Orsan Tekstil?in mezbahanelik k?leleri

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in a??l???n? yapt??? Orsan Tekstil?de sigortas?z ?al??t?r?lan 150 i??i, denetim yapmak ?zeren m?fetti?lerin gelmesi ?zerine belediyeye ait mezbahaneye kapat?ld?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in a??l???n? yapt??? Orsan Tekstil?de sigortas?z ?al??t?r?lan 150 i??i, denetim yapmak ?zeren m?fetti?lerin gelmesi ?zerine belediyeye ait mezbahaneye kapat?ld?.
M?fetti?lerin gitmesinin ard?ndan ?Biz koyun muyuz? diyerek tepki g?steren iki i??i i?ten at?ld?.
Giresun?da yerel yay?n yapan G?ndem gazetesinde ??kan habere g?re, Orsan Tekstil?de sendikas?z, sigortas?z ve asgari ?cretin bile alt?nda bir ?cretle ?al??an i??iler, SSK Trabzon B?lge M?d?rl????nden m?fetti?lerin denetim i?in gelmesi ?zerine belediyeye ait mezbahaneye kapat?larak bir saat bekletildiler. Giresun?un, kalk?nmada ?ncelikli iller kapsam?na al?nmas?n?n ard?ndan a??lan Orsan Tekstil Fabrikas??nda i??iler, 200-300 YTL?ye ?al??t?r?l?yorlar.
Makinelerde kim ?al???yor?
Orsan Tekstil?de ?al??an bir i??i olay? ??yle anlatt?,???len ?ncesinde diki? makinelerimizin ba??nda ?al???yorduk. Baz? y?neticiler tela?la yan?m?za gelerek, ?Kalk?n, hep birlikte mezbahaya ge?in, m?fetti?ler gelecek? dediler. Ard?ndan da hepimizi apar topar ?nce fabrikan?n deposuna, ard?ndan da mezbahaya doldurarak, sesiz kalmam?z? istediler. Mezbahada korku i?erisinde 1 saat kald?k. Ben de dahil bir?o?umuz hem a?lad?k, hem de b?y?k ?z?nt? ya?ad?k. Biz bir de ?unu merak ediyoruz: Fabrikaya gelen m?fetti?ler oray? y?netenlere, ?Ortada bu kadar diki? makinesi var, burada i??i ?al??m?yor mu? Siz ?retimi nas?l yap?yorsunuz? diye sormad?lar m???
Orsan Tekstil i??ileri bir saatlik mezbahane skandal?n?n ard?ndan evlerine g?nderildiler.
SSK Trabzon B?lge M?d?rl??? m?fetti?lerinin fabrikaya bask?n yapmas?, SSK Giresun ?l M?d?rl????n?n ?al???p ?al??mad??? konusunda ayr? bir tart??maya neden oldu. (Giresun/EVRENSEL)
TRT?deki ge?ici personel, kadro istiyor
Haber-Sen, TRT?de ?al??an ge?ici personelin kadroya al?nmas? i?in imza kampanyas? ba?latt?. ?TRT?de emek s?m?r?s?ne ve kadrosuz ?al??t?r?lmaya son verilsin, i??i say?lmayan ge?ici personel kadroya al?ns?n? slogan?yla imza toplayan Haber-Sen, toplad??? imzalar? TBMM?ye g?nderecek. Haber-Sen Genel Ba?kan? Baki ??nar, yapt??? yaz?l? a??klamada, TRT?de her y?l yakla??k 250 ki?inin emekli oldu?unu ancak bu emeklilerin yerine yeni personel al?nmad???n? kaydetti.
TRT?nin, 2945 say?l? yasan?n 49?uncu maddesine dayanarak personel a????n?, ?e?itli isimler ad? alt?nda ge?ici personel ile kapatmaya ?al??t???n? belirten ??nar, ?u anda TRT?de i??i say?lmayan 522 personelin oldu?una dikkat ?ekti.
??nar, a??klamas?nda ?u ifadelere yer verdi; ????i say?lmayan ge?ici personel, kurumun kadrolu personeli ile birlikte gece-g?nd?z, bayram?tatil demeden ?al??makta, kurum mevzuat?nda kadrolu personel taraf?ndan y?r?t?lmesi gereken i?lerin de ?nemli bir b?l?m?n? yerine getirmektedir. Ancak bu stat?deki personel, ne ?memur? ne de ?i??i? olarak kabul edilmektedir. D???k maa? ve i? g?vencesi olmaks?z?n ?al??t?r?lmalar?n?n yan? s?ra kurumdaki kadrolu personelin sahip oldu?u bir?ok haktan da yararlanamamaktad?rlar.?
??nar, ?i??i say?lmayan ge?ici personel? in kadroya ge?irilmesi i?in TBMM?ye verilmek ?zere bir imza kampanyas? ba?latt?klar?n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net