??rnak?ta su?lu kim?

??rnak?ta 2 k?z ?ocu?unu ?ld?rd???, 6 k?z ?ocu?una da tacizde bulundu?u iddias?yla tutuklanan Abdullah B?ye y?nelik lin? giri?iminin bilan?osu a??r oldu. Polisin ate? a?mas? sonucu 1 ki?i ?l?rken, olaylarda 23?? vatanda? olmak ?zere toplam 92 ki?i yaraland?.


??rnak?ta 2 k?z ?ocu?unu ?ld?rd???, 6 k?z ?ocu?una da tacizde bulundu?u iddias?yla tutuklanan Abdullah B?ye y?nelik lin? giri?iminin bilan?osu a??r oldu. Polisin ate? a?mas? sonucu 1 ki?i ?l?rken, olaylarda 23?? vatanda? olmak ?zere toplam 92 ki?i yaraland?. Ya?anan olaylar ?lin? k?lt?r?n?n nas?l k?r?klendi?i? ve ?polisin tutumu? tart??malar?n? yeniden g?ndeme getirdi.
??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak, devam eden operasyon ve ?at??malar?n b?lgede ?iddet e?ilimini art?rd???n? belirtti. Vali, halk? su?larken, ?HD ise devlet politikalar?n?n linci k?r?kledi?i yorumu yaparak, ?Polis hataya hatayla kar??l?k verdi. ?stanbul?da Emniyet M?d?r? linci ?verken, ??rnak Emniyeti a??r? ?iddet kullanarak insanlar?n ?zerine ate? a??yor? a??klamas?nda bulundu. Diyarbak?r Barosu da linci ele?tirerek polisin silah kullanmadaki rahatl???n?n ise yeni TMY oldu?unu hat?rlatt?.
Gergin ba?lang??
12 g?n ?nce tutuklanan Abdullah B?nin cezaevinde bir tutuklu taraf?ndan d?v?lmesi ?zerine ?nceki ak?am hastaneye getirilmesi, gerginli?in ba?lang?c? oldu. Hastaneye gelen ve Abdullah B?yi lin? etmek isteyen halka polisin ate? a?mas? sonucu Hasan S?yler adl? 25 ya??ndaki bir gen? ya?am?n? yitirirken 23 vatanda?, 27 polis ve 42 de asker olmak ?zere toplam 92 ki?i ?e?itli yerlerinden yaraland?. Polisin hastane kap?s?n? k?rarak i?eri girmeye ?al??an gruba biber gaz? ile m?dahalesi s?ras?nda ise gazdan etkilenen ve ?o?unlu?unu ?ocuklar?n olu?turdu?u ?ok say?da ki?i Cizre Devlet Hastanesi?nde tedaviye al?nd?.
Kentte 9 saat boyunca ya?anan eylemler gece yar?s? dururken, ?evre il?elerden askerler ??rnak?a g?nderildi. Kentte ambulanslar ve askeri ara?lar d???nda ara? giri?-??k??? ikinci bir emre kadar yasakland?.
Cenaze gece topra?a verildi
?te yandan ya?am?n? yitiren Sa?l?k M?d?rl??? ?al??an? Hasan S?yler?in cenazesi de ayn? gece Gazipa?a Mezarl????nda topra?a verildi. Cenaze t?renine aralar?nda ??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak??n da bulundu?u y?zlerce ki?i kat?ld?. Kur?un isabet etmesi sonucu a??r yaralanan ?skender Namdar adl? vatanda? ise Dicle ?niversitesi Ara?t?rma Hastanesi?ne sevk edildi.
Olaylar?n ger?ekle?ti?i ??rnak Devlet Hastanesi de kullan?lmaz hale geldi. ?l Sa?l?k M?d?r? Sedat Kaya hastanede zarar?n yakla??k 500 bin YTL (500 milyar) oldu?unu a??klad?. Olaylar?n ?z?c? oldu?unu belirten Kaya, ?At?lan ta?lar nedeniyle hastanenin 2. kat?nda bulunan 6 ?ocu?un hayati riski olu?mu?tur. ?ocuklar? 2. kattan ?ar?aflarla a?a?? sark?tarak tahliye ettik? diye konu?tu.
Ertak: Ta?a kur?un s?k?ld?
Ya?ananlar? gazetemize de?erlendiren ??rnak Belediye Ba?kan? Ahmet Ertak, ta?larla tepkisini yans?tan kitleye g?z ya?art?c? bomba at?ld??? ve insanlar?n ?zerine ate? edildi?ini de vurgulayarak, ?Olay?n ??kmas? ?zerine Vali ve Emniyet M?d?r??n? arad?m, haber verdim. Ancak biz ne yaparsak yapal?m insanlar?n ?fkesini dindirmek m?mk?n de?ildi. Karanl?k bas?nca insanlar silahlarla tarand?. Bana ta? atana silah s?kar?m, denildi ve bir ki?i ?ld?? diye konu?tu. Ertak, olayla ilgili ?u iddialar? dile getirdi; ?1 haftad?r her yerde bunu k??k?rtan insanlar var. Kahvede ya da toplu yerlerde sesli bir ?ekilde ?Nas?l b?yle bir olay kar??s?nda sessiz kal?rs?n?z, Adliyeye getirildi?inde bir ?eyler yapmal?yd?n?z? gibi konu?malar oluyordu. Bu, insanlarda ayr? bir stres ve gerginlik yaratt?. Bir de ayn? d?nem i?inde iki ?ocuk roket ba??n?n patlamas? sonucunda ya?am?n? yitirdi. Her ?ey ?st ?ste geldi. Ayr?ca bir de d?n (?nceki g?n) zanl?n?n hastaneye getirildi?i haberi yay?ld?. ?nsanlar?n ya?anan taciz ve ?l?mler konusunda hassasiyeti bilinmesine kar??n, hastaneye getirilmesi b?y?k bir hatayd?.?
??at??malar ?iddeti tetikliyor?
Belediye Ba?kan? Ertak, devam eden operasyonlar?n insanlarda ?iddet e?ilimini g??lendi?ine de dikkat ?ekti. B?lgede 22 y?ld?r s?ren ?at??malar?n insanlarda ?iddet e?ilimini g??lendirdi?ini savunan Ertak,?Hemen yan? ba??m?zda operasyonlar yeniden yo?un bir ?ekilde devam ediyor. Her g?n cenazeler evlere g?nderiliyor. Bu insanlardaki stres ve s?k?nt?y? art?rd?? diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Baro: Kur?un s?k?lmas? vahim
Diyarbak?r Baro Ba?kan? Sezgin Tanr?kulu, T?rkiye?de lin? k?lt?r?n?n yayg?nla?t?r?ld???n?, zanl?lar?n lin? edilmesini do?ru bulmad???n? ifade ederek, ?Polisin ya?anan lin? giri?imi esnas?nda silah kullanmas?n? ve ?l?m?n olmas? vahim bir durum. Polisin silah kullanma yetkisinin bu ?ekilde olmas? yeni Ter?rle M?cadele Yasas??n?n bir getirisi. Polisin burada silah kullanmas? orant?l? g?? kullan?m?na uygun de?il? diye konu?tu.
?HD: Polisin tutumu neden farkl??
?HD Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Selahattin Demirta?, lin? k?lt?r?n?n geli?mesinde devletin eksikleri oldu?unu dile getirerek, ?Bu insanlar?n adalete olan inan?lar?n?n zay?flad???, insanlar?n devlete olan inan?lar?n?n zay?flad???n? g?steriyor. Ayn? zamanda polisin g?stericilere silahla kar??l?k vermesi de kabul edilemez. T?rkiye?de polisin tutumu do?uda ve bat?da ayn? de?il. ??rnak?ta polis hataya hatayla kar??l?k verdi. ?stanbul?da Emniyet M?d?r? linci ?verken, ??rnak Emniyeti a??r? ?iddet kullanarak insanlar?n ?zerine ate? a??yor.? Demirta?, ??i?leri Bakanl????n?n ya?ananlar? ara?t?rmak ?zere ??rnak?a m?fetti? g?ndermesi gerekti?ini s?yledi.
Vali halk? su?lad?
??rnak Valili?i yapt??? a??klamada, halk?n ate? a?t???n? ve ?len Hasan S?yler?in ?nereden geldi?i belli olmayan? bir kur?unla hayat?n? kaybetti?ini ?ne s?rd?.
??rnak Valili?i?nden yap?lan yaz?l? a??klamada lin? giri?imi s?ras?nda ?ter?r yanda?lar?, hastane ?n?nde kalabal???n birikmesini sa?lad?? diyerek, halk?n g?venlik g??lerinin ?zerine ate? etti?ini ?ne s?rd?.
Valilik a??klamas?nda, 75 g?venlik g?revlisinin muhtelif yerlerinden yaraland??? ve 16 resmi arac?n hasar g?rd??? belirtilirken, olaylarda sald?r?ya u?rayan halktan ka? ki?inin yaraland??? konusunda ise bilgi verilmedi.
??rnak?ta silahlar susmuyor: 7 ki?i ?ld?
??rnak??n Beyt???ebap il?esi da?l?k kesiminde ??kan ?at??mada 5 HPG?linin ya?am?n? yitirdi?i bildirildi. G??l?konak?ta ise may?na basan iki askerin hayat?n? kaybetti.
Edinilen bilgilere g?re ??rnak??n Beyt???ebap il?esi da?l?k kesiminde ?nceki g?n operasyon ba?latan askeri g??ler, bir grup HPG?li ile kar??la?t?. Bu s?rada ??kan ?at??mada, 5 HPG?li hayat?n? kaybetti.
?te yandan yine ??rnak??n G??l?konak il?esinde may?na basan 2 asker ya?am?n? yitirdi?i bildirildi.(HABER MERKEZ?)
K?rtler daha da yoksulla?t?
TESEV?in d?zenledi?i, ?T?rkiye?de ve D?nyada Yerinden Edilme? konulu sempozyumun ikinci ve son g?n?nde; zorunlu g???n kad?nlar ve ?ocuklar ?zerindeki etkisi, kentlere yerle?en zorunlu g?? ma?durlar?n?n ya?am ko?ullar? ve ??z?m aray??lar? masaya yat?r?ld?.
Kocaeli ?niversitesi?nden A. Tamer Aker?in y?netti?i, ?Kad?nlar ve ?ocuklar: Yerinden Edilmenin T?rkiye?deki Risk Alt?ndaki Gruplar ?zerindeki Travmatik Etkisi? konulu b?l?mde, N?khet Sirman, Handan Co?kun, Bet?l Altunta? ve Z?beyit G?n birer sunum yapt?lar. Mu?la ?niversitesi?nden Bet?l Altunta?, g??e zorlanan K?rtlerin yoksulla?t???n? ifade ederek, ?yoksullu?un art?k dili bellidir, yoksullu?un art?k kimli?i bellidir, yoksulluk K?rt't?r" diye konu?tu
Sempozyumun ?T?rkiye?de Kentlerde Ya?ayan Yerinden Edilmi? N?fusun Ko?ullar?? ba?l?kl? b?l?m?nde, g??ten etkilenen Diyarbak?r, Mersin, Tunceli ve Van?dan ?rnekler verildi.
Kalk?nma Merkezi?nden Tahir Dadak, en fazla g?? alan Diyarbak?r n?fusunun 375 binlerden 1 milyona y?kseldi?ini s?yledi. Dadak, zorunlu g?? edenlerinin y?zde 84?n?n g?venlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kald?klar?n? kaydetti.
Ayn? oturumda ?G?? ve Bir Kentin De?i?imi: Mersin ?rne?i? konulu bir sunum yapan Mu?la ?niversitesi ??retim G?revlisi Atilla G?kt?rk, 1990?lar sonras? ya?anan zorunlu g???n ekonomik nedenlerden ziyade yap?lan bask?lar sonucu ger?ekle?ti?ini vurgulad?. Mersin?de en yoksul kesimlerin zorunlu g?? ma?duru K?rtler oldu?unu i?aret eden G?kt?rk, ?Mersin?de ya?ayan vatanda?lar?n y?zde 50?si kendisini T?rk, y?zde 30 K?rt y?zde 10 ise Arap olarak tan?ml?yor? dedi. G?kt?rk, Mersin?de ya?ayanlar?n giderek milliyet?ile?ti?ine dikkat ?ekti. (?stanbul/EVRENSEL)
Derya Kara?oban
www.evrensel.net