?Oynamamak beni ?z?yor?

Be?ikta???n Arjantinli futbolcusu Delgado, b?yle b?y?k bir camiaya gelip sakatl??? nedeniyle uzun s?re oynayamamas?n?n kendisini ?zd???n? s?yledi.


Be?ikta???n Arjantinli futbolcusu Delgado, b?yle b?y?k bir camiaya gelip sakatl??? nedeniyle uzun s?re oynayamamas?n?n kendisini ?zd???n? s?yledi.
Delgado, kul?p doktoru Ayhan Optur ile birlikte son zamanlarda sakatl??? hakk?nda ??kan haberlerle ilgili BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde bas?n toplant?s? d?zenledi. Gen? bir oyuncu oldu?unu kaydeden Delgado, ??lkemden uza??m, b?yle bir camiaya gelip de uzun s?re oynamamak beni ?z?yor, ama sevindi?im bir noktada sa?l?k ekibi, tak?m arkada?lar?m camia i?inde bir?ok insan bana destek ??k?yor. Bu da k?sa s?rede iyile?memi sa?layacakt?r? dedi.
?u ana kadar Be?ikta??ta y?zde y?z performansla oynad???n? s?yleyemeyece?ini kaydeden Arjantinli futbolcu, ?Be?ikta? camias?n?n, tak?m arkada?lar?m?n, taraftarlar?n benden beklentilerini y?zde y?z ortaya koydu?umu s?yleyemem. Geldi?imden bu yana bir?ok sakatl?k ya?ad?m ve y?zde y?z?m? sahaya veremedim? diye konu?tu.
Dinamo B?kre? ma??ndan sonra sakat sakat 3 ma? oynad???n?n hat?rlat?lmas? ?zerine Delgado, ?Oynayabilece?iniz, oynamayaca??n?z a?r?lar vard?r. Bir?ok futbolcu a?r?s? oldu?unu bile bile bunu kald?rabilece?ini d???n?yorsa oynayabilir. Ben o an o a?r?yla oynayabilece?imi hissetti?im i?in ve tak?m? yaln?z b?rakmamak i?in oynad?m? ?eklinde konu?tu.
Arjantinli futbolcu, tak?m arkada?? Brezilyal? Ricardinho ile ilgili bir soruyu da ??yle yan?tlad?: ?Ricardinho?nun Be?ikta??a gelmesi sadece bana de?il, di?er oyunculara da faydal? oldu. Bizler ?ok genciz, kendisi ise ?ok tecr?beli. Hem saha i?inde hem saha d???nda ?rnek almam?z gereken bir oyuncu.?
?Puan fark? ?nemli de?il?
Delgado, S?per Lig?de liderle aralar?ndaki puan fark?n?n ?ok ?nemli olmad???n? ifade ederek, ?Be?ikta? ?ampiyonlu?u kesinlikle b?rakm?? durumda de?il. ?n?m?zdeki kritik ma?lar? kazanmam?z gerekiyor? dedi.
Be?ikta? Kul?b? Doktoru Ayhan Optur ise Delgado?nun uzun s?reli bir dinlenmeye ihtiyac? oldu?unu ve ligin ikinci yar?s?na haz?r olaca??n? s?yledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net