At?f Hoca?dan ekrana veda

Bir zamanlar?n televizyonda aranan ismi Ali At?f Bir, ?st ?ste skandallarla an?lmaya ba?lay?nca ekrana veda etmek zorunda kald?. Ayn? g?nlerde ayr?ld??? dekanl?k g?revi i?in ?Ben b?rakt?m? dedi, televizyon i?in ise a??klama yapmad?.

Bir zamanlar?n televizyonda aranan ismi Ali At?f Bir, ?st ?ste skandallarla an?lmaya ba?lay?nca ekrana veda etmek zorunda kald?. Ayn? g?nlerde ayr?ld??? dekanl?k g?revi i?in ?Ben b?rakt?m? dedi, televizyon i?in ise a??klama yapmad?.Son y?llar?n en medyatik profes?rlerinden Ali At?f Bir, ya da bilinen ad?yla At?f Hoca, ?nce H?rriyet?ten ayr?lm??, ard?ndan rol ald??? Ah Polis Olsam dizisi yay?ndan kald?r?lm??, ge?en hafta da Bah?e?ehir ?niversitesi?ndeki dekanl?k g?revini b?rakm??t?. ?G?revden ayr?lmas?na, bir hafta ?nce St?dyo 4?te Seray Sever?in kahve d?kmesi neden oldu? yorumlar? yap?l?rken Bir, ?niversitede b?l?m ba?kan? olarak g?revine devam edece?ini a??klam??t?.Dekanl?ktan neden ayr?ld??Ali At?f Bir, ?nceki ak?am yay?nlanan St?dyo 4 program?nda ise yer almad?. Programda ba??ndan beri Sava? Ay, ?oray Uzun ve Seray Sever?le birlikte yer alan Ali At?f Bir, d?n ak?am canl? yay?na ??kmad?. Bir, Medyatava?ya yapt??? a??klamada, ?Program? evden izlemeye karar verdim? diyerek, St?dyo 4?? b?rakt???n? s?yledi.Bug?n?de d?n yer alan k??esinde dekanl?ktan al?nmad???n?, kendi iste?iyle b?rakt???n? yazd?. Buna da di?er i?lerini gerek?e g?sterdi. Programda ya?ananlar?n dekanl??? b?rakmas?yla ilgisi olmad???n? ?ne s?ren Bir, bunun nedeni olarak da kahve d?kme skecinin ?ciddi olmamas?n?? g?sterdi. Oysa, iddialara g?re Bir?in dekanl?ktan ayr?lmas?n? isteyen ?niversite y?netimi de ciddiyetsizli?ini gerek?e g?steriyordu. Bir?in yaz?s?nda kulland??? ?Bu haliyle televizyon ekran?ndan da bir s?re uzak durmak en iyisi? ifadesi dikkat ?ekti.Kahvenin hat?r? yoktuAli At?f Bir, kat?ld??? son St?dyo 4?te, Seray Sever?e canl? yay?nda ?Bunlar g?t?r?lecek kad?n? diyerek garip bir ?aka yapm??t?. Arkas?ndan, konuk ?ark?c? Bendeniz?e ?lezbiyen? imas?nda bulunmu?tu. Hepsinin ?zerine Bir, Seray Sever?e yana??p taciz eder gibi bir ?canland?rma ske?? yapt???nda, Sever kahveyi Bir?in ?zerine d?km??t?. Birka? ay ?nce Mehmet A?ar??n dan??manl???n? yapt??? haberleri ??kan At?f Hoca, etik tart??malar? ba?lay?nca H?rriyet?teki i?inden de olmu?tu. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net