G?NL?K


 • Mucizeler yaratan bir ?rk?n afatlar?y?z.
  Son y?llarda d?nyadaki mucizelerin bir k?sm?na da h?r d???ncenin fertleri olarak imza atm???z!
  Amerikan mucizeleriyle yar???r?z.


  Mucizeler yaratan bir ?rk?n afatlar?y?z.
  Son y?llarda d?nyadaki mucizelerin bir k?sm?na da h?r d???ncenin fertleri olarak imza atm???z!
  Amerikan mucizeleriyle yar???r?z.
  Mesela Amerikan mucizesi i?gal yoluyla d?nyaya ?zg?rl?k getirmektir!
  ?rne?i de hemen yan? ba??m?zda t?m ha?metiyle s?rmektedir!
  ?yle anlatm??lard?.
  Amerika Irak?? i?gal edince ?zg?rl?k gelecekti.
  G?kten d??en her bomba?
  Patlayan her kimyasal ba?l?kl? mermi?
  Yanan tutu?an insanlar?
  Kopan kollar bacaklar?
  Y?z?len deri?
  ?zg?rl???n g?stergesiydi!
  Bunun ad? Amerikan mucizesiydi!
  ?lkeyi i?gal ediyorsun.
  ?nsanlar? kur?una diziyorsun.
  Ama bu ?zg?rl?k oluyor!
  Amerikan mucizesinden bizim mucizelere ge?ersek.
  Kalk?nma hamlesi s?r?yor.
  Memleketi sat?nca memleket kalk?n?yor!
  Memlekette sat?lacak bir ?ey kalmad???nda ???l?k ???l??a ba??racaklar:
  ?Kalk?nma hamlemiz bitmi?, tam kalk?nm???zd?r.
  ??nk? sat?lacak bir ?ey kalmam??t?r!?
  ***
  Yaln?z bir ?eyimiz eksikti.
  Kalk?nma i?in temel ihtiya?lardan birisi enerjiydi.
  Ondan ise bizim memlekette az bulunuyor?
  Ortado?u?dan, Rusya?dan falan al?n?yordu.
  Art?k gerek kalmad?.
  ??nk? pa?am?z enerjisiz enerji ?reten enerjik bir makine?
  Makine de ne? Sistem yaratt?.
  Bu durumda petrol, do?algaz, elektrik falan laz?m de?il.
  Demek, art?k d?nyadaki sava?lar?n nedeni de?i?ecek.
  Emperyalistler, enerji kaynaklar?n? i?gal etmek yerine, pa?am?z?n ke?fi aleti ?almaya y?nelecek!
  Bu durumda hepimiz risk alt?nday?z.
  ?yleyse milli bilin?lerimizi bileyip, vatan millet Sakarya diyerek, enerjisiz makineyi savunmal?y?z.
  Ger?i internette Erke?nin ?e?itlerini ?retmi?ler, i?i makaraya bindirmi?ler.
  Ki, bu duruma m?dahale edilmeli.
  Milli mucizelerimizin makara konusu yap?lma yoluyla milli hislerimizi zay?flatmaya kalk??an d?? g??lerin bu oyununa izin verilmemeli.
  Ya da enerjisiz makine ?reten pa?am, milli hisleri g??lendiren, ama bunu yaparken his sarfiyat? yapmayan makine icat etmeli.
  Makineyi yeni do?an bebeklerden ba?layarak kim var kim yok koldan dayamal?, serum bi?iminde ??r?nga edilerek milli hisleri g??l? b?nye sahibi nesiller yarat?lmal?.
  ?stelik enerjisiz enerji ?reten makinemiz oldu?undan maliyet bak?m?ndan iyi.
  Slogan da haz?r:
  ?Hatt? Erke yoktur. Satt? Erke vard?r?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net