?Zorunlu g?? K?rt sorunudur?

G?? sempozyumunda; zorunlu g???n K?rt sorunun bir par?as? oldu?u vurguland?. Johns Hopkins ?niversitesi?nden Bilgin Ayata, ?Bu sorun, K?rt sorunun ta kalbinde yatar, teknik bir sorun de?ildir? dedi.


TESEV?in d?zenledi?i, ?T?rkiye?de ve D?nyada Yerinden Edilme? konulu sempozyumun, ?nceki g?n ??leden sonraki b?l?m?nde, zorunlu g??, g???n sonu?lar? ve ba?ka ?lkelerdeki ?rnekleri ?zerinde duruldu.
Johns Hopkins ?niversitesi?nden Bilgin Ayata, ?zorunlu g??? olarak tan?mlanan meselenin, K?rt sorununun bir par?as? ve bu sorunun bir sonucu olarak ya?and???na dikkat ?ekti. Ayata, ?Bu sorun, K?rt sorununun ta kalbinde yatar, teknik bir sorun de?ildir? dedi. Devletin y?llard?r K?rt sorununu inkar ederek, meseleyi bir geri kalm??l?k paradigmas?yla a??klamaya ?al??t???n? anlatan Ayata, K?rtlerin neden ve nas?l yerinden edildiklerinin bilinmesi gerekti?ini ifade etti.
Ayata, devlet y?netimindekilerin 2001?den ba?layarak, yerinden edilmi? ki?ilerin ya?ad?klar? sorunlar?n ??z?m?nde, uluslararas? kurumlarla diyaloga girdi?ini kaydederek, ?Bunun ?inkar politikas?n?n sonu? anlam?na gelip gelmedi?inin sorulmas? gerekir? diye konu?tu. Ayata, as?l olarak ise diyalogun yerinden edilenlerle olmas? gerekti?ini ifade etti.
??i?leri Bakanl??? Strateji Geli?tirme Ba?kanl??? Daire Ba?kan? Bekir S?tk? Da?, zorunlu g???n temel nedeninin g?venlik ?nlemlerine yol a?an ter?r oldu?unu savundu. Da?, 19 Eyl?l 2006 tarihli 5543 say?l? yeni ?skan Kanunu?yla bir k?y?n hangi g?venlik gerek?esine dayan?larak bo?alt?laca??na dair d?zenlemelerin yap?ld???n? da kaydetti.
Sempozyumun, ??lke ??inde Yerinden Edilmi? Kad?nlar?n G??lendirilmesinde Sivil Toplumun Rol?? konulu b?l?m?nde de VAKAD?dan Zozan ?zg?k?e, Yerinden Edilmi? Kad?nlar?n ?ttifak??ndan Patricia Guerrero ve G??-Der Ba?kan? ?efika G?rb?z birer konu?ma yapt?. Sempozyumun birinci g?n?nde yap?lan son oturumun konusu ise, ?T?rkiye?de K?y ve Kentlerden Ma?duriyet Hikayeleri: Yoksulluk, G?vensizlik Ortam? ve Sosyal D??lanma? oldu.
May?ns?z Bir T?rkiye Giri?imi?nden Muteber ??reten, may?nl? alanlar ile zorunlu g?? aras?nda ba?lant?lar kurarak, bu alanlar?n insan hayat? a??s?ndan ne kadar tehlikeli oldu?una dikkat ?ekti.
Bo?azi?i ?niversitesi?nden Nazan ?st?nda? ise zorunlu g???n K?rtl??? ?retti?ini ifade ederek, ??nsanlar, belli bir etnik kimlikten dolay? zorunlu g??e maruz kald?klar?n? kurgulad?lar? dedi.
?HD Y?neticisi Mihdi Perin?ek, ?K?y koruculu?u? konulu konu?mas?nda, koruculu?un geri d?n?? ?n?ndeki en b?y?k engel oldu?unu belirtti. Perin?ek, bu sistemin da??t?lmas?n? istedi. Perin?ek?in, ?Yaln?zca belediyelerin park-bah?e biriminde ?al??mak ?zere istihdam etmek? ifadeleri salonda g?l??melere neden oldu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net