28 ?ubat?? unutam?yor

H?rriyet yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n haftalard?r 28 ?ubat?? dilinden d???rmemesi, dikkat ?ekiyor. Do?an grubunun ba??ndaki ismin, yaln?z yaz?lar?yla de?il, haber ?izgisiyle de h?k?mete bir mesaj vermeye ?al??t??? san?l?yor.


H?rriyet yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n haftalard?r 28 ?ubat?? dilinden d???rmemesi, dikkat ?ekiyor. Do?an grubunun ba??ndaki ismin, yaln?z yaz?lar?yla de?il, haber ?izgisiyle de h?k?mete bir mesaj vermeye ?al??t??? san?l?yor.
Papa?n?n T?rkiye?yi ziyaret etti?i g?nlerde Ba?bakan Erdo?an??n Papa ile g?r??mesini ??yi ki 28 ?ubat?? ya?ad?k? s?zleriyle yorumlayan ?zk?k, birka? g?n ?st ?ste ayn? ifadeleri kulland?. Bu tekrarlar?yla bir tart??ma ba?latmaya ?al??t???n? belli eden ?zk?k, d?nk? k??esinde, fikirlerini daha a??k?a ifade etti. ?28 ?ubat?? neden destekledim? ba?l???n? kullanan yazar, Murat Belge?nin bir yaz?s?na g?ndermeler yapt? ve ?u sonu?lar? ??kard?: ?Bana g?re 28 ?ubat s?reci, ordudan daha ?ok sivil toplum g??lerinin ve zaman?n Cumhurba?kan? Demirel?in sayesinde me?ru bir dayanak bulmu?tur. Ve o g?nden beri ayn? ?eyi iddia ediyorum. 28 ?ubat, T?rkiye?de ?dinci? kesimin en az?ndan bir b?l?m?n?n Milli G?r???ten koparak demokratik bir zihniyete gelmesinde ?ok etkili olmu?tur. Tayyip Erdo?an i?te bu nedenle bana g?re 28 ?ubat??n ?r?n?d?r.?
?zk?k??n bir tan??? da, ?nceki g?n Radikal?de r?portaj yay?mlanan tarih?i Kemal Karpat?t?. Karpat??n ?28 ?ubat?? desteklemiyorum, ama 28 ?ubat?tan ders alarak de?i?tiler? ?eklindeki s?zlerini aktaran ?zk?k yaz?y? ?Ben 28 ?ubat?? destekledim ve h?l? destekliyorum...? diye bitirdi.
H?rriyet?in d?nk? say?s?nda da bir ?28 ?ubat? r?zgar? g?zlenebiliyordu. Gazetenin s?rman?eti, yine Kemal Karpat??n Ba?bakan Erdo?an?a yazd??? bir mektuptu. Habere g?re, Karpat Erdo?an?dan ?slami rejim ??phelerini gidermesini istedi. ?H?zl? feribot k?bleyi buldu? man?eti ise, deniz otob?slerindeki mescitlerde yer alan k?ble levhalar?n? konu al?yordu.
Ayn? grubun televizyonu Kanal D?nin ?nceki g?n verdi?i din e?itimi paneliyle ilgili haber de tepki g?rd?. Bir a??klama yapan ?zg?r-Der, Mehmet Ali Birand??n izinli bir toplant?da konu?an konu?mac?lar?n hedef g?sterildi?ini ileri s?rd?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net