Aky?l?dan Erdo?an?a mektup var

Grevdeki Aky?l i??ileri, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a bir mektup g?ndererek, ya?ad?klar? hukuk d??? uygulamalar? ve s?k?nt?lar?n? anlatt?lar.


Grevdeki Aky?l i??ileri, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a bir mektup g?ndererek, ya?ad?klar? hukuk d??? uygulamalar? ve s?k?nt?lar?n? anlatt?lar.
Diyarbak?r B?y?k Postane ?n?nde a??klamay? yapan TEKS?F Diyarbak?r ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r??n, Aky?l grevinin b?lgede ?zel sekt?rde sendikal ?rg?tlenmenin ?n?n? a?arak, lokomotif g?revi g?rece?ini s?yledi. B?r??n, b?lgede ?at??ma ortam? bahane edilerek, en b?y?k ter?r? i??iler ?zerinde i?verenlerin uygulad???n? kaydetti.
Patron ter?r?...
Grevin Diyarbak?r i??i s?n?f? i?in ?nemine dikkat ?eken B?r??n, Diyarbak?r?daki kitle ?rg?t?, sendika ve siyasi partilere desteklerin ?nemli oldu?unu ifade etti. B?r??n, devlet kurum ve kurulu?lar?n?n da yasalar? i?leterek hakl? m?cadelelerinde yanlar?nda olmas?n?n ?nemine i?aret etti. ? ???iler, 18. y?zy?l?n zihniyetiyle halen ?a?da? k?le olarak g?r?l?yor. En demokratik haklar? olan sendikal ?rg?tlenme hakk? kabuledilmiyor. Aky?l direni?i, ?al??ma ko?ular? ile insan haklar? ihlallerini aratmayan ko?ullarda, y?llard?r b?lgenin hassasiyetinden yararlan?p i??inin ?zerinden siyaset yap?larak devleti bile kendi ??karlar?na alet eden, ?at??ma ortam?n? ve yat?r?ms?zl?ktan do?an i?sizli?i gerek?e g?sterip, devlet deste?i ve te?vikleri al?p en b?y?k ter?r? yaratan baz? i?verenlere dur demenin ilk ad?m?d?r? diyen B?r??n, Ba?bakan Erdo?an?a Aky?l i??ilerinin ya?ad?klar? olumsuzluklar? anlatmak i?in mektup yazmaya karar verdiklerini kaydetti. B?r??n, ?Say?n Ba?bakan??m?zdan, sorunun sadece bizim de?il b?lgenin sorunu oldu?u hassasiyetiyle, gerekenin yap?lmas?n? talep ediyoruz? dedi. B?r??n, Elmada? i??ilerinin deste?inin Aky?l i??ilerine g?? verdi?ini s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net