G?NCEL

 • K?l?n?aslan??n ard?ndan dostlar? onun ?e?itli ?zelliklerini anlatan yaz?lar yazd?lar. S?ylenenlerin eksi?i var fazlas? yok.


  K?l?n?aslan??n ard?ndan dostlar? onun ?e?itli ?zelliklerini anlatan yaz?lar yazd?lar. S?ylenenlerin eksi?i var fazlas? yok.
  Onun ?ahs?nda, i??i s?n?f?n?n b?t?n iyi ?zelliklerini g?rmek m?mk?nd?.
  ???i s?n?f?n?n ?al??kanl???, disiplini, m?cadelecili?i, kararl?l??? ve di?erlerinin yan? s?ra iyimserlik ve gelecekten, i??i s?n?f?ndan ?midini kesmeme tavr?; bir k???k burjuvada bulunmay?p, i??i s?n?f?na has ?zelliklerin t?m? onda mevcuttu.
  Ondan ?ok ?ey ??rendik. Varl??? bizlere hep g?ven verdi. ?ok karma??k g?r?nen pek ?ok konuda, onun yal?n ??z?m yollar? yol g?sterici oldu.
  Pazar g?n? K?l?n?aslan??n cenaze t?renine kat?lanlar da onun kimli?ini ?ok g?zel a??kl?yordu. Partili yolda?lar?n?n yan? s?ra, di?er partilerden kat?lanlar, sendikac?lar, i??iler sadece bir protokol g?revini yerine getirmek i?in orada toplanmam??lard?. Mezarl?kta toplananlar?n t?m? onu ger?ekten sevdi?i i?in oraya gelmi?lerdi. Bu ?ok a??kt?.
  Uzla?mac?, herkese mavi boncuk da??tan biri de?ildi ama kimseyi k?rd???n? ?imdiye kadar duymad?m.
  Hani, cenaze namazlar?n?n sonunda imam ?Meftay? nas?l bilirdiniz?? diye sorar ve cemaat hep bir a??zdan usulen ??yi bilirdik? derler. K?l?n?aslan i?in cenaze t?renine kat?lan herkes, samimi olarak bu cevab? verirdi. Tan?yan herkes ayn? cevab? verirdi ??phesiz.
  ??len, toplant? aras? birlikte yemek yiyip, gece ?l?m haberini ??renmek ?z?c? oldu?u kadar ?a??rt?c? oldu. Gazetede resimleri, ?l?m ilanlar? yay?nlanmasa, pazar g?nk? g?rkemli cenaze t?reni olmasa, ?ld???ne inanmayacakt?k. Sanki, yar?n partide yine kar??la?acakm???z umudu hep var olacakt?.
  Ondan ya??a ?ok k???k olanlar bile ?abi? diye hitap etmezdi. ??nk?; dinamizmi, co?kusu, ne?esi ile hep gen? g?r?n?rd?. Memet Ba?kan ya da K?l?n?aslan derdik.
  Seni unutmayaca??z Memet Ba?kan. Hep aram?zda, sohbetlerimizde, toplant?lar?m?zda olacaks?n.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net