Ba?bakanl?k, kendi verilerini yalanl?yor

T?rk Sa?l?k-Sen, Ba?bakanl?k verilerine dayanarak yapt?klar? kamuda ?z?rl? istihdam? konulu ara?t?rmalar?n?n, Ba?bakanl?k taraf?ndan yalanlanmas?n? ??z?nt? verici ve d???nd?r?c?? olarak de?erlendirdi.


T?rk Sa?l?k-Sen, Ba?bakanl?k verilerine dayanarak yapt?klar? kamuda ?z?rl? istihdam? konulu ara?t?rmalar?n?n, Ba?bakanl?k taraf?ndan yalanlanmas?n? ??z?nt? verici ve d???nd?r?c?? olarak de?erlendirdi.
T?rk Sa?l?k-Sen taraf?ndan d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, Devlet Personel Ba?kanl??? verileri dikkate al?narak kamuda ?z?rl? istihdam? konulu ara?t?rmalar?nda, Ba?bakanl?k?ta ?z?rl? bir personel bile ?al??t?r?lmad??? y?n?ndeki tespitlerinin, baz? gazetelerde yer ald??? hat?rlat?ld?. Bunun ?zerine Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi?nin bir a??klama yaparak, ?Ba?bakanl?k?ta 24 tane ?z?rl? memur ?al??t?r?ld???n?, haberlerin ger?e?i yans?tmad???n?? bildirdi?ine de?inilen a??klamada, kamu kurumlar?ndaki personel say?s? konusunda en yetkili ve g?venilir kayna??n Devlet Personel Ba?kanl??? oldu?u hat?rlat?ld?.
Bu durumun; Ba?bakanl?k?a ba?l? iki birimin birbirlerinden haberleri olmad???n? g?sterdi?ine dikkat ?ekilen a??klamada, ?Personel konusunda yetkili kurum olan Devlet Personel Ba?kanl????n?n istatistikleri Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi?nce yalanlanmaktad?r. Ayn? konuda iki z?t g?r???n ayn? ?at? alt?nda faaliyet g?steren iki kurumdan gelmesi olduk?a ?z?nt? verici ve d???nd?r?c?d?r? denildi.
A??klamada, ortada bir yanl?? bilgi varsa bu yanl??l???n Ba?bakanl?k kurumlar?ndan biri taraf?ndan yap?ld???na i?aret edilerek, Ba?bakanl?k?a, yanl??l??? ve yanl?? bilgilendirmenin sorumlulu?unu kendinde aramas? tavsiye edildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net