YA?AMA K?LT?R

 • ?nce bir an?m? aktarmak istiyorum:K?ln'de bir cami yar??mas? yap?lm??t? ge?en y?l. Beni se?iciler kurulu ?yesi olarak ?a??rm??lard?. (Yanl?? an?msam?yorsam o g?nlerde s?z etmi?tim bundan g?ncemizde?)


  ?nce bir an?m? aktarmak istiyorum:
  K?ln'de bir cami yar??mas? yap?lm??t? ge?en y?l. Beni se?iciler kurulu ?yesi olarak ?a??rm??lard?. (Yanl?? an?msam?yorsam o g?nlerde s?z etmi?tim bundan g?ncemizde?)
  Se?iciler kurulu toplant?lar?n?n sonuna do?ru ??renmi?tim ki, de?erlendirmemize sunduklar? 30-32 tasar?mdan ba?ka 90 tasar?m daha varm??. Onlar? minareleri, kubbeleri yok diye yar??ma d??? b?rakm??m?? ?n kurul?
  Sonuca giderken en ?nemli tart??ma bu oldu ger?ekten. Minaresiz, kubbesiz cami olamaz m?yd??
  ?o?unlu?u Alman olan se?ici kurul ?yeleri, cami yap?s?n?n geli?mesini, M?sl?manl???n gereklerini bilmedikleri i?in, yar??may? ??karanlar?n d???ncelerine sayg?l? davranmaya ?zen g?steriyorlard?. Onlar da ille kubbe, minare istiyorlard??
  T?rkiye'de ilk ?a?da? camiyi yapm?? ki?i olarak ?a?r?lm??t?m belki de bu se?ici kurul ?yeli?ine? Pek ?ok gen? mimar, bu yap?m? kendi ?nerilerini ge?irebilmek i?in, ?rnek g?stermi?lerdi. K?sacas? en az?ndan dal?m?n insanlar?na kar?? sorumlulu?um vard??
  Yar??man?n ?nemli bir a?amas?nda s?z alarak d???ncelerimi a??klam??t?m. Cami mimarl???n?n Anadolu'ya geli?ini, ne gibi de?i?iklikler ge?irdi?ini, a?amalar?n? anlatm??t?m ?nce. ?a?? yakalaman?n temel sorun olmas? gerekti?ini, de?i?memenin konunun ya?am?n? durduraca??n? s?ylemi?tim. ?zellikle Almanya'daki ikinci, ???nc? ku?ak i?in b?t?n bunlar?n ?neminin alt?n? ?izmi?tim. Almanya'daki b?yle bir yar??man?n, ?a?da?l?k yolunda tarihsel bir s??rama olabilece?ini dile getirme?e ?al??m??t?m. Bu konu?mam?n etkili oldu?unu, ertesi g?n onun iste?ine uyarak birlikte kahvalt? etti?imiz, se?ici kurul ba?kan? 83 ya??ndaki ?nl? Alman profes?r?n s?ylediklerinden anlam??t?m: "Bizi uyard?n?z, yar??man?n gidi?ini de?i?tirdiniz."
  Beni Almanya'ya, D?sseldorf'a bu kez ?a??ran mimarlar odas?n?n ba?kan? da anlatt? bunlar? dinleyicilere?
  Evet, bu y?l hem D?sseldorf Mimarlar Odas?, hem de ?nl? Peter Behrens (Le Corbusier gibi ustalar?n ustas? ?nl? Alman mimar) Mimarl?k Okulu ?a??rm??lard? beni? Mimarl?k okulu Su-?nsan ba?lam?nda yapt?klar?m? anlatmam? istiyordu? Mimarlar odas? ise yap?lar?m??
  ?lgin? olan da buydu? Yapt?klar?m? bilmek istemeleri, ba?ka bat? ?lkelerindeki izlenimlerimle ?ak???yordu? Mimarl?k yaln?zca teknolojik ilerlemeyle ba?ar?l? olabilir miydi?
  Ben ?lkemin olanaklar? i?inde, ?lkemin insanlar?n?n mimarl?k sorunlar?n? ??zme yolunda ?al??mam i?in yeti?tirildi?ime inan?yorum. Ne cambazl?k, ne de moda terzili?idir mimarl?k? Hele halk? aldat?p soyma?a kalk??an yap? gangsterlerine u?akl?k etme mesle?i hi? olmamal?d?r. (Acar konutlar?n?, apartman g?kdelenlerini an?msay?n.)
  Mimarl?k, olanaklar? en iyi de?erlendirip, en iyi, en ekonomik yolda kullanarak, insanc?l ya?ama ortamlar? yaratmakt?r. Tek ?l?e?i vard?r, her anlamda: ?NSAN?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net