??stanbul faciaya s?r?kleniyor?

Makine M?hendisleri, ?stanbul?da s?rd?r?len do?algaz projelendirme ve tesisat faaliyetlerinin, m?hendis bile olmayan ki?ilerce y?r?t?ld???ne dikkat ?ekerek, ?stanbul Gaz Da??t?m ?irketi?nin (?GDA?) ise m?hendislerin denetim ve g?zetim i?birli?i teklifine yan?t vermedi?ini a??klad?.


Makine M?hendisleri, ?stanbul?da s?rd?r?len do?algaz projelendirme ve tesisat faaliyetlerinin, m?hendis bile olmayan ki?ilerce y?r?t?ld???ne dikkat ?ekerek, ?stanbul Gaz Da??t?m ?irketi?nin (?GDA?) ise m?hendislerin denetim ve g?zetim i?birli?i teklifine yan?t vermedi?ini a??klad?.
TMMOB Makine M?hendisleri Odas? (MMO) Y?netim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ?akar, y?llard?r s?ren do?algaz projelendirme ve tesisat montaj faaliyetlerinin m?hendis bile olmayan ki?ilerce y?r?t?ld???n? kaydetti. ?akar, konuyla ilgili olarak MMO?nun ?srarla s?rd?rd??? denetim ve g?zetim i?in i?birli?i tekliflerine, ?GDA???n cevap dahi vermedi?ini belirtti.
Deprem riski ta??yan ?stanbul?da, bir do?algaz facias? ya?anmamas? i?in uyulmas? gereken asgari g?venlik kurallar? oldu?unu belirten ?akar, ?GDA???n da bu kurallar?n uygulanmas?nda ?zen g?stermesi gerekti?ini ifade etti. ?akar, ?Sonu?ta depremini bekleyen ?stanbul, ad?m ad?m bir do?algaz facias?na s?r?klenmektedir? uyar?s?nda bulundu.
M?hendislik hizmetinin, tamamen g?stermelik bir ?ekilde imza atma i?ine indirgendi?ini ifade eden ?akar, y?lda 2 bin proje ve uygulaman?n sadece tek bir m?hendis taraf?ndan yap?ld???n?n ?rnekleri oldu?una dikkat ?ekti. Bunun bir m?hendisin t?m i?g?nlerinde her g?n 10 tesisat proje ve montaj? ger?ekle?tirdi?i anlam?na geldi?ini belirten ?akar, bunun imkans?z oldu?unu vurgulad?. ?akar, ?MMO?nun denetim yapmas? engellendi?inden, b?t?n bu bilim-teknik ve ak?l d??? uygulamalar s?rd?r?lmektedir? dedi.
??GDA? engelliyor?
E?itimsiz, belgelendirilmemi? bine yak?n m?hendisin, ?GDA? kay?tlar?na g?re ?u anda do?algaz alan?nda faaliyet s?rd?rd???ne dikkat ?eken ?akar, bu ki?ilerin bir k?sm?n?n ger?ekte m?hendis olup olmad?klar?n?n bile bilinmedi?ini s?yledi. ?akar, yetkili m?hendislerin ise haz?rlad?klar? tesisat projelerinin, ?GDA???n engellemeleri nedeniyle, denetimin yap?lamad???n? belirtti. ?akar, denetim yap?lamad??? i?in ceza da verilemedi?ine i?aret etti.
Do?algaz alan?nda sorun haline gelen bir di?er konunun ise, montaj denetimi ve gaz a?ma oldu?unu belirten ?akar, ?imdiye kadar montaj denetiminin g?revli m?hendisler taraf?ndan yap?ld???n?, ancak ?imdi bu g?revin ?GDA? taraf?ndan teknisyenlere verildi?ini s?yledi. ?akar, b?t?n bu yanl??l?klar?n yan? s?ra bir de montaj denetimi ve gaz a?ma sorununun, do?algaz?, ?stanbul?u bekleyen en b?y?k felaket haline getirdi?ini belirtti. ?akar, m?hendis olmayan ki?ileri kilit g?revlerde ?al??t?rman?n d?ped?z facialara davetiye ??karmak oldu?unu s?yledi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net