Acaristanbul?da soru?turmaya izin

Dan??tay 1. Dairesi, ??i?leri Bakanl????n?n ?Acaristanbul Projesi?yle ilgili eski Beykoz Belediye Ba?kan? Alaattin K?seler ve di?er belediye g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?n? kald?rd?.


Dan??tay 1. Dairesi, ??i?leri Bakanl????n?n ?Acaristanbul Projesi?yle ilgili eski Beykoz Belediye Ba?kan? Alaattin K?seler ve di?er belediye g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?n? kald?rd?.
Serdaro?lu ?zel Orman? olarak bilinen Acarlar A.?. ad?na kay?tl? Dereseki K?y? 4-5 pafta 2150 ve 216 say?l? ta??nmazlarda yap?la?ma i?in ?evre ve Orman Bakanl????n?n izni olmad??? bilindi?i halde, in?aat i?in yap? ruhsatlar? d?zenledikleri iddias?yla eski Beykoz Belediye Ba?kan? Alaattin K?seler, Belediye Yap? Kontrol M?d?r Vekilleri ?lhan ?zkaya, Ali Esat Ya?ar ile ?mar M?d?r Vekili H?seyin Tuncer hakk?nda soru?turma yap?lmas? istendi.
??i?leri Bakanl???, 27 Nisan 2006?da Acaristanbul Projesi?yle ilgili m?lkiye ba?m?fetti?i taraf?ndan d?zenlenen rapor ?zerine, eski Beykoz Belediye Ba?kan? Alaattin K?seler ve di?er belediye g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermedi. Karara yap?lan itiraz ?zerine dosya Dan??tay 1. Dairesi?ne g?nderildi.
Dan??tay 1. Dairesi, ??i?leri Bakan? Abd?lkadir Aksu?nun 27 Nisan 2006 tarihli karar?n?n, Alaattin K?seler ve H?seyin Tuncer i?in soru?turma izni verilmemesine ili?kin k?sm?n?n kald?r?lmas?na ve dosyan?n Beykoz Cumhuriyet Ba?savc?l????na g?nderilmesine oy birli?iyle karar verdi.
Dan??tay 1. Dairesi?nin gerek?esinde, 6831 say?l? orman kanunu ve ilgili y?netmeliklerde, ?zel orman alanlar?nda izin almak ve yatay alan?n y?zde 6?s?n? ge?memek ?zere imar planlamas?na uygun in?aat yap?labilece?i, in?aat i?in ?n izin al?naca?? gibi konular?n h?kme ba?land??? an?msat?ld?.
Gerek?ede, bir firmaya ait Serdaro?lu ?zel Orman? olarak tapuya kay?tl? Beykoz il?esi Dereseki k?y? 4-5 pafta, 215-216 parsel say?l? toplam 2 milyon 345 bin 650 metrekare y?z?l??ml? ta??nmazlarda, Orman Bakanl????n?n 13 Temmuz 2001 g?nl? oluru ile y?zde 6 oran?nda yap?la?ma i?in ??n izin? verildi?i belirtildi.
Firman?n, ta??nmazlardaki yap?lama i?in ?kesin izin? verilmesi talebiyle Orman Genel M?d?rl????ne yapt??? ba?vurunun, 7 Kas?m 2002 g?nl? yaz?yla reddedildi?i kaydedilen gerek?ede, Orman Bakanl????n?n 14 Kas?m 2002 g?nl? oluru ile de ??n izin? onay?n?n iptal edildi?i vurguland?.
Y?zde 6 y?zde 60 oldu
Gerek?ede, ba?vurunun reddi ve ?n iznin iptaline ili?kin yaz?larda, ?ta??nmazlardaki yap?la?ma oran?n?n y?zde 6?y? a?arak y?zde 60?? ge?en oranlara ula?t???, yap?la?man?n t?m alana yay?ld???, yap?la?ma d??? alanlarda ormanc?l?k faaliyeti y?r?t?lmesinin m?mk?n olamayaca??, ?evre Bakanl????ndan ?ED raporu al?nmad???, proje maliyet bedellerinin haz?rlanmad???? tespitlerinin yer ald??? kaydedildi. Bu durumda, ta??nmazlarda yap?la?ma i?in firmaya kesin izin verilmedi?i gibi ?n izin olurunun da iptal edildi?i, bu karar?n firmaya tebli? edildi?i belirtilen gerek?ede, ?Dolay?s?yla s?z konusu ta??nmazlarda, in?aat yap?lmas? imkan? kalmad???, ?n iznin iptali kar??s?nda ta??nmazlarda yap?la?maya ili?kin Koruma Kurulu?nca onaylanan planlar ile projelerin 7 Kas?m 2002 tarih itibariyle dayanaktan yoksun hale geldi?i a??kt?r? denildi.
Dairenin gerek?esinde, firma taraf?ndan belediyeye sunulan 25 Aral?k 2002 g?nl? bilirki?i raporu sonucunda, Orman Bakanl????n?n ta??nmazlardaki yap?la?ma i?in verdi?i ?n izni iptal etti?inden haberdar olan belediyenin, bu raporda, ?Ta??nmazlardaki yap?la?ma oran?n?n y?zde 6?y? a?arak y?zde 60?? ge?en oranlara ula?t???, yap?la?man?n t?m alana yay?ld???, ?evre Bakanl????ndan ?ED raporu al?nmad???, proje maliyet bedellerinin haz?rlanmad???? ?eklindeki iptal sebeplerini a??k?a g?rd???ne i?aret edildi. (HABER MERKEZ?)
Talan Acarkent?le s?n?rl? de?il
Tar?m Orkam Sen Genel Ba?kan? Sezai Kaya, izinsiz ve us?ls?z in?aatlar ve orman talan? ile g?ndeme gelen ormanlar?n ba??na gelenlerin sadece Acarkent ve Acaristanbul ile s?n?rl? olmad???na dikkat ?ekti. Kaya yapt??? yaz?l? a??klamada, orman alanlar?ndaki tahribatlar?n Anayasa ve yasalardaki d?zenlemelerden kaynakland???n? belirtti. Orman yasas?ndaki kimi maddeler do?rultusunda ta?, kum ve toprak ocaklar? a??lmas?, ?zel ?niversiteler i?in arazi tahsisi sonucu bir?ok orman alan?n?n yok edildi?ini belirten Kaya, bu ?ekilde fiili olarak geriye d?n???n imkans?z hale getirildi?ini dile getirdi. ?evre ve Orman Bakan? Osman Pepe?yi de ele?tiren Kaya, ?zellikle ?stanbul?daki orman alanlar?nda 2003-2006 aras?ndaki uydu g?r?nt?lerinin kar??la?t?rmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net