KONUM

  • Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin, daha ?nce ertelenen ve ?e?itli ?evreler taraf?ndan merakla beklenen ?ran gezisi sona erdi.

    Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin, daha ?nce ertelenen ve ?e?itli ?evreler taraf?ndan merakla beklenen ?ran gezisi sona erdi. Yapt??? ziyareti, ?eski dostu Ahmedinejad?a tebriklerini sunmak i?in bir f?rsat? olarak de?erlendiren Talabani, iki ?lke aras?ndaki stratejik ve tarihi ili?kileri kuvvetlendirmek i?in g?r??meler yapt?klar?n? belirtti. ?ran Devlet Ba?kan? Ahmedinejad ise, ziyaretten duydu?u memnuniyeti ifade ederek, Irak?ta Saddam diktat?rl???ne kar?? ?ii ve K?rtlerin birlikte m?cadele verdi?ini hat?rlatt?. Ahmedinejad, Talabani?nin Irak??n istikrara kavu?turulmas? konusundaki yard?m talebi konusunda da, ellerinden geleni yapacaklar?n? s?yledi. Talabani?nin hemen ard?ndan, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, d?n Tahran?a gitti. Erdo?an??n g?r??me g?ndemi, Irak sorunu (ba?l? olarak K?rtlerin durumu ve b?lgeye etkisi) ile ?ran??n n?kleer program? konular?ndan olu?uyor. ?ran, ABD?nin ?ter?r listesi?nin ba??nda yer al?yor ve bu ?lke, ABD i?gali alt?ndaki ?lkenin devlet ba?kan? taraf?ndan ziyaret ediliyor. Hemen ard?ndan, daha ?nce ?ran?a yapt??? geziler nedeniyle, ba?ta ABD olmak ?zere ?e?itli g??lerden tepkiler alan Erdo?an, belli ki, bu kez bu g??lerin koltu?unun alt?na s?k??t?rd??? bir dosya ile bu ?lkeye g?nderiliyor. Bu g?r??meler, b?lgede yeni denge ve hesaplar?n olu?makta oldu?unu g?steriyor.Amerikan Kongre se?imlerinde Demokratlar?n ?st?nl?k sa?lamas?ndan sonra, Irak i?galinin mimar? olarak de?erlendirilen Savunma Bakan? Donald Rumsfeld g?revinden al?nm??t?. Ama, ABD?nin b?lge politikas? bak?m?ndan Rumsfeld?in g?revden al?narak yerine Baba Bush d?neminin CIA Ba?kan? Robert Gates?in getirilmesi, bir ?kadro? de?i?iminden daha fazla anlam ta??yordu. ??nk?, bu de?i?iklik, ABD?nin Irak politikas?n?n ba?ar?s?zl??a u?rad???n?n itiraf? anlam?na geliyor ve dolay?s?yla bir politika de?i?ikli?ine de i?aret ediyordu. Gelinen noktay?, ABD?nin eski D??i?leri bakanlar?ndan Henry Kissinger, ? Bir askeri zafer art?k Irak?ta m?mk?n de?il? s?zleriyle ?zetliyor ve Irak??n kom?ular?n?n s?rece dahil edilmesi gerekti?ini s?yl?yor.Ya?anan geli?meler, Rice taraf?ndan L?bnan?a yap?lan ?srail sald?r?s? s?ras?nda dillendirilen ?Yeni Ortado?u? ve ?demokrasi? s?yleminin yerini ?istikrar? aray???na terk etti?ini g?steriyor. Talabani ve Erdo?an??n ziyaretleri de, ?ba? d??man? ?ran?a bu istikrar aray???nda bi?ilen rollerden ba??ms?z d???n?lmemelidir. Gazeteci Cengiz ?andar, ABD?nin Irak politikas?ndaki ?y?n de?i?ikli?i?ni ??yle ?zetliyor: ?1. Demokrasi yayg?nla?t?r?lmas? t?r? idealizm kokan ve ister istemez Ortado?u?da rejim de?i?ikli?ini ?ng?ren bir proje yerine istikrara y?nelmek anahtar s?zc?k, bunlar i?in ?demokrasi? de?il; ?istikrar.? 2. Irak?taki Amerikan askerlerini b?y?k ?l??de arka plana ?ekmek ve ?ii a??rl?kl? yeni Irak ordusunu ?ne itmek. Bir anlamda, Irak?taki ?at??may? ?Irakl?la?t?rmak.? Bunun ger?ekle?mesi ?l??s?nde, Amerikan askerlerinin say?s?n? azaltmak. 3. Irak?ta istikrar?n sa?lanmas?na katk?da bulunmak amac?yla, ?ran ve Suriye gibi b?lge ve kom?u ?lkelerle ili?ki kurmak.?L?bnan??n The Daily Star gazetesinin yazarlar?ndan Michael Young ?Liberal Ortado?u?ya G?le G?le ?p?c???? ba?l?kl? yaz?s?nda ayn? y?ne i?aret ediyor: ?George W. Bush?un bu ac? yenilgisinden sonra, g?r?nebilir gelecekte Ortado?u?daki Amerikan ??karlar?n?n Ortado?u?da liberalizmden yana olaca??na pek bel ba?lamay?n. ABD?nin b?lgesel umutlar?n?, g?venilir haydutlar olan liderlere dayand?raca?? g?nlere geri d?n?yoruz.? B?y?k/Geni?letilmi? Ortado?u Projesi?nin b?lgedeki ideologlar? olarak rol ?stlenen, ABD?yi b?lgeyi ??zg?rle?tirecek? bir g?? olarak g?ren/g?steren ?andar ve Young gibi yazarlar?n bu politika de?i?ikli?inden hayal k?r?kl???na u?rad?klar? g?r?l?yor.Gelinen noktada, uygulamaya koymaya ?al??t??? politika de?i?ikli?i ile ABD?nin ge?ici de olsa rahatlamaya ve mevzilerini yeniden d?zenlemeye ?al??t??? s?ylenebilir. Ama L?bnan?da ?suikast diplomasisi?nin i?letilmeye devam edilmesi; ge?ti?imiz g?nlerde Falanjist Sanayi Bakan? Pierre Gemayel?in ?ld?r?lmesi, bu s?recin tek y?nl? ele al?nmad???n? da g?steriyor. ?ran ve Suriye, b?lgedeki geli?melerin k?sa vadede kendi lehlerine geli?ti?inin fark?nda ve politikalar?na buna g?re belirliyor. Ahmedinejad??n Talabani?yi s?cak kar??lamas? bu kapsamda de?erlendirilebilir. T?rkiye egemenleri ise, ?zellikle K?rt sorunu konusundaki a?mazlar? ve g?neylerinde bir K?rt devletinin olu?mas? ihtimali kar??s?nda her ge?en g?n ABD politikalar?na daha fazla sar?l?yor.B?lgede ABD?yi politika de?i?imine zorlayan geli?melerin ortaya koydu?u ve g?z ard? edilmemesi gereken bir di?er ger?eklik de, Ortado?u?nun gelece?inin sadece emperyalizm ve gerici g??ler taraf?ndan belirlenmedi?idir.***EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul ?l Ba?kan? Memet K?l?n?aslan?? ani ve zamans?z kaybetmenin ac?s?n? ya??yoruz. Halklar?m?z?n ve b?t?n yolda?lar?n ba?? sa? olsun!
    ?etin Diyar
    www.evrensel.net