?Zorunlu g?? bir krizdi devlet krizi y?netemedi?

?T?rkiye?de ve D?nyada Yerinden Edilme? sempozyumunda konu?an ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Zekeriya ?arbak, zorunlu g??? engellemenin m?mk?n olmad???n? savunarak ?Bu bir kriz durumuydu, fakat devlet ve toplum olarak bu krizi y?netemedik? dedi.


TESEV?in d?zenledi?i g?? sempozyumuna kat?lan ??i?leri Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Zekeriya ?arbak, ?arp?c? itiraflarda bulundu.
?Ter?r? ve ?ter?rle m?cadele ortam??nda g??? engellemenin m?mk?n olmad???n? savunan ?arbak, ?Bu bir kriz durumuydu, fakat devlet ve toplum olarak bu krizi y?netemedik? dedi.
Gergin ba?lang??
T?rkiye Ekonomik ve Sosyal Et?dler Vakf? (TESEV) taraf?ndan ger?ekle?tirilen ?T?rkiye?de ve D?nyada Yerinden Edilme? konulu sempozyum Point Otel?de ba?lad?. ?ki g?n s?recek sempozyum i?in olas? g?sterilere kar?? otel ?evresinde geni? ?nlemler al?nd?. Buna ra?men d?rt ki?ilik bir grup, ?e?itli d?vizler a?arak sempozyuma kat?lmak i?in gelen konuklara tepki g?sterdi.
A??l?? konu?mas?n? yapan TESEV Ba?kan? Can Paker, ama?lar?n? e?it vatanda?l?k temelinde zorunlu g???n tart???lmas? ve kamuoyu olu?turulmas? olarak ?zetledi.
Paker?in ard?ndan ??i?leri Bakanl??? ad?na M?ste?ar Yard?mc?s? Zekeriya ?arbak k?rs?ye davet edildi. ?arbak, 1997 y?l?nda TBMM?de bo?alt?lan k?ylerle ilgili olarak kurulan ara?t?rma komisyonunda bir s?re uzman olarak ?al??m?? ve ?zellikle raporun yaz?m?na katk? sunmu?tu.
?Siyasi irade sa?lanamad??
1990?l? y?llarda g?venlik gerek?esiyle yerlerini terk edenlere, zaman?nda, h?zl? ve sa?l?kl? bir yerle?im sa?lanamamas?n?n as?l nedeninin yasal eksiklik oldu?unu tespit ettiklerini anlatan ?arbak, ?Bu insanlar?n g?venlikli bir yerde iskan edilebilmesi i?in devlete sorumluluk y?kleyen, bunun i?in yetki ve kaynak sa?layan bir mevzuat yoktu? dedi. TBMM Ara?t?rma Komisyonu taraf?ndan, zorunlu g???n ?ok iyi ara?t?r?ld???n?, olay?n vahametinin t?m ??plakl???yla ortaya kondu?unu ve ?neriler geli?tirildi?ini belirten m?ste?ar, ?Fakat o y?llarda bu sorunu ??zme y?n?nde parlamentoda mutabakat ve bir siyasi irade sa?lanamad???ndan k?kl? bir ??z?m m?mk?n olamam??t?r? diye konu?tu.
O g?nk? ?ter?r? ve ?ter?rle m?cadele ortam??nda g??? engellemenin m?mk?n olmad???n? s?yleyen ?arbak, s?zlerini ??yle s?rd?rd?; ?Fakat g??? hem bu insanlar?n hem de toplumun yarar?na y?nlendirmek m?mk?n olabilirdi. Bu bir kriz durumuydu, fakat devlet ve toplum olarak bu krizi y?netemedik.?
G?venlik sorunu kalmam??!
Gelinen a?amada, g?? edenlerin k?ylerine d?nmeleri i?in kayda de?er bir ?g?venlik? sorunu kalmad???n? savunan m?ste?ar, ancak, ?yerinden olmu? ki?iler?in sorununun; kendilerine tazminat ?demekle, k?ylerin altyap?s?n? tamamlamakla ve bir k?sm?n?n k?y?ne d?nmesiyle bitmedi?ini s?yledi.
Hem b?lgedeki il ve il?e merkezlerine hem de bat?daki baz? kentlere g???n ani ve yo?un olmas? nedeniyle, kent altyap?lar?n?n buna cevap veremedi?ine dikkat ?eken ?arlak, ?Bu insanlara ya?amlar?n? s?rd?recek istihdam olana?? sunulamam??t?r. Dolay?s?yla hem g?? edenler, hem de g?? alan kentler, tabir yerindeyse bir ??k?? ve bir travma ya?am??lard?r? dedi.
H?k?metin, sorunun ??z?m? i?in son y?llarda b?y?k ad?mlar att???n?, K?ye D?n?? ve Rehabilitasyon Program??na ayr?lan ?denekleri ciddi anlamda art?rd???n? ve Tazminat Yasas? diye bilinen 5233 say?l? Ter?r ve Ter?rle M?cadeleden Do?an Zararlar?n Kar??lanmas? Hakk?nda Kanunu ??kard???n? anlatan M?ste?ar Zekeriya ?arbak, bunlara ek olarak K?YDES ve BELDES projelerinin ba?lat?ld???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net