S?n?f?m?z?n ba?? sa? olsun

1998 y?l?nda ?stanbul?a yeni gelmi?tim. Emek Partisi?ni merak ediyordum. EMEP?li bir arkada??mla toplant?ya kat?lm??t?k. Toplant?ya kat?lanlar?n aras?nda imza f?y? dola?t?r?l?yordu, ben de imzalay?p yan?mda oturan ki?iye vermi?tim.


1998 y?l?nda ?stanbul?a yeni gelmi?tim. Emek Partisi?ni merak ediyordum. EMEP?li bir arkada??mla toplant?ya kat?lm??t?k. Toplant?ya kat?lanlar?n aras?nda imza f?y? dola?t?r?l?yordu, ben de imzalay?p yan?mda oturan ki?iye vermi?tim. Me?er yan?mda oturan Memet K?l?n?aslan?m??, tan?m?yordum bana babacan bir ?ekilde g?l?msemi?ti. Toplant?da konu?unca dilinin sadeli?i, konuyu derleyip toparlamas?, i?tenli?i dikkatimi ?ekmi?ti. Daha sonraki y?llarda partili olarak kat?ld???m eylemlerde, toplant?larda, ?enliklerde ?zellikle onun konu?mas?n? can kula??yla dinlerdim. Konu?malar?ndan hep bir ?eyler ??renip kendimde biriktirirdim.
???i k?kenli oldu?unu, ?89 Bahar Eylemleri?ndeki direni?ini duymu?tum. Bir i??i kendini geli?tirirse, Memet K?l?n?aslan gibi olabilir, ?rne?i kar??m?zda diye d???n?rd?m. Son kez ?stanbul da GSS ve Sosyal G?venlik Yasa Tasar?s??yla ilgili bir panel vard?, konu?mac? olarak kat?lm??t?m. Memet K?l?n?aslan sunumumdan sonra konu?malar? toparlam??, ben yine ??renecek bir ?eyler bulmu?tum.
?zmir?e tayin olunca gazeteden M. K?l?n?aslan?? takip ederdim ama son izlenimim hi? de ??retici olmad?. K?t? bir ?akayd? sanki gazetedeki haber. Bu kudretli adam?n gerekirse Azrail?e bile ?ataca??n? d???nd???mdendir, ??Sapasa?lam adam ?lemez?? diyordum. Me?er diyabet ve hipertansiyon hastas?ym??. O kadar ?ok hasta g?rmeme ra?men y?z?ne hi? yans?mam??, sevecenli?i bu illetleri de saklam??. ?yi ki seni tan?m???m M. K?l?n?aslan. ?l?m ne kadar zamans?z olsa da; bir insan?n geride b?yle izler b?rakmas? ?ok g?zel. Hep ?rnek alaca??m. S?n?f?m?z?n ba?? sa? olsun. (?ZM?R)
Deniz ?e?eo?ullar?
www.evrensel.net