DTP?den Avrupa Birli?i?ne ate?kes ele?tirisi

Almanya?da ?e?itli temaslarda bulunan DTP E?ba?kan? Ahmet T?rk, T?rkiye?de PKK?nin eylemlerini durdurmas?n? isteyen kesimlerin 1 Ekim?den bu yana eylemsizli?e kay?ts?z kald???n? dile getirerek K?rt sorunu yerine Ermeni ve S?ryani soyk?r?m? iddialar?n? ve K?br?s sorununu g?ndeme getiren Avrupa Birli?i?ni de ele?tirdi.


Almanya?da ?e?itli temaslarda bulunan DTP E?ba?kan? Ahmet T?rk, T?rkiye?de PKK?nin eylemlerini durdurmas?n? isteyen kesimlerin 1 Ekim?den bu yana eylemsizli?e kay?ts?z kald???n? dile getirerek K?rt sorunu yerine Ermeni ve S?ryani soyk?r?m? iddialar?n? ve K?br?s sorununu g?ndeme getiren Avrupa Birli?i?ni de ele?tirdi.
T?rk, DYP lideri A?ar??n son d?nemdeki ??k??lar?n? da ?nemsediklerini vurgulad?. Roj TV?nin ?nceki gece ?Sela Sor? isimli program?na st?dyo konu?u olan DTP E?ba?kan? T?rk, AB?nin, T?rkiye?nin AB ?yeli?i i?in ?ncelikli olarak belirledi?i konular aras?nda K?rt sorununu gerilere atmas?n? ele?tirdi. PKK?nin ate?kes karar?n?n ilerleme raporunda yer bulmad???n? dile getiren T?rk, ?Ermeni, S?ryani konular? ge?mi?te kald?. Bu sorunlar T?rkiye?nin demokratikle?me yolunda ?n?n? a?acak meseleler de?il. Demokratikle?me isteniyorsa, h?k?mete, demokratikle?me ?abalar?na destek verilmeli? dedi.
?Ate?kese kay?ts?z kal?nd?!?
Ahmet T?rk, PKK?nin ?eylemleri durdurmas? i?in kendileri ba?ta olmak ?zere ayd?nlar?n ?a?r? yapt???n?, 1 Ekim?den bu yana eylemlerin durdurulmas?na kar??l?k, K?rt sorununun ??z?m? konusundaki beklentilerin bo?a ??kt???n? g?rd?klerini? ?ne s?rd?. T?rk, ??yle dedi: ?Ayd?nlar, ?Kan dursun, demokratik tepkilerimizi ortaya koyal?m? dedi. Ancak, bu konuda aktif siyaset yap?lm?yor. Bu hassasiyet g?sterilmezse, bu d?nemin uzun s?reli olmayaca?? g?r?l?r. ?n?m?zdeki may?s ay?na kadar s?re var. Bu s?re i?erisinde Cumhurba?kanl??? se?imi yap?lacak. Biz ate?kes s?reci konusunda bir tarih ortaya koymad?k. Ancak, may?sa kadar iyi niyet ortaya ??karsa bu d?nemin anlam? olur.?
?A?ar??n s?yledikleri tart???lmal??
DTP E?ba?kan?, A?ar??n PKK konusunda s?zlerine y?nelik olarak da ?Mehmet A?ar??n ge?mi?ini biliyoruz. S?yledikleri ?nemlidir. ?nemli olan bu konunun tart???lmas?d?r. A??k?as?, kamuoyunun g?z?nde biz taraf?z. Bizim s?ylediklerimizin d???nda s?ylenenler dikkat ?ekici olmaktad?r? dedi. T?rk, 2 ay i?erisinde bir ?K?rt Konferans?? d?zenlemek i?in ?al??ma ba?latt?klar?n? da ekledi.
Bu arada, DTP Genel Ba?kan? Ahmet T?rk ve Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aysel Tu?luk?un, 8 Mart D?nya Kad?nlar G?n? nedeniyle parti taraf?ndan bast?r?lan bildirilerde, PKK ve Abdullah ?calan?? ?vd?kleri iddias?yla 2 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmalar? istendi. (K?ln/EVRENSEL)
www.evrensel.net