06 Aralık 2006 00:00

HUKUK K??ES


SORU: Bizler, k???k bir tekstil fabrikas?nda i??i olarak ?al???yoruz. Yakla??k 80 ki?i ?al???yor. Her birimiz farkl? tarihlerde i?e girdik.

Paylaş

SORU: Bizler, k???k bir tekstil fabrikas?nda i??i olarak ?al???yoruz. Yakla??k 80 ki?i ?al???yor. Her birimiz farkl? tarihlerde i?e girdik. En uzun ?al??an 4 y?l, en k?sa ?al??an da 6 ayd?r burada ?al???yor. Patron fabrikay? i?lerin bozuk oldu?u gerek?esiyle ba?ka birine devretti. Ayr?ca baz? arkada?lar?m?z?n i?ine son verilecekmi?. Bu devir bizim haklar?m?z? etkiler mi?

CEVAP: ??yeri veya i?yerinin bir b?l?m? hukuki i?leme dayal? olarak ba?ka birine devredildi?inde, devir tarihinde veya bir b?l?m?nde mevcut olan s?zle?meleri b?t?n hak ve bor?lar? ile birlikte devralana ge?er. Yani sizin i?yerinizi devralan ki?i size kar?? i?vereniniz gibi size kar?? sorumludur. Ayr?ca, devralan i?veren, i??inin hizmet s?resinin esas al?nd??? haklarda, i??inin devreden i?veren yan?nda i?e ba?lad??? tarihe g?re i?lem yapmakla y?k?ml?d?r. Yani i?yerinizde d?rt y?l ?al??an bir i??inin k?demi bu d?rt y?l ?zerinden hesaplanacakt?r. Yeni i?veren ben yeni devrald?m diyemez. Devirden ?nce do?mu? olan ve devir tarihinde ?denmesi gereken bor?lardan devreden ve devralan i?veren birlikte sorumludurlar. Ancak, devreden i?verenin sorumlulu?u devir tarihinden itibaren iki y?l ile s?n?rl?d?r. Sadece devir i?lemi, i??i y?n?nden hakl? fesih sebebi olu?turmamaktad?r.
Avukat Devrim Avc?
ÖNCEKİ HABER

Yi?it bir yolda??m?z? kaybettik

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakim karşısına çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa