?? yorgunlu?u deyip ge?meyin

Bug?n pazartesi. Art?k baz? i?yerlerinde pazar izin g?n? olmaktan ??ksa da pazartesi sendromu ya?ayanlar yok de?il. Ancak i? stresi bununla bitmiyor. Bilim insanlar?, i?yerlerinde ya?anan stresin ciddi sa?l?k sorunlar?na yol a?aca?? konusunda uyar?da bulundu.

Bug?n pazartesi. Art?k baz? i?yerlerinde pazar izin g?n? olmaktan ??ksa da pazartesi sendromu ya?ayanlar yok de?il. Ancak i? stresi bununla bitmiyor. Bilim insanlar?, i?yerlerinde ya?anan stresin ciddi sa?l?k sorunlar?na yol a?aca?? konusunda uyar?da bulundu. Uzun ?al??ma saatlerinin ve s?k?nt?l? bir i? g?n?n sonunda metabolizma kalp hastal?klar?, nezle ve y?ksek tansiyon gibi hastal?klara daha a??k oluyor. Livescience'de yay?nlanan ara?t?rmada ?srail'de aralar?nda farkl? meslek ve ya? gruplar?ndan i??ilerin bulundu?u 677 ki?inin kat?l?m?yla yap?lan bir ara?t?rma, i?yerinde stres ya?ayanlar?n, ya?amayanlara g?re yakla??k iki kat daha fazla ?eker hastal???na yakalanma tehlikesi ile kar?? kar??ya oldu?unu g?sterdi. Farkl? ara?t?rmalar da stresin i?tahs?zl?k ya da fazla alkol t?ketme gibi baz? sa?l?ks?z davran??lara yol a?abilece?ini g?steriyor. 3 belirti??yerinde ya?anan stres, bedenin kald?rabilece?inden fazla oldu?unda i? yorgunlu?u kendini 3 farkl? ?ekilde g?steriyor: Duygusal yorgunluk, fiziksel yorgunluk ve d???nmenin yava?lamas?. Her insan i?te yorulur demeyin. Bu durum bir s?re dinlendikten sonra ge?en yorgunluktan farkl?. ?? yorgunlu?unun sebepleri aras?nda kronik stres, i? g?venli?inin olmamas?, cinsel taciz, fazla ?al??man?n kar??l???nda ?d?llendirme yap?lmamas? ve hatta g?nl?k ya?am?n tela?? bulunuyor. Uzun mesai saatleri, sosyal ya?ant?y? da olumsuz etkiledi?i i?in psikolojik etkileri olduk?a y?prat?c?. ?ngiltere'de Avrupa Birli?i standartlar?na ayk?r? olmas?na ra?men 4 milyon i??inin haftada 48 saatten fazla ?al??mak zorunda kald??? a??kland?. ?ngiltere'de 25 erkekten biri ise haftada 60 saatten fazla ?al??mak zorunda kal?yor. ?ngiltere ???i Sendikalar? Konfederasyonu bu durumun strese, hastal?klara ve aile ili?kilerinin zay?flamas?na neden oldu?unu a??klad?. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net