Youtube?un ?d?nerge??leri g?r?c?ye ??kt? bile!

29 Ekim?den bu yana reklamlar? yap?lan ve tan?t?m toplant?s?na da emekli pa?alar?n davet edildi?i ?Erke D?nerge?? adl? me?hul icat belirsizli?ini korurken, farkl? tipte ?d?nerge?ler? video payla??m sitelerinde izleyenlere sunuluyor.


29 Ekim?den bu yana reklamlar? yap?lan ve tan?t?m toplant?s?na da emekli pa?alar?n davet edildi?i ?Erke D?nerge?? adl? me?hul icat belirsizli?ini korurken, farkl? tipte ?d?nerge?ler? video payla??m sitelerinde izleyenlere sunuluyor. D?nyan?n en geni? video payla??m sitelerinden biri olan youtube sitesinde, birbirinden farkl? ?d?nerge?lerin? mucitleri ve ?al??ma prensipleriyle anlatan videolar? g?r?c?ye ??k?yor.
Manyetik g??
Erke?nin g?nler s?ren ilanlarla merak uyand?r?p ard?ndan ?g?venlik? gerek?esiyle ayr?nt?lar?n? a??klamad??? bedava enerji aleti ?Erke D?nerge??, internetteki benzerlerinden anla??ld??? kadar?yla ?ok basit bir ?al??ma prensibine sahip! Manyetik alanlar?n itme-?ekme kuvvetini kullanan ve bu hareketi s?rekli hale getiren d?nerge?lerin, enerji t?ketmeden enerji ?retebilmeleri m?mk?n. Alet, m?knat?s?n ayn? kutuplar?n?n birbirini itmesi esas?na dayan?yor. Dairesel bir y?zeyi saracak tekerle?in i?ine m?knat?s yerle?tirildi?inde olu?an manyetik itme-?ekme kuvveti, i?eride kalan dairenin d?nmesini sa?l?yor. Manyetik alan ne kadar g??l?yse, i? tekerle?in d?nme h?z? da o kadar art?yor. ?? tekerle?in hareketini enerjiye d?n??t?rmek i?inse bir mil ve mile ba?l? dinamo yeterli oluyor.
Manyetik teknoloji havayla birle?ti
Amerikal? Steorn firmas? ise, manyetik teknolojiyi inceltilmi? havayla birle?tirerek enerji ?reten yeni bir makine icat etti. Kaynaks?z enerji ?retti?i savunulan makineyle ilgili bir?ok haber yap?ld?. ?nternette de yer alan haberlerde, Steorn CEO?su Sean McCarthy bulu?lar?n?n ayr?nt?lar?n? ve ?al??ma prensiplerini anlatt?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net