Ask?ya alma tart??malar?

Avrupa Birli?i Komisyonu?nun, K?br?sl? Rumlara limanlar?n? a?mayan T?rkiye ile m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n? tavsiye eden karar?n?n yank?s? giderek b?y?yor.


Avrupa Birli?i Komisyonu?nun, K?br?sl? Rumlara limanlar?n? a?mayan T?rkiye ile m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n? tavsiye eden karar?n?n yank?s? giderek b?y?yor. ?lerleme Raporu?nda yer alan bu istek i?in AB D?nem Ba?kan? Finlandiya?n?n Ba?bakan? Vanhanen s?re vermi? ve T?rkiye?den 6 Aral?k?a (bug?n) kadar ad?m atmas?n? istemi?ti.
AB D?nem Ba?kan? Finlandiya?n?n Ba?bakan? Matti Vanhanen, Ankara?n?n Rumlara limanlar? a?mamas? nedeniyle m?zakerelerin 8 ba?l?kta ask?ya al?nmas?n? desteklediklerini a??klad?. Fin lider, AB Komisyonu?nun bu tavsiye karar?n?n ?karar i?in bir iyi temel? olu?turdu?unu s?yledi.
Rum D??i?leri Bakan? Yorgos Lillikas da, AG?T toplant?s?nda ?ok say?da AB D??i?leri Bakan? ile g?r??erek daha kat? bir tutum al?nmas? i?in bast?rd?. Tavsiyenin tatmin edici olmad???n? s?yleyen Lillikas, ?s?re? verilmesinin ?art oldu?unu savundu.
Avrupa Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s? ?sve?li Margot Wallstrom ise, Avrupa?da yo?unla?an tart??malara kat?larak T?rkiye?nin AB ?yeli?inin, AB?nin uluslararas? siyaset sahnesindeki rol?n? g??lendirece?ini savundu. ?AB, T?rkiye taraf?ndan tehdit edilmiyor? diyen Wallstrom, ?T?rkiye?nin Birli?in d???nda tutulmas?n?n ciddi sonu?lar? olabilir? uyar?s?n? yapt?.
?ngiltere?de Lordlar Kamaras??n?n sekiz ?yesi, Daily Telegraph gazetesinde ?T?rkiye?ye hakaret? ba?l???yla a??k bir mektup yay?nlayarak AB?yi sert dille ele?tirdi. Lordlar, ?T?rkiye?nin Avrupa Birli?i?yle m?zakerelerini k?smen ask?ya alma karar? T?rk halk?na bir hakarettir. T?rkiye ?slami k?ktencili?e do?ru itiliyor? uyar?s?n? yapt?.
FT: ?li?kiler tren enkaz?
?ngiliz Financial Times gazetesi ise, K?br?s Rum Kesimi?nin 2004 y?l?nda AB?ye kabul edilmesi ile bir ?tren enkaz?n?n? beklendi?ini ve gelecek hafta ili?kilerin daha da k?t?ye gitmesinin beklendi?i de?erlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net