Emek?iler 2007 B?t?esi?ni onaylam?yor

KESK ?zmir ?ubeler Platformu, 2007 B?t?esi ile ilgili yapt??? referandum sonu?lar?n? a??klad?. 13 Kas?m-1 Aral?k tarihleri aras?nda yap?lan referandumda oy kullanan 68.236 kamu emek?isinden 67.249?unun b?t?eye ?hay?r? oyu verdi?i referandum sonu?lar?n? de?erlendiren KESK ?zmir ?ubeler Platformu, kamu emek?ilerinin 2007 B?t?esi?ni onaylamad???n?n g?r?ld???n? dile getirdi.


KESK ?zmir ?ubeler Platformu, 2007 B?t?esi ile ilgili yapt??? referandum sonu?lar?n? a??klad?. 13 Kas?m-1 Aral?k tarihleri aras?nda yap?lan referandumda oy kullanan 68.236 kamu emek?isinden 67.249?unun b?t?eye ?hay?r? oyu verdi?i referandum sonu?lar?n? de?erlendiren KESK ?zmir ?ubeler Platformu, kamu emek?ilerinin 2007 B?t?esi?ni onaylamad???n?n g?r?ld???n? dile getirdi.
Konuyla ilgili BES ?zmir ?ubesi?nde ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda konu?an KESK ?zmir ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Musa Sever, TBMM?de g?r???lecek olan 2007 B?t?esi?nin bundan ?nceki b?t?eler gibi, IMF politikalar?n?n bir ?r?n? oldu?unu dile getirdi.
H?k?metin, b?t?eyi IMF?nin beklenti ve isteklerine uygun olarak d?zenledi?ine vurgu yapan Sever, ?2007 B?t?esi?nin temel karakterini, gittik?e yoksulla?an halka y?klenen dolays?z ve dolayl? vergiler, ?zel sekt?re kaynak transferi ve vergi indirimleri, faiz ?demelerinde sermayeye kesintisiz sadakat, sosyal g?venlik sisteminin tasfiyesi, sosyal devlet yerine yurtta??n? s?rekli muhta? duruma getiren ve asli i?levlerini bir hay?rseverlik mekanizmas?na indirgeyen bir yap? olu?turmaktad?r? diye konu?tu.
Emek?iler iradelerini ortaya koydu
Kamu emek?ilerini yoksullu?a, halk? kamu hizmetlerinden yoksunlu?a terk eden 2007 B?t?esi?nin derhal geri ?ekilmesi gerekti?ini belirten Sever, ?IMF ve D?nya Bankas??n?n ?Yap?sal Uyum ve ?stikrar Programlan? reddedilmelidir? dedi.
KESK olarak i?yerlerinde, 2007 B?t?esi ile ilgili referandum yap?ld???n? dile getiren Sever, referandum sonu?lar? ile ilgili ?u bilgileri verdi; ??zmir?de ?rg?tl? bulundu?umuz i?yerlerindeki referandum sonucunda, oy kullanan 68.236 emek?iden 67.249 ki?i b?t?eye ?hay?r? oy kullanm??, 987 ki?i ise ?evet? oyu kullanm??t?r. Bu da kamu emek?ilerinin dayat?lan b?t?eyi onaylamad?klar?n? g?stermi?tir.?
Referandumda kamu emek?ilerinin iradelerini ortaya koyduklar?na i?aret eden Sever, ?Siyasi iktidar? bir kez daha uyar?yoruz. Kamu emek?ilerinin taleplerine kulak verin. Taleplerimiz kar??lanmad??? takdirde 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyerek alanlarda olaca??z!? diye konu?tu.
Eski?ehir'de ise KESK binas?ndan, hamam yoluna kadar y?r?yen kamu emek?ileri 2007 y?l? b?t?esinin halk?n b?t?esi olmad???n?, IMF'nin b?t?esi oldu?unu kaydettiler. (???? SEND?KA SERV?S?)
14 Aral?k?ta alanlara
?stanbul?da a??klanan referandum sonu?lar?nda emek?ilerin hay?r dedi?ini belirtilerek, 14 Aral?k?ta binlerce emek?inin i? b?rakarak alanlarda olaca?? a??kland?. ?stanbul Tabib Odas??nda (?TO) a??klanan sonu?larda, referanduma kat?lanlar?n y?zde 99?unun ?hay?r? oyu kulland??? belirtildi.
KESK, TMMOB ve ?TO y?neticilerinin kat?ld??? bas?n toplant?s?n? okuyan E?itim Sen 3 No?lu ?ube Ba?kan? Dursun Y?ld?z, emek?ilerin ve halk?n talep ve istemlerini kar??lamaktan uzak olan 2007 b?t?esinin, ?al??anlar taraf?ndan reddedildi?ini belirtti. Hastanelerde, okullarda kurulan 1000 sand?kta oy kullanan onbinlerce ki?inin ?hay?r? oyu kulland???n? a??klayan Y?ld?z, b?t?enin a??kland??? gibi kabul edilmesi halinde, i? b?rakarak alanlara ??kacaklar?n? ifade etti.
KESK Kad?n Sekreteri Sevgi G???e, 14 Aral?k?ta binlerce kamu emek?isinin, m?hendisin ve doktorun i? b?rakarak Sara?hane?de bulu?aca??n? kaydetti.
?TO Genel Sekreteri H?seyin Demirdizen, haz?rlanan b?t?enin sadece ?al??anlar? de?il b?t?n halk? ilgilendirdi?ini belirterek, b?t?eye kar?? yap?lacak eylem ve etkinliklere halk? katmak i?in daha fazla ?al??malar? gerekti?ini dile getirdi.
www.evrensel.net