?Vergi iadesi kald?r?lmas?n?

Ankara Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (ASMMMO) Ba?kan? Ali Metin Polat, ?fi?ini ald?n m?? s?z?n?n tarih olaca??n?, ?al??anlar?n son kez vergi iadesi alaca??n? belirterek, vergi iadesi uygulamas?n?n kald?r?lmas? de?il, y?ll?k beyan sistemine ge?ilmesini istedi.


Ankara Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (ASMMMO) Ba?kan? Ali Metin Polat, ?fi?ini ald?n m?? s?z?n?n tarih olaca??n?, ?al??anlar?n son kez vergi iadesi alaca??n? belirterek, vergi iadesi uygulamas?n?n kald?r?lmas? de?il, y?ll?k beyan sistemine ge?ilmesini istedi.
Polat, d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, vergi m?kelleflerinin sadece y?zde 1?inin denetlenebildi?i bir ortamda, vergi iadesi uygulamas?n?n kald?r?larak, vergide kay?p ve ka?a??n ?n?ne ge?ilemeyece?ini dile getirdi. Vergi iadesinin belge d?zenini sa?lama ve kay?t d???l??? ?nlemede otokontrol sistemi oldu?unu ifade eden Polat, vergi iadesinin kald?r?lmas? yerine, t?m mal ve hizmet al?mlar?n?n da kapsama al?narak, iade oranlar?n?n art?r?lmas?n?n gere?ine i?aret etti. Polat, iadenin kald?r?lmas? durumunda ise geli?mi? ?lkelerde oldu?u gibi ?cretlilerde de y?ll?k beyan sistemine ge?ilmesini ?nerdi.
Sahte fi?e hapis uyar?s?
Polat, ?cretlilerin ocak ay?nda son kez fi?-fatura verece?ine i?aret ederek, yan?lt?c?, sahte fi?-fatura kullan?lmamas? konusunda uyar?da bulundu. Ge?mi? y?llarda oldu?u gibi 2006 y?l?nda da ger?e?e ayk?r? fi? ve faturalar?n kullan?ld???n? g?zlediklerine vurgu yapan Polat, ?Vergi iadesi uygulamas?n?n 2007?de son olmas?na g?venerek yan?lt?c? belge, fi? ve fatura toplayan ?cretliler 6 ay ile 3 y?l aras?nda hapis cezas? ile kar?? kar??ya kalabileceklerdir? uyar?s?nda bulundu.
?te yandan ASMMMO?nun a??klamas?nda hangi fi? ve faturalar?n ge?erli, hangilerinin ge?ersiz oldu?u ve kimlerin ne kadar vergi iadesi alaca??na ili?kin bir ?al??ma da yer ald?. Buna g?re, alkols?z i?ecek ve yiyecek, giyecek, sa?l?k harcamalar?, kira, e?itim, ??retim ve k?rtasiye harcamalar?nda al?nan fi? ve faturalar vergi iadesinde ge?erli olurken, ge?ersizlerin daha geni? yer tuttu?u g?zlendi. Buna g?re, temizlik, otel, motel, konaklama, boya, badana, seyahat, ?ehirleraras? y?k ve yolcu ta??ma harcamalar?, dayan?kl? t?ketim malzemeleri tamir, onar?m harcamalar?, s?s ve ziynet e?yas?, ?ocuk oyuncaklar?, ?i?ek, berber, kuaf?r, tiyatro, sinema ve konser biletleri, do?algaz ve likitgaz harcamalar? vergi iadesinde ge?erli olmayacak. (Ankara/EVRENSEL)
Kim, ne verecek, ne alacak?
Bu arada ASMMMO, ?e?itli ?cret gruplar? itibariyle ?al??anlar?n iadeye esas belge tutarlar? ile alabilecekleri vergi iadesi miktarlar?na y?nelik bir ?al??ma yapt?. ?al??maya g?re, ?e?itli ?cret gruplar?n?n verebilecekleri fatura-fi? miktar? ile alabilecekleri vergi iadesi tutarlar? YTL olarak ??yle:
2006 AYLIK NET TOPLANACAK    ALINACAK ?CRET     BELGE TUTARI     V. ?ADES?  380,46       5.416,20      396,97   400,00        5.694,36      413,66450,00        6.406,20      456,37500,00        7.125,36      499,52600,00        8.638,68      561,55750,00       10.908,75     652,351.000,00      14.692,08     803,681.250,00      18.521,59     956,861.500,00      22.671,25    1.122,851.750,00      26.820,98    1.288,842.000,00      30.970,70    1.454,832.250,00      35.119,07    1.620,762.500,00      39.264,17    1.786,572.750,00      43.831,16    1.969,253.000,00      48.489,52    2.155,583.250,00      53.147,91    2.341,923.500,00      57.806,31    2.528,253.750,00      62.464,70    2.714,594.000,00      67.123,06    2.900,224.250,00      71.781,44    3.087,264.500,00      76.439,82    3.273,594.750,00      81.098,27    3.459,935.000,00      85.756,65    3.646,27

www.evrensel.net