MED?POL?T?K

 • Altm?? y?ll?k r?yan?n ger?ekle?mesine topu topu yirmi yedi g?n kald?.?ok de?il, bundan yirmi yedi g?n sonra Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) y?r?rl??e girecek. Ba?bakan?m?z?n ifadesiyle art?k T?rkiye?de do?an her ?ocu?un sa?l?k g?vencesi olacak, g?vencesiz tek bir ki?i bile kalmayacak.


  Altm?? y?ll?k r?yan?n ger?ekle?mesine topu topu yirmi yedi g?n kald?.
  ?ok de?il, bundan yirmi yedi g?n sonra Genel Sa?l?k Sigortas? (GSS) y?r?rl??e girecek. Ba?bakan?m?z?n ifadesiyle art?k T?rkiye?de do?an her ?ocu?un sa?l?k g?vencesi olacak, g?vencesiz tek bir ki?i bile kalmayacak.
  Sistem prim esas?na dayanacak. Devlet, prim verme g?c? olanlardan prim toplayacak; g?c? olmayanlar?n primini kendi ?deyecek.
  ???inin, memurun, esnaf?n, ?ift?inin, k?sacas? tekmil GSS?linin primleri ortak bir havuzda birikecek. Sonra da bu parayla memleketin sa?l?k harcamalar? kar??lanacak.
  Mesele gayet basit asl?nda; ne kadar prim, o kadar GSS. Tam ilk mektep matematik dersindeki havuz problemi gibi.
  Peki havuz yeterince dolmaz, ya da doldu?undan daha h?zla bo?al?rsa ne olacak? ??te o ihtimal tam bir k?bus senaryosu. O zaman hizmeti sunan kurumlara ?deme yap?lamayacak. Onlar da, do?al olarak, hizmet ver(e)meyecek. Bu durumda sa?l?k hizmetleri ya aksayacak ya da tamamen duracak.
  Neyse ki b?yle k?t? ?eyler d???nmeye hi? gerek yok. Bizim m?frit GSS?cilerimiz y?llard?r b?t?n hesaplar? inceden inceye yapt?lar. O hesaplara g?re sistem t?k?r t?k?r y?r?yecek; GSS?liyen de, GSS?linen de gayet memnun ve m?tehassis olacak.
  Yaln?z ge?en hafta hesaplarda ?k???k? bir hata fark edilmi?.
  * * *
  Erdo?an S?zer?in ?Ye?il Kart?ta 7.8 milyarl?k prim hatas?ndan d?n?ld?? ba?l?kl? haberi cumartesi g?nk? Bug?n gazetesinde yay?nland?.
  Mal?m; kanuna g?re hi?bir g?vencesi olmayanlar?n GSS primini devlet ?deyecek. Yap?lan hesaplara g?re, bu vatanda?lar?n say?s? 12 milyon 400 bin ki?iyi buluyormu?. Devletin her bir ki?i i?in y?ll?k 870 YTL?den toplam 10 milyar 428 milyon YTL ?demesi gerekiyormu?.
  ?imdiye kadar hesap hep b?yle yap?lm??. Ancak bu hesab?n bir ?b?rokrat hatas?? oldu?u son anda anla??lm??. Y?llard?r GSS?yle yat?p kalkan b?rokratlar me?erse vahim bir hata yapm??lar. Devletin, sosyal g?vencesi olmayan her bir vatanda? i?in prim ?deyece?ini zannetmi?ler.
  Oysa i?in asl? ?yle de?ilmi?.
  Devletimiz, yoksullar?n GSS primini ?derken ?sigortal? ve bakmakla y?k?ml? oldu?u ki?iler? dikkate al?nacakm??.
  Yanl?? hesap Ba?dat?tan de?ilse de TBMM?den d?nm??. 2007 Y?l? Merkezi B?t?e Tasar?s??n?n Meclis Plan ve B?t?e Komisyonu?nda g?r???lmesi s?ras?nda verilen bir ?nergeyle hata d?zeltilmi?.
  Ortalama aile b?y?kl???n?n 4 ki?i oldu?u hesab?yla devletin ?demesi gereken prim her 4 ki?i i?in 1 adet prim kesilmesi ?eklinde de?i?tirilmi?.
  * * *
  Bu durumda devletin 2007 y?l?nda Kurum?a ?demesi gereken toplam prim tutar? 10 milyar 428 milyon YTL?den 2 milyar 607 milyon YTL?ye d??m??. B?ylece devlet 7.8 milyar YTL?lik ?fazla ?deme?den kurtuluvermi?.
  Asl?nda haberdeki hesap biraz eksik g?r?n?yor. ??nk? kanunda devletin GSS?ye kar?? bir y?k?ml?l??? daha var. 81. maddeye g?re, Kurum?un her ay itibariyle tahsil etti?i primin d?rtte biri kadar da ayr?ca katk? yapmas? gerekiyor.
  Hesab? b?yle yap?nca devletin ?tasarrufu?, h?l? al???k oldu?umuz ?ekliyle s?ylersek 9.75 katrilyon TL?ye ??k?yor.
  Geriye bir k???k d?zeltme daha kal?yor. Bu hesaptaki ?devletin tasarrufu?nu, ?GSS?nin zarar?? olarak okumak gerekiyor.
  B?ylece, GSS havuzunun dibinde daha ?imdiden kocaman bir delik a??lm?? oldu. Zavall? GSS?miz daha d?nyaya gelmeden kaybetmeye ba?lad?. Bakal?m do?duktan sonra ba??na daha neler gelecek?

  Not: Emek tarihiyle ilgili bir ?al??ma nedeniyle yaz?lar?ma bir s?re ara vermi?tim. Bundan sonra her sal? g?r??meye devam edece?iz.
  Osman ?zt?rk
  www.evrensel.net