2007 B?t?esi?ne y?zde 92.1 ?hay?r? ??kt?

KESK, TMMOB ve TTB?nin, 2007 b?t?e referandumundan, y?zde 92.1 oran?nda ?hay?r? oyu ??kt?. Bu b?t?eye ?evet? diyenlerin sadece y?zde 7.9?da kald??? referandum sonu?lar?n? Meclis ?n?nde a??klayan KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, bu sonuca g?re h?k?mete d??enin, bu b?t?eyi derhal geri ?ekmek ve emek?ilerin iradesini yans?tan b?t?e haz?rlamak oldu?unu s?yledi.


KESK, TMMOB ve TTB?nin, 2007 b?t?e referandumundan, y?zde 92.1 oran?nda ?hay?r? oyu ??kt?. Bu b?t?eye ?evet? diyenlerin sadece y?zde 7.9?da kald??? referandum sonu?lar?n? Meclis ?n?nde a??klayan KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, bu sonuca g?re h?k?mete d??enin, bu b?t?eyi derhal geri ?ekmek ve emek?ilerin iradesini yans?tan b?t?e haz?rlamak oldu?unu s?yledi.Tombul, 14 Aral?k?ta ?insanca ya?am i?in hizmet ?retmeyeceklerini? kaydetti.
KESK Genel Ba?kan? Tombul, 13 Kas?m-1 Aral?k tarihleri aras?nda yapt?klar? referandum sonu?lar?n?, Meclis Dikmen Kap?s??nda, TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz ile y?neticiler ve ?yelerin kat?l?m? ile a??klad?. ?B?t?eye hay?r? d?vizlerinin a??ld??? eylemde konu?an Tombul, b?t?enin Meclis g?r??melerinde ?m??? gibi davran?ld???n?, b?t?enin komisyonda hi?bir de?i?iklik yap?lmadan, h?k?metten geldi?i gibi ge?ti?ini s?yledi. B?t?eye milletvekillerinin iradesinin de yans?mad???na, b?t?n?yle kamu hizmetlerini tasfiye ederek, sermayeye rant? i?erdi?ine i?aret eden Tombul, devlete vergi vermeyen b?y?k sermayenin, devlete bor? vererek, halktan toplanan vergileri faiz olarak geri ald???n? dile getirdi.
2007?den itibaren sa?l?kta ?ne kadar para o kadar hizmet? d?neminin ba?layaca??n? kaydeden Tombul, 73 milyon vatanda??n ?cretsiz, nitelikli, yayg?n kamu hizmeti hakk? oldu?unun alt?n? ?izdi.
646 bin emek?i oy kulland?
Tombul, ?Halk?n ihtiya?lar?n? de?il, sermaye ve rantiyenin ihtiya?lar?n? ?ng?ren, yoksulluk ve i?sizli?i art?ran, insanca ya?anacak ?creti ?ok g?ren ve ?al??ma ko?ullar?n? tek tarafl? belirleyen, e?itime yeterli b?t?e, okula ?denek ay?rmayan, sa?l?kta y?k?ma neden olan, grev ve T?S hakk?n? engelleyen? 2007 b?t?e referandumunda, 646 bin 56 emek?inin oy kulland???n? s?yledi.
Oy kullananlar?n y?zde 92.1?inin ?b?t?eye hay?r? dedi?ini, ?evet? diyenlerin ise sadece y?zde 7.9 oldu?unu kaydeden Tombul, emek?ilerin, kulland?klar? oylarla iradelerini belirledi?ini, Meclis?e, h?k?mete d??enin ise emek?ilerin taleplerini yans?tan bir b?t?e haz?rlamak oldu?unu dile getirdi. Tombul, emek?ilerin ezici bir ?o?unlukla b?t?eyi kabul etmedi?inin alt?n? ?izdi.
?14 Aral?k?ta grevdeyiz?
B?t?enin bir tercih sorunu oldu?unu kaydeden Tombul, h?k?metin, emek?ilerin taleplerini dikkate almamas?, IMF ve rant ?evrelerinin taleplerini tercihte ?srar etmesi halinde, ?emek?iler olarak insanca ya?am i?in ?retimden gelen g??lerini kullanmada her zamankinden daha fazla kararl?? olduklar?n? s?yledi.
?KESK 14 Aral?k?ta hizmet ?retmeyecektir? diyen ve ?14 Aral?k?ta t?m T?rkiye?de, hep birlikte alanlarda olacaklar?n?? kaydeden KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, t?m emek ve demokratik kitle ?rg?tlerini, siyasi partileri referandum sonu?lar? do?rultusunda, s?rece katk? vermeye ?a??rd?. Eylem, ?14 Aral?k?ta grevdeyiz? slogan? ile sona ererken, konu?ma s?ras?nda at?lan ?hay?r? oylar?, eylem sonras? emek?iler taraf?ndan yerlerden topland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net