D???nceye ?zg?rl?k kampanyas? ba?lat?ld?

?nsan Haklar? Ortak Platformu (?HOP), d???nce ?zg?rl???n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? i?in kampanya ba?latt?.


?nsan Haklar? Ortak Platformu (?HOP), d???nce ?zg?rl???n?n ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? i?in kampanya ba?latt?.
?nsan Haklar? Derne?i, Helsinki Yurtta?lar Derne?i, ?nsan Haklar? ve Mazlumlar ??in Dayan??ma Derne?i (MAZLUM-DER) ile Uluslararas? Af ?rg?t? T?rkiye ?ubesi?nin de aralar?nda bulundu?u kitle ?rg?tleri taraf?ndan desteklenen ?nsan Haklar? Ortak Platformu ?yeleri, d?n, Taksim Metrosu giri?inde yapt?klar? bas?n a??klamas?yla, kampanyan?n ba?lat?ld???n? duyurdular. ?Yasaks?z, korkusuz, tehditsiz konu?al?m?, ??fadeye ?zg?rl?k insana ?zg?rl?kt?r? pankartlar?n? a?an ve d???nce su?undan yarg?lanan yazarlar?n foto?raflar?n?n yer ald??? bir panoyu sergileyen grup ?yeleri ad?na a??klama yapan MAZLUM-DER Ba?kan? Ayhan Bilgen, TCK?n?n 301. maddesi ba?ta olmak ?zere d???nce ?zg?rl???n? k?s?tlayan her t?rl? yasan?n kald?r?lmas?n? istedi.
D???nce su?undan yarg?lanarak cezaevinde yatan Mehmet ?evket Eygi, Nurettin ?irin ve ?anar Yurdatapan ile P?nar Selek de birer konu?ma yaparak, d???nce ?zg?rl???ne y?nelik yasaklar? ele?tirdiler.
Konu?malar?n ard?ndan bas?n a??klamas? sona erdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net