Merkez?den cari a??k uyar?s?

Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz, y?ksek ekonomik b?y?meye ba?l? artan cari a????n, ??ekonomi ve dolay?s?yla finansal istikrar a??s?ndan yak?ndan izlenmesi gerekti?ini?? bildirdi.


Merkez Bankas? Ba?kan? Durmu? Y?lmaz, y?ksek ekonomik b?y?meye ba?l? artan cari a????n, ??ekonomi ve dolay?s?yla finansal istikrar a??s?ndan yak?ndan izlenmesi gerekti?ini?? bildirdi.
Y?lmaz bu arada, banka d??? kesimin net yabanc? para pozisyon a????n?n 2006 Haziran ay? itibar?yla 43 milyar dolara y?kseldi?ini ve Eyl?l ay?nda da yakla??k ayn? seviyede ger?ekle?ti?ini vurgulad?.
Y?lmaz, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, banka taraf?ndan haz?rlanan ??Finansal ?stikrar Raporu??nun ???nc? say?s?n? kamuoyuna a??klad?.
Y?lmaz, raporun ge?en say?s?na ili?kin konu?mas?nda ??k?sa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kart? sahiplerinin bu gereksinimlerini, kredi kart? yerine t?ketici kredileri ile de kar??lamalar?n?n lehlerine olaca??n??? belirtti?ini ve ellerindeki verilere g?re ge?en zaman i?inde kredi kartlar? ile yap?lan harcamalar?n faizle taksitlendirilen k?sm?n?n oransal olarak azald???n? s?yledi.
Y?lmaz, t?keticilerin bu e?ilimi devam ettirerek, kredi kartlar?n? bir ?deme arac? olarak kullanmalar? ma?duriyetlerini en aza indirece?ini bildirdi.
Firmalar?n a??k pozisyonu
Y?lmaz ayr?ca, sa?lanan yurt d??? kaynaklardan en b?y?k pay? alan firmalar?n, yabanc? para cinsinden bor?lanmalar?n?n, d?viz pozisyon a??klar?n? art?rd???na dikkati ?ekti.
Ulusal paran?n de?er kaybetmesinin, bor?lular?n temerr?t riskini art?rarak, firmalar?n ta??d?klar? kur riskinin bankac?l?k sekt?r?ne kredi riski olarak yans?mas?na neden olabilece?ini belirten Y?lmaz, ?unlar? kaydetti:
??Bu itibarla reel sekt?r firmalar?n?n, kur riski y?netimi konusunda bilin?lenmeleri ve riskten korunma ara?lar?n? yayg?n ?ekilde kullanmalar?, bankalar?n ise yabanc? para a??k pozisyonu olan firmalar?n kredi riskini dikkatle de?erlendirmeleri gerekmektedir.
Bilindi?i gibi T?rkiye?de faaliyette bulunan firmalar?n tablolar?, T?rk paras? ile yabanc? para ay?r?m? yap?lmaks?z?n, toplam T?rk paras? tutar? ?zerinden d?zenlenmekte ve dolay?s? ile firmalar?n yabanc? para pozisyonlar? bilan?olar ?zerinden hesaplanamamaktad?r.
Bankam?zca bir s?redir firmalar?n kur riskinin belirlenmesine y?nelik ?al??malar s?rd?r?lmektedir. S?z konusu ?al??mada, bankam?zca yap?lan ?e?itli istatistik raporlamalar ve ?demeler dengesi istatistikleri ile Hazine M?ste?arl??? ve Uluslararas? ?demeler Bankas?n?n (Locat?onal Banking Statistics) veri taban?ndan derlenen bilgilerinden yararlan?lmaktad?r.??
Banka d??? kesimler
Finansal ?stikrar Raporunun bu say?s?nda, s?z konusu ?al??ma sonu?lar?n?n da yer ald???n? bildiren Ba?kan Y?lmaz, buna g?re banka d??? kesimin net yabanc? para pozisyon a???? 2005 y?l? sonunda 29 milyar dolar iken, y?zde 49 art??la 2006 Haziran ay? itibar?yla 43 milyar dolara y?kseldi?ini ve Eyl?l ay?nda da yakla??k ayn? seviyede ger?ekle?ti?ini bildirdi.
Y?lmaz, ???zellikle belirtmek isterim ki yap?lan analiz ve de?erlendirmelerde, reel sekt?r firmalar?n?n kur riski, makro bak?? a??s? ile ele al?nm??t?r. Bu nedenle baz? firmalar?n a??k pozisyon, baz? firmalar?n da fazla pozisyon ta??yor olabilece?i dikkate al?nd???nda, reel sekt?r?n kur riskine kar?? k?r?lganl???n?n ancak firma baz?nda yap?labilecek analizlerle de?erlendirilmesi gerekti?i hususu g?z ?n?nde bulundurulmal??? ?eklinde konu?tu.
Ba?kan Y?lmaz, bu sak?ncay? gidermek ?zere raporda ayr?ca, hisseleri ?MKB?de i?lem g?ren, mali kesim d???ndaki 158 firman?n ?MKB?ce a??klanan bilgileri ?zerinden, pozisyon a??klar?n?n toplula?t?r?lm?? olarak incelendi?ini de belirtti. (Ankara/AA)
www.evrensel.net