K?ba?ya ambargoyu gev?etme ?a?r?s?


ABD taraf?ndan beslenen 20 civar?nda grup, K?ba lideri Fidel Castro?nun aktif y?netimden ayr?lmas?n?n ard?ndan, bu ?lkeye y?nelik ambargonun gev?etilmesini istedi.


ABD taraf?ndan beslenen 20 civar?nda grup, K?ba lideri Fidel Castro?nun aktif y?netimden ayr?lmas?n?n ard?ndan, bu ?lkeye y?nelik ambargonun gev?etilmesini istedi.
Ulusal K?ba-Amerikan Vakf? Ba?kan? Francisco Hernandez, ?Bu, s?rg?ndeki K?bal?lar?, ?lke i?inde de?i?imin ajanlar? haline getirme f?rsat?d?r? dedi.
ABD i?birlik?ilerinin Beyaz Saray?a sundu?u ?neriler i?inde, ?K?ba?ya y?nelik seyahat ve ticaret k?s?tlamalar?n?n azalt?lmas?, ayr?ca iki ?lke aras?nda ileti?im ve para transferine y?nelik engellerin kald?r?lmas?? yer al?yor.
Fidel Castro?nun hastal??? nedeniyle Devlet Ba?kanl??? yetkilerini devralan karde?i ve Savunma Bakan? Raul Castro, ?ABD ile y?llard?r s?ren ihtilaflar?n? masa ba??nda g?r??me ?ans? oldu?unu? s?ylemi?ti.
?te yandan, ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ?Raul Castro ile diyalog kurmalar?n?n s?z konusu olmad???n?? a??klad?. McCormack, Raul Castro?nun da, ?diktat?rl??? devralarak, var olan rejimi s?rd?rece?ini? kaydetti.
ABD ile K?ba aras?nda, devrimden beri kesik olan diplomatik ili?kiler yeniden kurulmam?? ancak, 1978 y?l?nda ?d???k yo?unluklu ileti?im kanallar?? a??lm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net