Bir cezaevi eksikti!

Daha ?nce gazetemizde ?Cumhuriyetin 83. y?l?nda Kader?e bak? man?etiyle duyurmu?tuk Kader ?elik ve ailesinin hayat?n?. Kader, i?sizlik, haciz, hastanede rehin kalma gibi ya?anabilecek b?t?n olumsuzluklar? ya?ad?. E?i Seyit Ali, i?sizdi. Son bir umutla Tataristan?a ?al??maya gitti. Ancak Kazakistan?da ??kan olaylar nedeniyle geri d?nmek zorunda kald?.


Daha ?nce gazetemizde ?Cumhuriyetin 83. y?l?nda Kader?e bak? man?etiyle duyurmu?tuk Kader ?elik ve ailesinin hayat?n?. Kader, i?sizlik, haciz, hastanede rehin kalma gibi ya?anabilecek b?t?n olumsuzluklar? ya?ad?. E?i Seyit Ali, i?sizdi. Son bir umutla Tataristan?a ?al??maya gitti. Ancak Kazakistan?da ??kan olaylar nedeniyle geri d?nmek zorunda kald?. Seyit Ali, ?imdi T?rkiye?de ve bankaya olan kredi borcu y?z?nden tutuklanacak. Seyit Ali, e?er ??deyemezse? 10 g?n cezaevinde yatacak.
Bankaya olan borcunu ?demek i?in bir?ok yol deneyen Seyit Ali?nin b?t?n kap?lar y?z?ne kapanm??.
Bir kolayl?k sa?lanmas? i?in bankan?n avukat?yla g?r??t???nde ona ayl?k 650 YTL?lik ?deme plan? ??kar?lm??. 380 YTL ?cretle 650 YTL?yi nas?l ?deyece?ini avukata soran Seyit Ali?nin ald??? cevap ?u oldu: ?Yapabilece?im bir ?ey yok. Gideceksin e?inle birlikte ?al??acaks?n.? Avukat, evindeki b?t?n e?yalar? haczettirip, ?cretine de el koyacaklar?n? da iletmi? kendisine ?stelik.
Garanti Bankas??n?n Genel Merkezi?ne bir ??kar yol i?in gitti?inde ise i?eri bile al?nmadan d?? kap?dan polis e?li?inde kovulmu?.
Ne kaymakam ne de Ba?bakan
Kaymakaml??a u?rad???nda derdini anlatacak muhatap bulamam??. Son olarak Esenyurt Belediye Ba?kan??na ??km??. Ba?kan yard?mc?s?yla g?r??m?? ama ?Bizim yapaca??m?z bir ?ey olamaz? cevab?n? alm??. Bu cevab?n ayn?s?n? daha ?nce yard?mc? olunmas? i?in mektup yazd??? Ba?bakan?dan da alm??t? Seyit Ali.
??sizlik nedeniyle olu?an borcunu kapatmak i?in bankadan 600 lira kredi ?ekti Seyit Ali ve yine i?sizlik nedeniyle kredi borcu k?sa s?rede 5 bin YTL?yi buldu. ?? ve ?cret sorunu olmasayd? ne borcu olacakt?, ne de ?demek i?in ?abas?. Asl?nda makine ustas? Seyit Ali. Uzun y?llar RAM makinesi operat?r? olarak tekstil i??ili?i yapt???n? anlat?yor bizlere. Tekstildeki kriz olmasa durumunun bu ?ekilde olmayaca??n? s?yl?yor ve ekliyor, ?Hayat?m ?al??makla ge?ti. Ama elimde hi?bir ?ey yok. Sadece bor?lar?m var.?
Y?llarca ?al?? elde var s?f?r
1979 senesinde abisiyle Ardahan?dan, ?erkezk?y/Saray?a geldi?inde 8 ya??ndayd?. ?lk i?i olan ?obanl??a ba?lad???nda ise 11?inde. Bir sene kadar bu i?i yapan Seyit Ali daha sonra meslek edinmek i?in fabrikalara girdi, in?aatlarda ?al??t?... Hayat? ?al??t??? kadar i?sizlikle ge?mi? Seyit Ali?nin. Yak?n k?yl?, ?evre derken ?stanbul?da Esenyurt?a ta??nm??lar daha sonraki y?llarda. Burada da bir?ok i?te ?al??m??. Ancak hi?bir i?e kal?c? olarak yerle?ememi?. ?2 sene Zafer Boya?da ?al??t?m. ?flas etti diye i?ten at?ld?k. 5 ay i?siz kald?m. Daha sonra araba par?as? ?reten Teknorot?a girdim 7 ay ?al??t?m.
??ler k?t? diye ??kard?lar. 3 ay bo? gezdim. Daha sonra Kale Kilit?e girdim. Krediyi de buraya girince ?ekmi?tim. Vardiya amiri cuma namaz?na gitmiyorum, namaz k?lm?yorum diye sevmedi beni. Kendisi ?ok dinciydi. Ama ekme?imle oynad? beni i?ten att?rd?. 5 ay i?siz kald?m. O s?rada Tataristan i?i ??kt?. Oraya gittik bir umutla ama ?mr?m?z fazla s?rmedi, istemesek de geri geldik? diye anlat?yor Seyit Ali. (?stanbul/EVRENSEL)
Oras? bir ba?ka
Kazakistan?da ??kan olaylar nedeniyle s?rekli g?z alt?nda tutuyorlar onlar?. Bir s?re bu ?ekilde ?al??t?ktan sonra da T?rkiye?ye g?nderiyorlar art?k herkesi. Seyit Ali hi? gelmek istememi? oradan.
Bunun sebebi de Tataristan?da Sosyalizm d?neminden kalan baz? sosyal haklar?n halen s?rmesi. ?Ev kiras?, su, elektrik, telefon... her ?ey ?cretsiz. Devlet kar??l?yor b?t?n bunlar?. Bir de 400 dolar ?cret ?deniyor. ?ocu?un olunca 2 ayl?ktan sonra devlet al?yor ve kre?te bak?yor. Bir annenin ikinci bir ?ocu?u olunca ona ?d?l veriyorlar ve emekli ediyorlar. Bizde ise tam tersi uygulan?yor. 380 lira asgari ?cret veriyorlar sonra da hepsini ?de diyorlar. Kira 200 YTL. Faturalar 100 YTL. Etti 300 YTL. Bana kald? 100 YTL. H?k?mettekiler gelsinler bununla nas?l ge?inilir, nas?l bor? ?denir g?stersinler. Asgari ?cret y?ksek diyorlar. Vallahi ger?ekten de y?ksek. Kalan parayla ne yapaca??n? ?a??r?yor insan!? diyen Seyit Ali, Tataristan?da insanlar aras?nda zengin, fakir gibi bir ayr?m?nda olmad???n? s?zlerine ekliyor.
Tataristan?da di?er g??men i??iler gibi ayl?k bin dolar ?cretle ?al???yor Seyit Ali. Tataristan??n kendi i??ilerine verdi?i ?cret ise 400 dolar. Seyit Ali?nin ald??? ?cret Tataristan?daki i??ilerin 1,5 kat?. ?Ben bu ?cretle para artt?ram?yordum. Ama onlar?n paras? benden daha az almas?na ra?men kal?yordu. Neden kalmas?n ki orada zaten b?t?n ihtiya?lar devlet taraf?ndan kar??lan?yor. Paraya ihtiyac?n bile yok. T?rkiye?deki d?zene 1000 dolar neylesin ki?? diye soran Seyit Ali, kendi ?lkesinde de bu t?rden bir sistemin olmas?n? temenni ediyor.
Erkan Araz
www.evrensel.net