Saraco?lu klasi?i

Futbolumuzun son d?nemlerindeki en ?parlak? y?ld?zlar?ndan, F.Bah?e?nin ?g?zide? y?neticisi Nihat ?zdemir ?ok mutlu. Taraftarlara te?ekk?r ediyor ve derbi ma?ta verdikleri ?deste?i?, bundan sonra oynayacaklar? ma?larda da bekledi?ini s?yl?yor.


Futbolumuzun son d?nemlerindeki en ?parlak? y?ld?zlar?ndan, F.Bah?e?nin ?g?zide? y?neticisi Nihat ?zdemir ?ok mutlu. Taraftarlara te?ekk?r ediyor ve derbi ma?ta verdikleri ?deste?i?, bundan sonra oynayacaklar? ma?larda da bekledi?ini s?yl?yor. Tabii, sahaya ya?d?r?lan ve bir k?sm? Mondragon?un s?rt?nda, kafas?nda patlayan pet ?i?eler, yine Mondragon?un dibine at?lan maytap, Gerets?in kafas?n?n yar?lmas? filan, ?nemsiz, ?zerinde fazla durmaya bile de?mez ufak tefek olaylar ona g?re. Zaten bu i?leri yapan birka?(!) kendini bilmezi de k?nad?klar?n? belirtiyor.. Daha ne yaps?n yani? ?Tamam i?te ma? kazan?ld?, ta?k?nl?k yapanlar k?nand?, art?k ufak tefek olaylar? b?y?t?p de i?i uzatman?n anlam? yok? demeye getiriyor i?i. Ama? belli: Olas? cezay? engellemek ya da bu i?ten en az ceza ile s?y?rmak. ?zdemir?in hakemden yana da hi? s?k?nt?s? yok bu hafta. Nas?l olsun ki, hakem rakip tak?m?n son dakikalardaki penalt?s?n? vermemi?... Ge?ti?imiz hafta, temiz ve adaletli futboldan s?z edip, daha oynanmam?? ma??n hakemi hakk?nda at?p tutuyordun hani. Madem adaletli futbola o kadar d??k?ns?n, niye ??k?p ?Hakem ger?ekten de Galatasaray??n penalt?s?n? vermedi? diyemiyorsun. B?yle her ?eyi kendine yontarsan, sonra kim inan?r senin temiz ve adaletli futbolun pe?inde oldu?una?..
Art?k derbilerde yap?lan ta?k?nl?klar da iyici kan?ksand?. K?f?rl? tezah?ratlar, sahaya at?lan yabanc? maddeler, derbilerin y?ksek gerilimiyle ilintilendirilerek neredeyse do?al kar??lan?yor. Bu hafta Saraco?lu b?yleydi. Ama ligin ikinci yar?s?nda ?n?n? ve A.Sami Yen?de oynanacak derbilerde de manzara, bundan farkl? olmayacak ku?kusuz.
?Kazanmak? mutlak hedef olunca, herkes elinden gelen ?katk?y?? sunuyor i?te b?yle. Futbolcu sahada ter d?kerken, y?neticiler ve taraftarlar da bo? durmuyor elbette. Y?neticiler, 12. adam rol?n? bi?tikleri taraftardan y?ksek verim alabilmek i?in, onlar? alabildi?ine k??k?rt?yor. Taraftarlar?n da, y?neticilerden ald?klar? gazla, rakibi ve hakemi sindirmek ve bask? alt?na almak ad?na ba?vurmad??? ?irkinlik ve utanmazl?k kalm?yor.
Kadro fark?
Kad?k?y?de gelenek bozulmad?. Rakibinden daha kaliteli kadroya sahip Fenerbah?e, kapasiteleri, potansiyelleri s?n?rl? oyuncularla tak?m oyunu oynamaya ?al??an Galatasaray?? Kad?k?y?den yine eli bo? g?nderdi. Kadro konusunda zaten dezavantajl? olan Galatasaray son anda Song?un hastalanmas?yla iyice ??kmaza girdi. Fenerbah?e?nin att??? 2 golde de Galatasaray??n sol kanat savunucusu Erg?n??n pay? b?y?kt?. Erg?n, amat?r oyuncular?n bile yapmayaca?? hatalarla, ma?a damgas?n? vurdu. ?lk golden ?nce kademeye yani Alex ile kale aras?na girece?i yerde en d??ta durarak, pozisyona m?dahale etme ?ans?n? tamamen ortadan kald?rd?. ?kinci golde de daha pozisyonun ba??nda Kezman ile aras?na do?ru mesafe koymad??? i?in ?uta engel olamad?, ?stelik de kendisine ?arpan top Mondragon?u da yan?ltarak gol oldu. Oysa Erg?n, Kezman?a daha yak?n dursa, bu oyuncu ?ut atmaz ya da atamazd?. Futbol uzmanlar?(!) ise bu gol? ?anss?zl?k olarak nitelediler. Futbolun en temel savunma prensiplerini ihmal edilmesinin sonucu oysa bu 2 gol.
Fenerbah?e, 7?ye ??kard??? puan fark?yla ?imdi zirvede ?ok daha rahat...
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net