Narenciye ?reticisinden protesto eylemi

CHP Narenciye Komisyonunun ziyaret etti?i Adana?daki ?reticiler, satamad?klar? gerek?esiyle ?r?nlerini soka?a d?kt?.


CHP Narenciye Komisyonunun ziyaret etti?i Adana?daki ?reticiler, satamad?klar? gerek?esiyle ?r?nlerini soka?a d?kt?.
TBMM CHP Grubu taraf?ndan olu?turulan Narenciye Komisyonunun ba?kan? CHP Mu?la Milletvekili G?rol Ergin, Adana?n?n merkez Seyhan il?esine ba?l? Had?rl? k?y?ndeki ?reticilerle yapt??? g?r??mede, ?ift?inin son 4 y?ld?r b?y?k s?k?nt? ya?ad???n? s?yledi.
Narenciye ba?ta olmak ?zere, pamuk, ay?i?e?i, t?t?n ve zeytin gibi ?r?nleri yeti?tiren ?ift?ilerin ?r?nlerini satamad?klar?n? ifade eden Ergin, durumu yerinde tespit etmek ve sorunlar? TBMM g?ndemine ta??mak i?in bir ?ok ilde ?al??ma yapt?klar?n? kaydetti.
Bu s?rada bir grup ?retici, yolu kapat?p, satamad?klar? gerek?esiyle trakt?rle getirdikleri portakallar? d?kt?ler. Pankartlar ta??yan ve sloganlar atan ?reticiler, h?k?metin kendilerine destek olmad???n? s?ylediler.
Daha sonra Ergin ve komisyon ?yeleri toplanmad??? i?in a?a?larda kalan ?r?nleri incelemek i?in bir ?reticinin bah?esine gitti.
?reticilerden Metin Kabay?r, kendilerine ihracat i?in ton ba??na 60 dolar destek verildi?ini, ?r?nleri ?ok daha kaliteli olmas?na ra?men mevcut ?artlar alt?nda 150-200 dolar destek alan Yunanistan ve M?s?r gibi ?lkelerle rekabet etmelerinin m?mk?n olmad???n? kaydetti.
CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ise h?k?metin narenciye konusunda bir an ?nce tedbir almas? gerekti?ini, birka? ay sonra al?nacak tedbirin sadece stok yapan t?ccar?n i?ine yarayaca??n? s?yledi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net