Fiji'de beklenen oldu

Fiji'de g?nlerdir beklenen askeri darbe ger?ekle?ti. Fiji Genelkurmay Ba?kan? Frank Bainimarama, ?lkenin y?netimi devrald???n? a??klad?.


Fiji'de g?nlerdir beklenen askeri darbe ger?ekle?ti. Fiji Genelkurmay Ba?kan? Frank Bainimarama, ?lkenin y?netimi devrald???n? a??klad?.
Devlet ba?kan?n?n yetkilerini ?stlendi?ini ve bunu Ba?bakan Laisenia Karase'yi g?revinden almak ve ge?ici bir h?k?met atamak i?in kulland???n? s?yleyen Bainimarama, devlet ba?kanl??? yetkilerini, k?sa s?rede tam bir ge?ici h?k?met atayaca??n? ?mit etti?ini kaydetti?i Ratu Josefa Iloilo'ya devredece?ini ifade ederek, bu s?recin ard?ndan se?imlerin yap?laca??n? kaydetti.
A??r silahl? askerlerin, ba?kent Suva'n?n ?evresine barikatlar kurdu?u ve ba?bakan?n ikametgah?n? ku?att??? haber veriliyordu.
Ba?bakan teslim olmad?
Ba?bakan Laisenia Karase ordu a??klamas?ndan ?nce Fiji radyosuna ve uluslararas? ajanslara, askerlerin ku?att??? ikametgah?nda ev hapsinde oldu?unu ancak hi?bir yere k?p?rdamayaca??n?, istifa etmeyece?ini, kendisini yerinden oynatmalar? i?in g?? kullanmalar? gerekece?ini s?yledi.
Fiji Devlet Ba?kan? Iloilo da ba?bakanla ayn? saatlerdeki a??klamas?nda, ordunun anayasaya ayk?r? olan hareketini desteklemedi?ini, ordudan siyasi krize hukuk kurallar? i?inde ??z?m bulmas?n? istedi?ini bildirmi?ti.
Fiji ordusu, h?k?mete ?ltimatom vererek, 2000 y?l?ndaki darbenin su?lular?n?n yarg?lanmas?n?, Avustralyal? polis komiserinin g?revden al?nmas?n? ve Genelkurmay Ba?kan?'na y?nelik soru?turmalar?n geri ?ekilmesini istemi?ti. Ancak h?k?met bu ad?mlar? atmay? reddetti.
B?ylece, onlarca adadan olu?an Pasifik ?lkesi Fiji'de 1987 y?l?ndan bu yana 4'?nc? darbe yap?lm?? oldu.
Askeri m?dahale talebi
Fiji'de yap?lan askeri darbe ?zerine Yeni Zelanda bu ?lkeyle olan t?m askeri ili?kileri ask?ya ald?.
?te yandan, Avustralya Ba?bakan? John Howard Fiji Ba?bakan? Laisenia Karase'nin kendisini arayarak Fiji Genelkurmay Ba?kan? Frank Bainimarama'ya ba?l? askerlerin ikametgah?n? ku?att??? s?rada Avustralya'dan askeri m?dahale talebinde bulundu?unu duyurdu.
Howard bas?na yapt??? a??klamada ''Fiji Ba?bakan? beni telefonla arad? ve Avustralya'n?n darbeye kar??l?k olarak askeri m?dahalede bulunmas?n? istedi. Kendisine bunun imkans?z oldu?unu s?yledim'' dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net