G?NL?K

 • Malum, memleketi idare edenler kalk?nmay? ba?latma hamlesini ba?latt???nda, memlekette ne var ne yok satmaya ba?lam??t?!


  Malum, memleketi idare edenler kalk?nmay? ba?latma hamlesini ba?latt???nda, memlekette ne var ne yok satmaya ba?lam??t?!
  Sahiller? Ormanlar? Bankalar? Fabrikalar?
  Ve nihayetinde s?ra kent merkezlerine geldi.
  B?ylece memleketi satarak memleketi kalk?nd?rma gibi bir hadise ??kt? ortaya!
  Fabrikalar, ormanlar, sahiller, oteller, bankalar, limanlar yabanc?lar?n olmu??
  Ama biz kalk?nm???z!
  Kalk?nman?n karikat?r?!
  ?st?nde de ampul!
  Kalk?nma her alanda oldu?undan, tren yollar?n?n ba??na da deniz otob?slerinde i?tigal eylemi? bir abiyi getirdiler!
  Adam kalk?nmaya merakl?!
  Yeniliklere a??k!
  Ve h?zl?!
  Trenleri h?zland?rmaya kalkt?!
  Avrupa?da h?zl? trenler var, ama trenler ?zel yap?lm??, raylar, yollar ona g?re.
  Bizimki, kalk?nmay? k?sa yoldan yapmak istedi.
  Eski trenleri h?zl? s?rme emri verdi.
  Sonras? biliniyor.
  H?zl? tren h?zl? gitti?i i?in raydan ??kt?, helikopter gibi havaland?!
  Demiryolu emek?ileri i?eri at?ld?.
  H?zl? m?d?r, kenarda!
  ***
  Kalk?nman?n bir par?as? olarak da AB?ye kapak at?lacakt?.
  Diyelim, h?k?metin kalk?nma hamlesinde bir sakatl?k oldu.
  Bu durumda AB bizi kalk?nd?racakt?!
  Darbe marbe ihtimaline kar?? da sigorta!
  Demokrasinin garanti belgesi!
  ?imdi ortada kal?nd?.
  Buna tren kazas? diyorlar!
  Ger?i bizim memleket tren kazalar?na ?erbetli oldu?undan bir ?ey fark etmez.
  Zaten, h?k?met AB?yi ister gibi yap?yor?
  Kendi gerici ?zlemlerini AB?yi arkas?na alarak?
  Merkezi otoriteye kar?? koz olarak kullanarak y?r?tmeye ?al???yordu.
  AB?ye gelince?
  Bir yandan T?rkiye, diyor?
  ?b?r taraftan, ABD?nin Truva at? mimlemesini koyuyordu!
  O da AB kriterleri ad? alt?nda, ABD?yle ismi konulmam?? bir sava?? y?r?t?yordu!
  Oysa belliydi ki, ne ABD, T?rkiye?yi b?rak?r?
  Ne T?rkiye egemenleri ABD?ye s?rt ?evirebilir?
  Ne de ABD?nin Truva at? dedi?i T?rkiye?yi, AB i?ine sindirirdi.
  Peki ama, o g?nleri ??yle bir hat?rlayal?m.
  Ba?efendi ve G?l Bey, Ankara?da ayaklar?na k?rm?z? hal?lar serilip kar??lanmam?? m?yd??
  AB?ye giri? ?enlikleri yap?lmam?? m?yd??
  B?y?k zafer nutuklar? at?lmam?? m?yd??
  Beyefendilere AB m?cahidi madalyalar? tak?lmam?? m?yd??
  Biz AB?ye girmemi? miydik?
  ?yleyse ?imdi bu tren kazas? ne oluyor?
  Tamam, tren kazas? da?
  H?zl? tren mi, yoksa yava? m??..
  Bari onu a??klas?nlar!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net