?lk?c?ler ter?r estiriyor polis sadece seyrediyor

Ege ?niversitesi?nde ?lk?c?lerin sald?r?s? sonucu 6 ??renci yaraland?. Sald?r?y? protesto eden ??renciler, polisin ?lk?c?lerle i?birli?i yapt???n? s?ylediler.

Ege ?niversitesi?nde ?lk?c?lerin sald?r?s? sonucu 6 ??renci yaraland?. Sald?r?y? protesto eden ??renciler, polisin ?lk?c?lerle i?birli?i yapt???n? s?ylediler. Ege ?niversitesi?ndeki olaylar, silahl? ?lk?c?lerin ??rencilere sald?rmas?yla ba?lad?. ?zmir?de tansiyonun y?kselmesine neden olan ilk olay, ?nceki g?n iki ??rencinin ?niversite kampus?nde ?lk?c?lerin sald?r?s?na u?ramas? sonucu ya?and?. Sald?rgan grup ayn? g?n Mevlana Mahallesinde?de 4 ??renciye sald?r? d?zenlendi.H?zlar?n? alamayan ?lk?c?ler ayn? g?n ak?am saatlerinde ise ?niversite kampusundeki yurtta kalan devrimci-demokrat ??rencilere sald?rd?. Sald?r?n?n ard?ndan yurda gelen polis, ?lk?c?lere dokunmazken demokrat bir ??renciyi g?zalt?na ald?. Provokasyon?lk?c? provokasyonlar? ve sald?r?lar? protesto etmek isteyen ??renciler, d?n ??le saatlerinde Edebiyat Fak?ltesi ?n?nde bas?n a??klamas? yapma karar? ald?. Ancak, G?da M?hendisli?i Fak?ltesi i?erisinde bas?n a??klamas?na ?a?r? yapan iki ??renciye ?lk?c?ler cam par?alar?, sopa ve sandalyelerle sald?rd?. Bu geli?me ?zerine bas?n a??klamas? i?in toplu halde Edebiyat Fak?ltesi ?n?nde bekleyen ??renciler G?da M?hendisli?i?ne y?neldiler. Fak?ltede olaylar yeniden alevlenirken, ??kan olaylarda 6 ??renci yaraland?. Yaral?lar ambulanslarla T?p Fak?ltesi Hastanesi?ne kald?r?ld?. G?da M?hendisli?i?nden ?zmir Meslek Y?ksek Okulu?na oradan da medikoya y?r?yen ??renciler, polisin yanl? tutumunu protesto ettiler. Ege ?niversitesi Rekt?r Yard?mc?s? Prof. Dr. Haluk Baysal, gerginli?in, polisin bir ??renciyi g?zalt?na almas?n?n ard?ndan artt???n? s?yledi. Hastanedeki yaral? ??rencilerle ilgilendiklerini belirten Baysal, sald?r?y? d?zenleyenlerin aras?nda ??renci olmayan ki?ilerin oldu?una dikkat ?ekti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net