SES: ?GSS Anayasa?ya ayk?r??

SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) Yasas??n?n Anayasa?ya ayk?r? oldu?unu belirterek, yasan?n Anayasa Mahkemesi?nde iptal edilmesini istedi.


SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) Yasas??n?n Anayasa?ya ayk?r? oldu?unu belirterek, yasan?n Anayasa Mahkemesi?nde iptal edilmesini istedi.
SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, d?n bir bas?n toplant?s? d?zenleyerek, 1 Ocak 2007?de y?r?rl??e girecek SSGSS Yasas??n?n yol a?aca?? sorunlara dikkat ?ekti. GSS?nin ekonomisi g??l? ?lkelerde bile zorlukla y?r?t?ld???n? belirten Ayd?n, ?Bu model sa?l?kta t?ketimi k?r?klemektedir. Prim toplama g??l??? nedeniyle d?nya GSS modelinden vazge?mektedir? dedi.
Ayd?n, ?DB raporunda ??ayet uygulanacaksa geliri asgari ?cretin 2.4 kat?ndan (950 YTL) d???k olanlar?n primini devlet ?demeli? deniyor. Ancak T?rkiye?de geliri asgari ?cretin 3?te 1?inden az olanlar?n primini devlet ?deyecek? diye konu?tu. Ayd?n, ?N?fusun ?nemli bir k?sm? GSS?ye d?zenli prim ?demeyecek, haliyle sa?l?k hizmetlerinden yararlanamayacakt?r? uyar?s?nda bulundu.
?M?cadele s?recek?
Do?u ve G?neydo?u?da hi?bir sosyal g?vencesi olmadan ya?ayan y?zde 30?luk n?fusu daha da zor g?nler bekledi?ini belirten Ayd?n, SSGSS Yasas??n?n Anayasa?n?n sosyal devlet ilkesini d?zenleyen 2?nci maddesine ve sa?l?k hakk?n? d?zenleyen 56??nc? maddesine ayk?r? oldu?unu kaydetti. Ayd?n, ?Yasan?n iptal edilmesini istiyor ve bekliyoruz? diye konu?tu. ?te yandan GSS?nin iptal? i?in a??lan davalar? birle?tiren Anayasa Mahkemesi, d?n bir ?n toplant? yapt?. Mahkeme bug?n de ?al??ma Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nun da aralar?nda bulundu?u bir dizi yetkiliyi dinleyecek. (Ankara/EVRENSEL)
Daha ?imdiden sorunlu
SES taraf?ndan olu?turulan ?Sa?l?kta ?zelle?tirme ve Aile Hekimli?i ?zleme Birimi?, pilot b?lge olarak 5 ayd?r Eski?ehir?de s?rd?r?len ?Aile Hekimli?i? uygulamas?yla ilgili 4??nc? de?erlendirme raporunu a??klad?. Yaz?l? olarak a??klama yapan SES ?zleme Birimi, bu d?nem i?erisinde var olan sorunlar?n ??z?lmesi bir yana, yeni sorunlar?n yarat?lmas?yla sa?l?k ortam?n?n her ge?en g?n a??r darbeler ald???n? bildirdi.
?Daha ?imdiden, a??lardan tutun poliklinik hizmetlerine kadar; daha d?ne kadar benzerlerine rastlamad???m?z, Aile Hekimli?i uygulamas?ndan sonra ortaya ??kan sorunlar ya?anmaya ba?lanm??t?r. Yanl?? a??lamalar, aile doktorlar?yla hastan?n mahkemelik olmas?, hastan?n ?l?m?nden dolay? yine bir aile doktorunun mahkemeye verilmek istenmesi ya?ananlardan baz?lar?d?r? denilen a??klamada, Aile Hekimli?i?ne ge?i?in sa?l??? y?netenler ve aile doktorlar? d???nda, i?i bilen t?m ?evreler taraf?ndan kayg? ile izlendi?i ifade edildi. (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net