlilik, kanser ve bir s?r? hastal?kt?r.
  T?rkiye?nin enerji koridoru olmas? T?rkiye?yi AB?nin koridoru yapacaksa ki durum onu g?steriyor, bunun T?rkiye halk?na pek bir yarar? olmayacakt?r. Uygulanan politikalar?n ?n?m?zdeki g?nlerde ?lke ekonomisini daha da i?inden ??k?lmaz bir duruma g?t?rece?ini s?ylemek k?hinlik olmasa gerek. ??nk? enerji kemendi her ge?en g?n ?lkenin bo?az?n? s?kmaya devam ediyor.
  ***
  Heybetli bedeni ve s?cac?k g?l???yle ?evresindekilere g?ven a??layan g?zel insan Memet K?l?n?aslan?? kaybetmenin ?z?nt?s?n? ya??yorum. Ailesinin ve hepimizin ba?? sa? olsun.
  Enver ?at
  www.evrensel.net