Fotoğraf: Evrensel

?Kara tren? muamelesi!

?n?m?zdeki hafta Br?ksel?de toplanacak AB Zirvesi ?ncesinde, T?rkiye?nin liman ve havaalanlar?n? G?ney K?br?s?a a?mamas? ?zerine, Almanya ve Fransa, Ankara?ya kar?? birli?in politikas?n?n sertle?tirilmesi konusunda uzla?maya vard?.


?n?m?zdeki hafta Br?ksel?de toplanacak AB Zirvesi ?ncesinde, T?rkiye?nin liman ve havaalanlar?n? G?ney K?br?s?a a?mamas? ?zerine, Almanya ve Fransa, Ankara?ya kar?? birli?in politikas?n?n sertle?tirilmesi konusunda uzla?maya vard?.
Almanya, Fransa ve Polonya aras?nda ger?ekle?tirilen geleneksel ?Weimar ??geni? bulu?mas? dolay?s?yla Saarland?daki Mettlach?ta d?n bir araya gelen her ?? ?lkenin lideri, T?rkiye konusunda yeni bir ?ltimatom vermenin gerek olmad??? konusunda uzla?maya vard?.
Almanya Ba?bakan? Angela Merkel ve Fransa Cumhurba?kan? Jacques Chirac, g?r??me sonras? yapt?klar? konu?malarda, T?rkiye?nin AB ?yeli?i konusunu g?zden ge?irmek ?zere tarih belirlenmesi ?a?r?s? yapt?. T?rkiye?deki se?imlerin ve AB se?imlerinin de ge?mesini istediklerini s?yleyen Merkel, yeni bir raporun haz?rlanmas? ve T?rkiye?deki ilerlemelerin incelenmesinin 2009 y?l? ortalar?n? bulaca??n? s?yledi.
Yeni rapor istediler
Merkel toplant?dan sonra yapt??? a??klamada, m?zakelerde ?k?smi ask?ya alma?y? desteklediklerini de s?yledi ve ?As?l amac?m?z T?rkiye?nin Ankara Protokol??n? imzalamas?? diye konu?tu.
Merkel, ?Ankara Protokol??n?n imzalanmas? konusunda ad?m at?lmad?. AB Komisyonu?nun ?nerileri olumlu. Ancak temel bir anlay?? i?in 14-15 Aral?k?taki zirveyi de bekleyece?iz. Komisyon?un bir rapor daha olu?turmas?n? istiyoruz? dedi.
Fransa Cumhurba?kan? Chirac??n da destekledi?i takvim ?nerisi 18-24 ay aras?nda bir s?reci kaps?yor. ?n?m?zdeki Per?embe AB d??i?leri bakanlar? toplant?s?nda Almanya ve Fransa?n?n ?nerisi de?erlendirilecek ve kaleme al?nacak.
Merkel ayr?ca, AB Komisyonu?nun 8 ba?l?kta m?zakereleri durdurma karar?n? AB D??i?leri Bakanlar? toplant?s? i?in ?nemli oldu?unu ifade etti. Chirac da Merkel?in bu a??klamas?n? tam olarak destekledi?ini s?yledi. Polonya Cumhurba?kan? Kaczynski ise T?rkiye ile ?yelik kap?s?n?n kapat?lmamas?n? istedi. Ayr?ca, T?rkiye?ye limanlar?n? ve havaalanlar?n? G?ney K?br?s?a a?mas? i?in bu ?? ?lkenin ?nerisi olarak ?n?m?zdeki hafta toplanacak AB Zirvesi?ne sunulacak. Ancak, zirvede Fransa ve Almanya?n?n ba??n? ?ekti?i ?lkelerin T?rkiye?ye kar?? yapt?r?mlar?n sertle?tirilmesini g?ndeme getirmesi bekleniyor.
Barroso: ?zlemedeyiz
Ayn? toplant?da konu?an AB Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso ise, ?Geni?leme s?recinde h?z hukukun ?st?nl???ne sayg?ya ba?l?. Geni?leme bir s?re?.? yorumunu yapt?.
AB Komisyonunun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn ise Angela Merkel ve Jacques Chirac?tan T?rkiye konusunda dengeli bir ??z?m bulmalar?n? istedi. AB D?nem Ba?kan? Finlandiya Ba?bakan? Matti Vanhanen ise s?re verilmesi ?nerisine kar?? ??k?yor. (Berlin/EVRENSEL)
www.evrensel.net