ayhan ???k, George Clooney?in o?lu mu

 • Bu aralar medyaya da yans?d?. Bir s?redir ?nternet forumlar?nda George Clooney?in Ayhan I??k??n o?lu oldu?u tart???l?yordu.


  Bu aralar medyaya da yans?d?. Bir s?redir ?nternet forumlar?nda George Clooney?in Ayhan I??k??n o?lu oldu?u tart???l?yordu.
  Daha do?rusu internet kurnazlar?ndan birileri bu sallamay? yapm??, memleket topraklar? verimli oldu?undan k?sa zamanda kendisine yanda? bulmu?tu.
  ?ddiaya g?re olay ??yle geli?mi?ti. Ayhan I??k, uluslararas? akt?r olmak i?in Amerika?ya gitmi?, s?ylenene g?re ?nemli teklifler alm??, fakat ?nemli filmlerde oynamak k?smet olmam??t?!
  Aha buras? tam T?rk i?i! ?ok ?nemli teklifler al?yor, ama ?nemli filmde, ?nemli rolde oynayam?yor!
  Hatta, ?ok b?y?k bir filmde oynamas?n? istiyorlar, ama o ikinci rol oldu?u i?in, ?Nay?r, nolamaz, bu bana yap?lamaz? diyerek teklifi ret ediyor. Fakat sonra ?talyan usul? filmlerde be?inci alt?nc? s?n?f rollerde kafas? g?r?n?yor! ?lke meselesi!
  Herneyse biz buray? ge?elim. Konumuza gelelim. ??te o s?rada Clooney?in annesi ile tan???yor, tek gecelik a?k?n ard?ndan Clooney d?nyaya geliyor!
  B?ylece Ayhan I??k uluslararas? artist olmasa da, uluslararas? bir akt?r?n babas? oluyor!
  Hikaye bu. Tam Ye?il?am filmi! G?r?rs?n?z yak?nda kurnaz bir Ye?il?am prod?kt?r? bunu film yapar. Ve paray? da kapar!
  ?stelik Ayhan I??k??n e?i de, teoriyi sevmi?, Clooney?in ?vey annesi olmay? gayet g?n?ll? bi?imde kabul etmi?.
  Bu teoriden hareketle, Ye?il?am??n di?er akt?rlerine g?z atmak, soy k?t?klerini ara?t?r?p ger?ekleri ortaya ??karmak, Amerikan artistlerinin ger?ek babalar?n? ortaya ??kartmak farz oldu.
  Mesela, Tom Curius, Ediz Hun?un o?lu olabilir mi? Ediz abimiz, artistik i?in de?ilse bile, ?evre sorunlar?yla u?ra??rken b?yle bir hadiseye kar??m?? olabilir mi?
  Yine, bu memleketin evlatlar? her zaman i?in Rambo Sylvester Stallone?nin ge?mi?inden ??phelenmi?ler, C?neyt Ark?n abimizin hareketlerini taklit etti?ini g?zden ka??rmam??lard?r. ?kisi de tek ki?ilik ordudur. ?kisi de tek ba?lar?na d?nyaya bedeldir. ?kisi de ordular? da??tmakta, tek ba?lar?na zaferler kazanmakta, vurdu mu oturtmakta, oturtturduklar? yerlerinden kalkamamaktad?r. ?stelik ikisi de parende atabilmektedirler.
  Hal b?yleyken ve genetik ?zellikleri bak?m?ndan birbirlerine bu kadar benzemekte olan bu iki oyuncunun ge?mi?leri ara?t?r?lmay? gerekli k?lmaktad?r.
  ?nternet geyik?isi arkada?lara duyurulur.
  Y.S
  www.evrensel.net