ABD?ye kar?? ittifak ?a?r?s?

?ran Y?ksek G?venlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Arap ?lkelerine, ?b?lgedeki Amerikan askerlerini kovmalar? ve ?ran ile b?lgesel g?venlik ittifak? olu?turmalar?? ?a?r?s? yapt?. Ancak S?nni rejimler, ?ran??n n?fuzunu art?rmas?ndan tedirgin oluyor.


?ran Y?ksek G?venlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Arap ?lkelerine, ?b?lgedeki Amerikan askerlerini kovmalar? ve ?ran ile b?lgesel g?venlik ittifak? olu?turmalar?? ?a?r?s? yapt?. Ancak S?nni rejimler, ?ran??n n?fuzunu art?rmas?ndan tedirgin oluyor.
Laricani, Dubai?de d?zenlenen bir konferansta Arap ?lkeleri liderlerine hitaben yapt??? konu?mada, ?ABD?nin b?lgenin ??karlar?na kar?? ilgisiz oldu?unu ve art?k i?ine yaramad???n? d???nd??? anda da b?lge ?lkelerini bir kenara ataca??n?? s?yledi.
Ali Laricani, izleyiciler aras?nda Arap ?lkelerinin yan? s?ra, aralar?nda ABD?nin de bulundu?u ba?ka ?lkelerden siyasilerin ve sermayedarlar?n yer ald??? konferansta, ?b?lgede g?venlik ve istikrar?n sa?lanmas?na ihtiya? oldu?unu ve bunu d??ardan yabanc? g??ler getirilerek de?il, b?lge i?indekilerin kendisinin yapmas? gerekti?ini? kaydetti.
??ran de?il, ?srail tehdit?
?Kendi ayaklar?m?z ?zerinde durmal?y?z? diyen Laricani, ?ran??n ?bar?? i?inde birlikte ya?ama? aray???nda oldu?unu ve halen b?lgede bulunan Amerikan ?sleri yerine bir g?venlik ?emsiyesi olu?turulabilece?ini s?yledi. Laricani, ??ran??n b?t?nle?me yoluyla b?lgesel istikrar?n pe?inde oldu?u, b?lgedeki b?t?n M?sl?man ?lkelerin arkas?nda durdu?u? ifadelerini kulland?.
Arap ?lkelerinin ?ran??n niyetlerine ili?kin baz? kayg?lar? i?in de Laricani, ??ii olan ?ran ile S?nni n?fusun a??rl?kta oldu?u kom?usu Suudi Arabistan??n, ABD ya da ?srail?den daha fazla ortakl?klar? bulundu?unu? s?yledi.
Laricani, ?Baz? ?lkeler, ?srail?i unutarak, ?ran?? b?lge i?in bir tehdit olarak de?erlendiriyor? dedi.
?ABD ??kmaza girdi?
ABD?nin Ortado?u?da ?stratejik bir ??kmaza? sapland???n? d???nd???n? s?yleyen Laricani, Amerikan politikalar?n?n Irak, Afganistan, L?bnan ve ?srail-Filistin sorununda ba?ar?s?z oldu?unu ve ?ran ve Suriye?ye y?nelik bask?lar?n iki rejimi de zay?flatmad???n? kaydetti.
Laricani, Washington??n Irak?tan askerlerini ?ekmeye ba?layarak yapabilece?i b?y?k bir politika de?i?ikli?ine ihtiyac? bulundu?unu, bunun i?in de ilk ad?m?n Irak?tan ?ekilmek i?in bir takvim vermek oldu?unu ifade etti.
Arap d?nyas? tedirgin
Son aylarda, Irak?ta Mukteda El Sadr?a ba?l? Mehdi ordusunun, L?bnan?da da Hizbullah??n giderek g?? kazanmas?, b?lgedeki S?nni Arap rejimlerini tedirgin ediyor. Ortado?u?daki ?ii topluluklar?n? destekleyen ?ran??n ?n?kleer g?ce sahip olabilece?i? d???ncesi de endi?eleri art?r?yor. ?zellikle Suudi Arabistan Krall???, b?lge ?lkeleri i?inde ?ran??n n?fuzunu art?rmas?ndan en ?ok rahats?z olan mihrak.
Bu yorumlar? ortaya koyan AP ajans?n?n haberinde, ABD?nin ?ran??n b?lgede etkisini art?rmas?ndan endi?e etmesine ra?men, herhangi bir Arap ?lkesinin ABD ile ?k?pr?leri atmas?n?n m?mk?n g?r?lmedi?i? de?erlendirmesi yap?ld?.
Haberde, buna ra?men, baz? k???k K?rfez ?lkelerinin, ?ran?? kar??lar?na almaktan ?ekindikleri i?in, ABD ?nc?l???nde yap?lan son tatbikata kat?lmad?klar? belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net