?H?k?met tutarl? ve ilkeli olsun?

?ehir Planc?lar? Odas?, h?k?metin, Acaristanbul ve Acarkent ?rneklerinde gecikmeli de olsa g?sterdi?i a??k kar?? duru?u, ba?ka konularda da g?stermesini, tutarl? ve ilkeli olmas?n? istedi.


?ehir Planc?lar? Odas?, h?k?metin, Acaristanbul ve Acarkent ?rneklerinde gecikmeli de olsa g?sterdi?i a??k kar?? duru?u, ba?ka konularda da g?stermesini, tutarl? ve ilkeli olmas?n? istedi.
Oda taraf?ndan d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, son g?nlerde gazetelerde ??kan, orman arazisi i?erisinde yasad??? yap?la?ma haberlerinin; mevcut imar hukuku d?zenlemelerinin yetersizli?ini ve karma?as?n? g?sterdi?i ifade edildi. Bununla birlikte, kentsel ranta el koyma ?abalar?n?n i? y?z?n?n de ortaya kondu?una vurgu yap?lan a??klamada, i?adam?-siyaset?i-b?rokrat ??geninde kurulan ??kar ili?kilerinin kentleri ya?ma, talan ve sermaye birikim alan?na ?evirdi?inin alt? ?izildi. A??klamada, Acaristanbul ve Acarkent ?rneklerinde bas?n?n duyarl?l??? ve h?k?met ile ilgili bakan?n bir y?l gecikmeli olarak ald??? a??k kar?? duru?un memnuniyetle kar??land??? belirtilerek, bu tavr?n; kentlerde ya?anan ya?ma ve rant odakl? di?er geli?meler kar??s?nda da s?rd?r?lmesinin, tutarl? bir yakla??m?n gere?i oldu?u bildirildi.
Ancak AKP H?k?meti?nin merkezi ve yerel d?zeyde y?r?tt??? politikalara ve ger?ekle?tirdi?i uygulamalara bak?l?nca, bu y?nde bir tutarl? yakla??m?n olmad???na de?inilen a??klamada, Bursa?da ?tar?msal niteli?i korunacak? tar?m arazisi ?zerinde yap?lan Cargill fabrikas?n?n y?k?lmas? y?n?nde t?m mahkeme kararlar?na ra?men, h?k?met taraf?ndan desteklenmesi ?rnek g?sterildi. A??klamada, k?y?lar?n toplumsal a??k ve eri?ilebilir mekanlar olmaktan ??kar?ld???na da vurgu yap?larak, k?rsal, kentsel t?m Hazine arazilerinin ?nce planlan?p sonra sat?lmas?na y?nelik Maliye Bakanl????n?n genelgeler ??kard??? hat?rlat?ld?.
Bu ?rneklerin, h?k?metin tutarl?l?k sorunun ?tesinde bir noktada, kent topraklar?na ve do?al varl?klara, Acarlar?n orman arazisine bak???na benzer bi?imde yat?r?m ve birikim arac? olarak bakt???n? g?sterdi?ine vurgu yap?lan a??klamada, h?k?mete, tutarl? bir yakla??m geli?tirme ve kentleri ve do?al varl?klar? sa?l?kl? ya?am alanlar? olarak planlanabilece?i yasal ara?lar ?retme ?a?r?s? yap?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net