Beyrut?ta eylemler s?r?yor

L?bnan??n ba?kenti Beyrut?a ABD yanl?s? h?k?metin istifas? talebiyle ba?lat?lan eylemler ???nc? g?n?nde de s?rd?. Geceyi yine Ba?bakanl?k Saray? yak?nlar?nda kurulan ?ad?r kentte ge?iren y?zbinlerce eylemci, ?h?k?met istifa edinceye de?in eylemi s?rd?recekleri? konusunda ?srar ederken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, t?m L?bnan halk?na eylemlere kat?lma ?a?r?s? yapt?.

L?bnan??n ba?kenti Beyrut?a ABD yanl?s? h?k?metin istifas? talebiyle ba?lat?lan eylemler ???nc? g?n?nde de s?rd?. Geceyi yine Ba?bakanl?k Saray? yak?nlar?nda kurulan ?ad?r kentte ge?iren y?zbinlerce eylemci, ?h?k?met istifa edinceye de?in eylemi s?rd?recekleri? konusunda ?srar ederken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, t?m L?bnan halk?na eylemlere kat?lma ?a?r?s? yapt?. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ?L?bnan??n hangi b?lgesinde bulunurlarsa bulunsunlar ve hangi politik harekete dahil olurlarsa olsunlar, t?m L?bnan halk?ndan, miad?n? doldurmu?, yetersiz h?k?meti iktidardan uzakla?t?rmam?za yard?m etmelerini istiyoruz? diye konu?tu.Bu arada, Beyrut?u ziyaret eden Arap Birli?i Genel Sekreteri Amr Musa ise, Hizbullah ve m?ttefikleri ile Ba?bakan Fuad Sinyora h?k?meti aras?nda ?arabuluculuk? yapmay? ?nerdi. Musa?n?n yan? s?ra, L?bnan?da bulunan Birle?ik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Tunuslu yetkililer de, ?muhaliflerle h?k?met aras?ndaki g?r??melere yard?mc? olabileceklerini? duyurdu. Sinyora geri ad?m atm?yor?te yandan istifas? istenen L?bnan Ba?bakan? Fuad Sinyora ise, Arap kanal? El Cezire?ye verdi?i deme?te, ?geri ad?m atmayacaklar?n?? bildirdi. ?lkedeki krizin, ?dialog? yoluyla ??z?lebilece?ine inand???n? belirten Sinyora, ?lkedeki durumu ?kritik? olarak niteledi ve ?Muhaliflerin, eylem yapma hakk? var. Fakat, L?bnan?da h?k?met de?i?ikli?i ancak anayasa temelinde olabilir? ifadelerini kulland?. ?te yandan Hizbullah ve m?ttefiklerinin ?a?r?s?yla yap?lan ve ???nc? g?n?nde de s?ren eylemleri de?erlendiren El Manar televizyonu edit?rlerinden ?brahim El Musayui, ?H?k?met, L?bnan halk?n?n isteklerini g?rmezden geliyor. Fakat, eylemler bu h?k?met devrilinceye kadar s?recek gibi g?z?k?yor. ?ad?rlarda kalan L?bnanl?lar, h?k?met istifa edinceye de?in sokaklardan ?ekilmeyeceklerini belirtiyorlar? dedi.ABD rahats?zDi?er taraftan ABD y?netimi ise, Sinyora h?k?metinin istifas? talebiyle yap?lan eylemlerin, ?L?bnan?? istikrars?zla?t?rmaya y?nelik oldu?unu ve ?iddeti art?rabilece?ini? iddia etti.ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tony Casey, ?Eylemler, yasal L?bnan h?k?metini devirmeyi ama?l?yor. Hizbullah ile m?ttefiklerinin, ?ran ve Suriye?nin deste?iyle L?bnan?? istikrars?zla?t?rma giri?imleri bizi cidden rahats?z ediyor. Ge?en g?nlerde u?rad??? suikast sonucu ?ld?r?len H?ristiyan lider Pierre Cemayel?in ?l?m? de hesaba kat?ld???nda, ?lkede ciddi bir g?z korkutma giri?imi oldu?u ortada? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net