Masraftan ka?mak i?in k?y?m?z heba edilmesin

Eski?ehir-Sakarya?y? birbirine ba?layan E-25 Karoyolu?nda devam eden yol geni?letme ve kav?ak ?al??malar?, Yukar? Kirazca k?y?n?n tepkisine sebep oldu.


Eski?ehir-Sakarya?y? birbirine ba?layan E-25 Karoyolu?nda devam eden yol geni?letme ve kav?ak ?al??malar?, Yukar? Kirazca k?y?n?n tepkisine sebep oldu. Dolgu malzemesi masraf?ndan kurtulmak i?in k?pr?l? kav?a??n k?y?n i?inden ge?irildi?ini belirten Yukar? Kirazca K?y? sakinleri, ?E?er bu kav?ak k?yden ge?erse, k?y k?yl?kten ??kacak. G?r?lt?den oturulmayacak ve ?ocuklar?m?z?n can g?venli?i tehlikeye girecek? dediler.
Eski?ehir-Sakarya aras?nda yap?lan yol ?al??mas?, Adapazar? merkeze ba?l? en b?y?k k?ylerinden biri olan Yukar? Kirazca k?y? sakinlerinin uykular?n? ka??rd?. Yolun ?evre k?ylerle ula??m?n? sa?layacak k?pr?l? kav?a??n, k?y?n i?inden ge?irilmesi sebebiyle yakla??k 10 evin y?k?lacak olmas? k?yl?leri isyan ettirdi. Kav?a??n k?y ilk??retim okulunun hemen dibinden ge?mesi de endi?eye sebep oldu. K?y sakinlerinden Tufan ?akmak, kav?a??n k?y merkezine kadar gelece?ini ve k?y?n k?y olmaktan ??kaca??n? s?yledi.
400 imza topland?
Kav?a??n k?yden ge?irilmemesi i?in imza kampanyas? d?zenlediklerini ve 400 imza toplad?klar?n? dile getiren ?akmak, ?unlar? kaydetti:
??mzalar? ilgili kurumlara g?nderece?iz. Bizim anlamad???m?z bir konu var. K?y?n hemen 200 metre kuzeyinde ve g?neyinde bo? araziler var. Kav?ak bu alanlara yap?labilir. K?y?m?z yoldan biraz y?ksek olmas? sebebiyle kav?ak i?in cazip geliyor. Karayollar?ndan yetkililer de bunu itiraf etti. Dolgu malzemesinden ka?mak i?in kav?a?? k?y?n i?inde yapacaklar?n? ifade ettiler. B?yle bir ?ey olamaz. Dolgu masraf?ndan ka?mak i?in k?y?n heba edilmesini anlayam?yoruz. Ayr?ca kav?ak, hemen ilk??retim okulunun dibinden ge?ecek. ?ocuklar?m?z ara?lar?n g?r?lt?s?nden nas?l ders yapacaklar. Yo?un trafik sebebiyle can g?venlikleri de tehlike alt?nda olacak.?
Emre Kure? ise yeni ev yapt?rd?klar?n?, ta??nmadan evlerinin y?k?lacak olmas?na ?z?ld?klerini ifade etti. Bo? alanlar dururken ma?dur edilmelerine anlam veremeyen Kure?, ?Zaten Karayollar? y?k?lacak evleri istimlak edecek. ?stimlak i?in harcanan para dolgu malzemesi i?in harcanabilir. B?ylece k?yl? de ma?dur olmaz. Yetkililerin sesimizi duymalar?n? istiyoruz? ?eklinde konu?tu.
Karayollar? yetkilileri ise, k?yl?leri ma?dur etmemek i?in form?l arad?klar?n? s?ylemekle yetindiler. (Sakarya/C?HAN)
www.evrensel.net