Kad?n i??ilere s?rg?n

AKP?li Gaziantep ?ahinbey Belediyesi?nde Belediye-?? Sendikas??na ?ye olan i??iler, Hizmet-?? Sendikas??na ge?meleri y?n?nde bask? g?rd?klerini ifade etti.


AKP?li Gaziantep ?ahinbey Belediyesi?nde Belediye-?? Sendikas??na ?ye olan i??iler, Hizmet-?? Sendikas??na ge?meleri y?n?nde bask? g?rd?klerini ifade etti. S?rg?nler ve i?ten atmalar?n devam etti?i ?ahinbey Belediyesi?nde son olarak imar ve zab?ta birimlerinde g?revli olan sendika ?yesi Solmaz ?ahan, Asiye ?zaslan ve ?ehriban Ak?ahin adl? bayan i??iler, g?rev yerlerinden al?narak belediye binas? i?erisinde koridorlarda pas pas ve temizlik i?lerine g?nderildiler.
Sendika ?yelerine y?nelik sald?r?lara ve son geli?melere ili?kin sendika binas?nda bas?na a??klama yapan Belediye-?? Gaziantep ?ube Ba?kan? Ahmet G?kalp, ?lkemizde kad?na se?me ve se?ilme hakk?n?n verilmesinin y?ld?n?m?nde ?? bayan ?yelerinin g?rev yerlerinden al?narak, pas pas i?ine verildi?ini belirtti.
??ahinbey Belediyesi yetkilileri bu anlaml? g?nde bayan ?yelerimizi s?rg?n ederek, kad?nlara ne kadar de?er verdiklerini de ortaya koymu?lard?r? diyen G?kalp, ayr?ca belediye yetkililerinin devletin a??klam?? oldu?u ikramiyeyi 45 g?n ge?mesine ra?men halen ?demedi?ini ifade etti. (Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net