05 Aralık 2006 00:00

Trabzonlulara davet

Trabzon?da zor ko?ullara ve imkans?zl?klara ra?men amat?r tiyatrolar?n ?abas? t?kenmiyor.

Paylaş

Trabzon?da zor ko?ullara ve imkans?zl?klara ra?men amat?r tiyatrolar?n ?abas? t?kenmiyor.
Ortahisar?da, sokak lambas?n?n bile olmad??? darac?k bir sokaktaki apartman?n, ufac?k giri? kat?na hem ?al??malar?n? hem de 50 amat?r?n tiyatro sevgisini s??d?r?yor Trabzon ?ehir Tiyatrosu Derne?i. Halbuki sadece kost?mler bile, en k???k boy elektrik sobas?yla ?s?t?lan ?ofisi? doldurmaya yetiyor.
Hen?z 10 ay ?nce kurulan tiyatro, t?m s?k?nt?lara ra?men 50 ?yesiyle k?lt?rel ?retimden vazge?miyor. Ev kad?n?ndan i??iye, memura ve gen?lere kadar herkes tiyatro yaps?n diye kap?lar? a??k. Hedef ise k?y, i??i, kad?n ve ?ocuk tiyatrolar? kurabilmek.
?ok yeni olmalar?na ra?men May?s 2006?da ?Babaannem Y?z Ya??nda? isimli bir oyun sergileyen ve olumlu tepkiler alan Tiyatro, Aral?k??n ikinci haftas?nda ise Yugoslav Yazar Dejan Dukavski?nin d?nyaca ?nl? oyunu ?Barut F???s?? n? sahneye koyma heyecan? i?inde.
K?y tiyatrosu, i??i tiyatrosu yapmak istiyoruz
?26 Ocak 2006 tarihinde kurulduk. ?ok yeniyiz daha. Herkese hitap etmek istiyoruz. Trabzon?da bu kapasite var. ?nsanlar ar?yorlar. Mesela bir k?y tiyatrosu yapmak istiyoruz, kad?n tiyatrosu, i??i tiyatrosu hatta ?ocuk tiyatrosu yapmak istiyoruz? s?zleriyle tan?t?yor tiyatrolar?n? Dernek Ba?kan? ?zlem ?ahin. Dernek olarak kurulmalar?n?n nedenini ise bir yandan ?retirken bir yandan da sorunlar? i?in ?rg?tlenebilmek olarak a??kl?yor, ?Birbirimizle dayan??ma yapmak zorunday?z. Sonu?ta tiyatroya g?n?l vermi? insanlar?z. Trabzon?daki di?er amat?r tiyatro gruplar?ndaki arkada?larla bir araya geldik. Sorunlar?m?z?n ?stesinden nas?l gelebiliriz, diye. Zaman zaman toplant?lar yapal?m, gerekiyorsa bir dernek stat?s?nde toplanal?m ?a?r?s? yap?yoruz. Bu illaki ?ehir Tiyatrosu Derne?i?ne gelin demek de?il tabii ki. Ama bir ?ekilde bir araya gelelim istiyoruz?
Ev kad?n? ya da kalfa
Son oyunlar? ?Barut F???s?? i?in 25 ki?ilik ekiple ?al??an tiyatro, di?er 25 ki?i ile de tiyatro derslerine devam ediyor. ?ahin, ?Emek verecek herkesin ba??m?z?n ?zerinde yeri var? derken, bir ba?ka dernek ?yesi ve as?l mesle?i eczac? kalfal??? olan Zeki Tan ise, 60 ya?lar?nda hayat?nda tiyatro bilmeyen ya?l? bir ?amca?n?n kendilerine geldi?ini ve ?imdi bir oyunda rol ald???n? anlat?yor. Dernek olarak ?rg?tlenen, t?zel ki?ili?e sahip Trabzon?daki tek tiyatro olduklar?n? da ekliyor Tan.
Tiyatro yapmak zor
Ba?kan ?zlem ?ahin s?k?nt?lar?n? anlatarak devam ediyor sohbete, ?Trabzon ?ehir Tiyatrosu?nu kurdu?umuzda, ?t?m sorunlara ra?men biz bu i?i yapmak zorunday?z? diye d???nd?k. Maddi imkans?zl?klar nedeniyle oyunumuzu sponsorlarla ??kartt?k. Baz? kost?mlerimizi devlet tiyatrolar?ndan kar??lad?k. En ?nemli s?k?nt?lar?m?zdan birisi sahne. Sahne olmadan ne bir prova alabiliyorsunuz ne bir oyun sergileyebilirsiniz. H?seyin Kazaz K?lt?r Merkezi?nde ?al??malar?m?z? s?rd?r?yorduk, bir de Hamamizade ?slam Bey K?lt?r Merkezi var, oray? da y?kma karar? ald?lar. Tadilat yapacaklar? i?in y?k?l?yormu?. ?imdi b?t?n gruplar H?seyin Kazaz?a y???ld?k. S?rayla kullan?yoruz. Bu y?zden b?y?k problem ya??yoruz. Belediyenin bir an ?nce bu soruna ??z?m bulmas?n? istiyoruz. ?imdi Boztepe?de idareten k?t? bir yerde prova al?yoruz. Elektrik sobas?yla ?s?tt???m?z bir yer. Bu ofisi de y?netimde bulunan bir arkada??m?z sayesinde edindik. ?u anda inan?n oyun dekorlar?n? koymaya yerimiz yok. Y???yoruz bir o tarafa bir bu tarafa?
?K?lt?r M?d?rl??? yer vermedi?
1976?dan beri tiyatro yapan Ali Kemal Durmu? da derne?in kurucular?ndan. Tiyatroyu ?dernek? olarak kurduklar? i?in K?lt?r M?d?rl????n?n kendilerine yer vermedi?ini anlat?yor Ali Kemal Durmu? ve ekliyor, ?M?d?rl?k?ten ?bize b?ro olarak bir yer verebilir misiniz? diye g?r??t???m?zde, derneklere bu ?ekilde yer vermediklerini ifade ettiler. Provalar?m?z? yapabilece?imiz bir salona bize bodrum katta da olsa raz?yd?k. K?lt?r m?d?rl?klerinin amac? k?lt?re hizmet olmal??.
B?t?n s?k?nt?lara ra?men dernek olman?n ?nemini, ise ?Di?er tiyatrolarla da g?r??t?k, eksiklerimizi de belirlemek i?in di?er tiyatrolarla da bir araya gelip onlar?n sorunlar?yla bizim kendi sorunlar?m?z? birlikte ??zmek i?in, di?er tiyatrolara da ?a?r?da bulunuyoruz. Toplumsal, sanatsal olaylara kar?? birlikte deklarasyonlar?m?z? verelim? s?zleri a??kl?yor. (Trabzon/EVRENSEL)
Elif G?rg?
ÖNCEKİ HABER

Bar?? i?in sahnedeydi...

SONRAKİ HABER

Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ tutuklamaları başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa