Chirac-Merkel ittifak?

Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac ve Alman Ba?bakan? Angela Merkel?in T?rkiye konusunda daha sert bir tav?r tak?n?lmas? talebinde birle?ti?i bildirildi.


Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac ve Alman Ba?bakan? Angela Merkel?in T?rkiye konusunda daha sert bir tav?r tak?n?lmas? talebinde birle?ti?i bildirildi.
Financial Times gazetesi, Chirac??n bug?n Alman ba?bakan? ile yapaca?? g?r??mede Merkel?in T?rkiye?ye limanlar?n? Rumlara a?mas? i?in 18 ayl?k s?re verilmesi ?nerisine destek verece?ini yazd?. Gazeteye konu?an Fransa Cumhurba?kanl??? yetkilisi de, ?T?rkiye konusunda Fransa ve Almanya, ayn? ?izgide? ?eklinde konu?tu.
FT, ?Chirac ve Merkel T?rkiye konusunda birle?ti? ba?l?kl? haberinde ?Gelecek AB Zirvesi?nde Ankara konusunda yeni b?l?nmeleri yaratacak bir giri?im ile Fransa ve Almanya sal? g?n? T?rkiye?nin s?k?nt?daki Avrupa Birli?i ?yeli?i hedefi i?in daha sert ko?ullar talep edecek? diye yazd?.
Chirac??n, Almanya?da Saarbr?cken?in yak?nlar?nda yap?lacak g?r??meyi, Merkel?in Riga?daki NATO zirvesi s?ras?nda a??klad???, T?rkiye?ye limanlar?n? Rumlara a?mas? i?in 18 ayl?k s?re verilmesi ?nerisine destek vermek ?zere kullanaca??n? belirten gazete, ??yle devam etti: ?B?yle bir s?re, komisyonun ge?en haftaki Ankara ile m?zakerelerin k?smen dondurulmas? yolundaki tavsiyesinde yer alm?yordu. Ancak yetkililer, hem Berlin?in, hem de Paris?in, T?rkiye ?zerindeki bask?n?n s?rd?r?lmesi i?in gerekli oldu?una inand???n? s?ylediler.?
Gazeteye konu?an Cumhurba?kanl??? yetkilisi de ?T?rkiye konusunda Fransa ve Almanya ayn? ?izgide? ifadesini kulland?.
?Bu eksen T?rk h?k?metini uzakla?t?rabilir?
Frans?z h?k?metine yak?n yetkililerin Chirac??n Almanya?daki zirvede Merkel?in ?nerisine destek verece?ini s?ylediklerine dikkat ?eken gazete, ?Frans?z-Alman ekseni, Portekiz, Yunanistan ve K?br?s (Rum Kesimi) dahil, T?rkiye?nin hedefi konusunda ku?kular? olan AB ?lkelerini birle?tirebilir ancak T?rk h?k?metini daha fazla uzakla?t?rabilir? yorumunu yapt?.
?ngiltere ve baz? ?skandinav ?lkelerinin T?rkiye?ye s?re verilmesine kar?? ??kt?klar?n? kaydeden gazete, AB d?nem ba?kanl???n? y?r?ten Finlandiya?n?n da 11 Aral?k?taki AB d??i?leri bakanlar? toplant?s?nda k?smi bir dondurma konusunda anla?maya var?labilece?ini umdu?unu, ancak Alman Ba?bakanl??? yetkilisinin, Merkel?in s?re ?nerisinin 14-15 Aral?k?taki zirvede g?r???lmesini bekledi?ini belirtti?ini aktard?.
Komisyon?un AB?nin 8 ba?l???n ask?ya al?nmas?n? ?nerdi?ini an?msatan gazete, buna kar??n Komisyon?un tavsiyesinde Ankara?ya limanlar?n? a?mas? i?in s?re vermedi?ine dikkat ?ekti.
?Yanarda? ?zerindeki dans?
Frans?z ekonomi gazetesi Les Echos ise, K?br?s dosyas?n?n T?rkler ile Avrupal?lar aras?ndaki artan sevgisizli?i ortaya koydu?unu ?ne s?rerek ?Yanarda? ?zerindeki dans? yorumunu da yapt?. (HABER MERKEZ?)
AB zirvesi ?ncesi giri?imler
ABD?nin, y?l sonunda AB-T?rkiye ili?kilerinde bir ?tren kazas??n?n ya?anmamas? i?in giri?imlerde bulundu?u bildirildi. D??i?leri Bakan? G?l?? ziyaret eden ABD B?y?kel?isi Ross Wilson, m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n? tavsiye eden karar?n? de?erlendirdi. Bu arada Norve? Meclis Ba?kan? Thorbjorn Jagland da, TBMM Ba?kan? Ar?n??? ziyaret ederek, ?ask?ya alma, ger?ekten bir hata olacakt?r? dedi. ?sve? D??i?leri Bakan? Carl Bildt ise, Ba?bakan Erdo?an ve D??i?leri Bakan? G?l ile g?r??ecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net