TRT?ninPapa skandal?n?n perde arkas?

Son aylarda ad? ba?ar?s?z uygulamalarla an?lan TRT, Papa ziyaretini izlerken de epey ele?tirilmi?ti. Ba?bakan??n duyulmamas? gereken konu?malar?n?n duyulmas?, Papa?n?n An?tkabir ziyaretinde kameralar?n Papa?y? g?sterememesi gibi hatalarda su? TRT ?al??anlar?na at?lm??t?.


Son aylarda ad? ba?ar?s?z uygulamalarla an?lan TRT, Papa ziyaretini izlerken de epey ele?tirilmi?ti. Ba?bakan??n duyulmamas? gereken konu?malar?n?n duyulmas?, Papa?n?n An?tkabir ziyaretinde kameralar?n Papa?y? g?sterememesi gibi hatalarda su? TRT ?al??anlar?na at?lm??t?. Elektronik posta yoluyla a??klama yapan ?al??anlar, hatalarda Ba?bakanl?k ve TRT y?netiminin sorumlulu?unu anlatt?.
Hatalar birbirini izlemi?ti
Ge?en hafta ?lkemizi ziyaret eden Papa?n?n temaslar?n? yay?nlama ve t?m televizyonlara da??tma g?revi, devlet televizyonu TRT?ye verilmi?ti. Ancak TRT, teknik gibi g?r?nse de birden fazla skandala imza at?nca, tart??ma b?y?d?. TRT?nin Ba?bakan Erdo?an ile Papa?n?n ba? ba?a g?r??meleri s?ras?nda kameran?n sabit ve kay?tta b?rak?lmas?, ekranlara yans?yan ilk skandal oldu. Erdo?an??n ?Ba?ka koltuk yok mu??, ?Ben burada m? oturaca??m? gibi sorular? bile izleyiciler taraf?ndan duyuldu. G?r??meyi ?ok geni? alan kamera, hi? yak?nla?mad?. Hatta dakikalarca Erdo?an ve Papa?y? g?r?nt?leyen foto muhabirlerinin s?rtlar?n? ?ekti, kameran?n ?n?nden y?r?yenleri g?sterdi. Sonra da aniden kesildi. An?tkabir?de Papa?n?n sayg? duru?unda bulundu?u an da, t?m d?nya g?revli bir askerin g?r?nt?s?n? izlemi?ti, kamera bir t?rl? Papa?y? kadraja alamam??t?.
Emin ??la?an??n g?ndeme getirdi?i bu skandallarla ilgili TRT Genel M?d?r? Ali G?ney bir a??klama yapt?. G?ney, soru?turma ba?lat?ld???n? s?yleyerek ?arkada?lar?m?z?n hatas?d?r? dedi. H?k?metin yay?n? engelleme konusunda kendilerine talimat verdi?i iddias?n? ise yalanlad?.
Korumalar engellemi?!
TRT ?al??anlar? ise, elektronik posta yoluyla yapt?klar? a??klamada, Ba?bakan ile Papa?n?n havaliman?ndaki g?r??mesinde, Ba?bakanl?k korumalar?n?n kameramanlar? odadan ??kard???n? ?ne s?rd?. ?G?venlik? gerek?esiyle kameralar sabit ?ekilde ve kay?tta b?rak?lm??t?! An?tkabir?de ise ?tasarruf? nedeniyle bir kameran?n g?revlendirildi?i belirtilen a??klamada, iki kamera ile b?yle bir sorunun ya?anmayaca?? ifade edildi. Buna g?re, yay?n hatalar?n?n bir ba?ka nedeni de TRT y?netimi taraf?ndan Papa yay?n? i?in koordinat?r olarak g?revlendirilen Haber Dairesi Ba?kan Yard?mc?lar??ndan Zafer Kiraz??n, Papa ziyareti s?ras?nda NATO zirvesini izlemeye gitmesiydi.
TRT uzun bir s?redir, AKP h?k?metinin kadrola?t??? iddialar? nedeniyle ele?tirilere u?ruyordu. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net